Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button buraapaa raamaay pendoodook teeng-gaal dee kaawaasaa inee? Berapa ramai penduduk tinggal di kawasan ini?
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button buraapaa baanyaak telaagaa aayir yaang aandaa aadaa dee kaawaasaan inee? Berapa banyak telaga air yang anda ada di kawasan ini?
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button aandaa mempoonyaa ee seestem koobaahaan dee seenee? Anda mempunyai sistem kumbahan di sini?
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button buraapaa jaawuh kaah taandaas daaree telaagaa aayir? Berapa jauhkah tandas dari telaga air?
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button aapaa kaah jeneys jeneys beenaataang turnaakaan dee kaawaasaan inee? Apakah jenis-jenis binatang ternakan di kawasan ini?
Play Button Is there a veterinarian? Play Button aadaa kaah doktor haaywaan dee seenee? Adakah doktor haiwan di sini?
Play Button Are there any factories in the area? Play Button aadaa keelaang dee seenee? Ada kilang di sini?
Play Button Is there a river nearby? Play Button aadaa soongaay yaang burdekaataan? Ada sungai yang berdekatan?
Play Button Where do you get electricity from? Play Button daaree maanaa aandaa daapaatkaan sombur eelektreek? Dari mana anda dapatkan sumber elektrik?
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button aadaa lojee kuwaasaa yaang burdekaataan? Ada loji kuasa yang berdekatan?
Play Button What kind of electrical appliances do people use? Play Button aapaa jeneys puraalaataan eelektreek yaang selaaloo dee goonaakaan pendoodook? Apa jenis peralatan elektrik yang selalu digunakan penduduk?
Play Button Do you use electric stoves? Play Button aandaa goonaa daapoor eelektreek? Anda guna dapur elektrik?
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button purnaah aadaa kebaakaaraan hootaan dee kaawaasaan inee? Pernah ada kebakaran hutan di kawasan ini?
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button aadaa saaloraan gaas dee sekeetaar inee? Ada saluran gas di sekitar ini?
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button aandaa goonaa gaas oontook memaanaaskaan roomaah dee sekeetaar inee? Anda guna gas untuk memanaskan rumah di sekitar ini?
Play Button Is gas used for cooking? Play Button aadaa kaah gaas dee goonaakaan oontook memaasaak? Adakah gas digunakan untuk memasak?
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button aadaa kaah aandaa goonaakaan taang-kee gaas propaanaa? Adakah anda gunakan tangki gas propana?
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button daaree maanaa aandaa daapaatkaan bekaalaan taang-kee gaas propaanaa? Dari mana anda dapatkan bekalan tangki gas propana?
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button aadaa seseeyaapaa yaang daataang oontook memureyksaa puraalaataan gaas dee roomaah? Ada sesiapa yang datang untuk memeriksa peralatan gas di rumah?
Play Button Is there an electrician here? Play Button dee seenee aadaa jooroo eelektreek? Di sini ada juru elektrik?
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button aadaa seestem bekaalaan aayir ke roomaah roomaah? Ada sistem bekalan air ke rumah-rumah?
Play Button Where is the facility located? Play Button dee maanaa faaseeleetee eetoo turletaak? Di mana fasiliti itu terletak?
Play Button How many people operate the system? Play Button buraapaa oraang yaang mengendaaleekaan seestem eetoo? Berapa orang yang mengendalikan sistem itu?
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button aadaa kaah eeyaa dee hooboongkaan dengaan seestem bekaalaan aayir yaang laayin? Adakah ia dihubungkan dengan sistem bekalan air yang lain?.
Play Button Is it functional? Play Button aadaa kaah eeyaa burfoongsee? Adakah ia berfungsi?
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button dee maanaa soombur aayir mentaah? Di mana sumber air mentah?
Play Button Is it polluted? Play Button aadaa kaah eeyaanyaa turchemaar? Adakah ianya tercemar?
Play Button Is there a water treatment used? Play Button aadaa kaah raawaataan aayir dee goonaakaan? Adakah rawatan air digunakan?
Play Button Is it chemical? Play Button aadaa kaah sechaaraa baahaan keemeeyaa? Adakah secara bahan kimia?
Play Button Is it through filtration? Play Button aadaa kaah melaaloo ee penyaareengaan? Adakah melalui penyaringan?
Play Button Is it by sedimentation? Play Button aadaa kaah sechaaraa pemendaakaan? Adakah secara pemendakan?
Play Button Where is the pumping station? Play Button dee maanaa letaaknyaa steysheyn pengepaam? Di mana letaknya stesen pengepam?
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button buraapaa oraang dee purlookaan oontook memaasteekaan seestem inee burfoongsee? Berapa orang diperlukan untuk memastikan sistem ini berfungsi.
Play Button We've heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button kaamee mendengaar aadaa beburaapaa maasaa aalaah pembentoongaan dee kaawaasaan kejeeraanaan inee Kami mendengar ada beberapa masalah pembetungan di kawasan kejiranan ini.
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button aandaa aadaa saaloraan aayir dee roomaah? Anda ada saluran air di dalam rumah?
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button aandaa aadaa sebaaraang maasaa aalaah dengaan saloraan paayip aandaa? Anda ada sebarang masalah dengan saluran paip anda?
Play Button Does your toilet work? Play Button taandaas aadaa burfoongsee? Tandas anda berfungsi?
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button aadaa buraapaa taandaas dee daalaam roomaah aandaa? Ada berapa tandas didalam rumah anda?
Play Button Do you have a septic tank? Play Button aandaa aadaa taang-kee septeek? Anda ada tangki septik?
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button aadaa oraang yaang boleyh betolkaan pembentoongaan aandaa? Ada orang yang boleh betulkan pembetungan anda?
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button aandaa soodaah meng-hooboongee sesaaorang tentaang maasaa aalaah inee? jeekaa eeyaa seeyaapaa? Anda sudah menghubungi seseorang tentang masalah ini? Jika ya, siapa?
Play Button When did you contact them? Play Button beelaa aandaa meng-hooboongee mureykaa? Bila anda menghubungi mereka?
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button saayaa aakaan memboowaat aadoowaan ke peyhaak aataasaan daan keetaa leehaat kaalaaw kaamee boleyh memboowaat sesoowaatoo oontook mempurbaaykee maasaa aalaah pembentoongaan inee Saya akan membuat aduan ke pihak atasan dan kita lihat kalau kami boleh membuat sesuatu untuk memperbaiki masalah pembetungan ini.
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button kaamee aakaan meng-hooboongee shaareekaat pembentoongan daan memaasteekaan aapaa yaang telaah dee laakookaan oontook mempurbaaykee maasaa aalaah inee Kami akan menghubungi syarikat pembetungan dan memastikan apa yang telah dilakukan untuk memperbaiki masalah ini
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page