Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button aandaa faahaam baahaasaa inee? Anda faham bahasa ini?
Play Button We are here to help you. Play Button kaamee sedyaa membaantoo aandaa Kami sedia membantu anda.
Play Button I do not understand your language. Play Button saayaa teedaak faahaam baahaasaa aandaa Saya tidak faham bahasa anda.
Play Button There is no one available who speaks this language. Play Button teedaak aadaa sesyaapaa dee sinee yaang burchaakaap baahaasaa inee Tidak ada sesiapa di sini yang bercakap bahasa ini.
Play Button Try to answer my questions with "yes" or "no." Play Button choobaa jaawaab so-aalaan so-aalaan saayaa dengaan "yaa" aataaw "teedaak" Cuba jawab soalan-soalan saya dengan "ya" atau "tidak".
Play Button Move your head like this for "yes." Play Button guraak-kaan kepaalaa aandaa sepurtee inee oontook "yaa" Gerakkan kepala anda seperti ini untuk "ya".
Play Button Move your head like this for "no." Play Button guraak-kaan kepaalaa aandaa sepurtee inee oontook "teedaak" Gerakkan kepala anda seperti ini untuk "tidak".
Play Button Do you know where you are? Play Button aandaa taahoo dee maanaa aandaa? Anda tahu di mana anda?
Play Button Are you thirsty? Play Button aanda haawus? Anda haus?
Play Button Are you hungry? Play Button aandaa laapaar? Anda lapar?
Play Button Do you need to urinate? Play Button aandaa purloo buwaang aayir kechil? Anda perlu buang air kecil?
Play Button Do you need to defecate? Play Button aandaa purloo buwaang aayir besaar? Anda perlu buang air besar?
Play Button Do you want a cigarette? Play Button aandaa maahoo rokok? Anda mahu rokok?
Play Button I understand. Play Button saayaa faahaam Saya faham.
Play Button I do not understand. Play Button saayaa teedaak faahaam Saya tidak faham.
Play Button We will try to contact someone from your group. Play Button kaamee aakaan choobaa meng-hooboongee sesaa-oraang daaree koompoolaan aandaa Kami akan cuba menghubungi seseorang dari kumpulan anda.
Play Button Please. Play Button seelaa Sila.
Play Button Thank you. Play Button tareemaa kaaseeh Terima kasih.
Play Button You are welcome. Play Button saamaa saamaa Sama-sama.
Play Button Thank you for talking with me. Play Button tareemaa kaaseeh kuraanaa burchaakaap dengaan saayaa Terima kasih kerana bercakap dengan saya.
Play Button I will talk with you again. Play Button saayaa aakaan burchaakaap laagee dengaan aandaa Saya akan bercakap lagi dengan anda.
Play Button Good-bye. Play Button selaamaat teeng-gaal Selamat tinggal.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page