Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Put your hands on the steering wheel and do not move them. Play Button letaak-kaan taangaan aandaa dee steyring kureytaa daan jaangaan burguraak Letakkan tangan anda di stereng kereta dan jangan bergerak.
Play Button You are breaking the curfew. Play Button aandaa telaah melaang-gaar pureyntaah burkooroong Anda telah melanggar perintah berkurung.
Play Button You were speeding. Play Button aandaa memaandoo lejoo Anda memandu laju.
Play Button The curfew is in effect. Play Button pureyntaah burkooroong sedaang dee kwaatkwaasaakaan Perintah berkurung sedang di kuatkuasakan.
Play Button Did you know there is a curfew? Play Button aandaa taahoo aadaanyaa pureyntaah burkooroong? Anda tahu adanya perintah berkurung?
Play Button The streets are not safe right now. Play Button jaalaan jaalaan inee aadaalaah teedaak selaamaat skaaraang Jalan-jalan ini adalah tidak selamat sekarang.
Play Button We will escort you to your relatives. Play Button kaamee aakaan mengeereengee aandaa ke tempaat saawdaaraa maaraa aandaa Kami akan mengiringi anda ke tempat saudara mara anda.
Play Button The police station will give you information about curfew. Play Button baalaay polees eetoo aakaan memburee aandaa eenformaasee tentaang pureyntah burkooroong Balai polis itu akan memberi anda informasi tentang perintah berkurung.
Play Button Turn off the engine. Play Button maateekaan enjeen Matikan enjin.
Play Button Get out of your vehicle. Play Button keeloowaar daaree kenderaa-aan aandaa Keluar dari kenderaan anda.
Play Button May I see your ID, please? Play Button boleyh saayaa leehaat kaad pengenaalaan deeree aandaa? Boleh saya lihat kad pengenalan diri anda?
Play Button Where are you going? Play Button kemaanaa aandaa hendaak purgee? Kemana anda hendak pergi?
Play Button Are you carrying any weapons? Play Button aadaa kaah aandaa membaawaa sebaaraang senjaataa? Ada kah anda membawa sebarang senjata?
Play Button How much money are you carrying? Play Button buraapaa baanyaak dooweet yaang aandaa baawaa? Berapa banyak duit yang anda bawa?
Play Button Who gave you the money? Play Button seeyaapaa yaang buree dooweet eetoo? Siapa yang beri anda duit itu?
Play Button Do you have a gun under the seat? Play Button aandaa aadaa senjaataa dee baawaah tempaat doodook? Anda ada senjata di bawah tempat duduk?
Play Button Are you hiding anything illegal? Play Button aadaa kaah aandaa semboonyeekaan seswaatoo yaang haaraam? Ada kah anda sembunyikan sesuatu yang haram?
Play Button Since you broke the law, we have to arrest you. Play Button kuraanaa aandaa telaah melaang-gaar oondaang oondaang kaamee turpaaksaa menaahaan aandaa Kerana anda telah melanggar undang-undang, kami terpaksa menahan anda.
Play Button We have to take you to the police station. Play Button kaamee aakaan baawaa aandaa ke baalaay polees Kami akan bawa anda ke balai polis.
Play Button You will ride with us to the police station. Play Button aandaa aakaan naayik kureytaa bursaamaa kaamee ke baalaay polees Anda akan naik kereta bersama kami ke balai polis.
Play Button We detained this man at ___. Play Button kaamee telaah menaahaan lelaakee inee dee___ Kami telah menahan lelaki ini di ___.
Play Button He broke the curfew. Play Button deeyaa melaang-gar pureentaah burkooroong Dia melanggar perintah berkurung.
Play Button Can you help verify the man's identity? Play Button boleyh aandaa baantoo mengesaah-kaan aaydenteetee oraang inee? Boleh anda bantu mengesahkan identiti orang ini?
Play Button He was hiding a gun. Play Button deeyaa menyemboonyeekaan senjaataa Dia menyembunyikan senjata.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page