Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have pain in this joint I'm touching? Play Button aadaa kaah sendee inee saakeyt beela saayaa sentooh? Ada kah sendi ini sakit bila saya sentuh?
Play Button Do you have pain in any other joint? Play Button aadaa kaah aandaa saakeyt dee laayin laayin sendee? Ada kah anda sakit di lain-lain sendi?
Play Button Which joint hurts the most? Play Button sendee maanaa yaang paaling saakeyt? Sendi mana yang paling sakit?
Play Button Do you have pain in this muscle I'm touching? Play Button aadaa kaah otot inee saakeyt beelaa saayaa sentooh? Ada kah otot ini sakit bila saya sentuh?
Play Button Do you have pain in any other muscle? Play Button aadaa kaah aandaa saakeyt dee laayin laayin otot? Ada kah anda sakit di lain-lain otot?
Play Button Where is the muscle pain? Play Button otot maanaa yaang saakeyt? Otot mana yang sakit?
Play Button Is this muscle cramping? Play Button otot inee kejaang? Otot ini kejang?
Play Button Have you ever had any broken bones? Play Button purnaah kaah aandaa mengaalaamee paataah toolaang? Pernah kah anda mengalami patah tulang?
Play Button What bones have you broken? Play Button toolaang maanaa yaang purnaah paataah? Tulang mana yang pernah patah?
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button aandaa buraasaa saakeyt beelaa saayaa buwaat inee? Anda berasa sakit bila saya buat ini?
Play Button Do this. Play Button buwaat inee Buat ini.
Play Button You need an X-ray of your bone. Play Button andaa purlookaan eks-rey toolaang aandaa Anda perlukan X-ray tulang anda.
Play Button I will examine the X-ray and tell you what I see. Play Button saayaa aakaan memereyksaa eks-rey eetoo daan bureetaahoo aandaa aapaa yaang saayaa daapaatee Saya akan memeriksa X-ray itu dan beritahu anda apa yang saya dapati.
Play Button The bone is broken here. Play Button toolaang aandaa paataah dee sinee Tulang anda patah di sini.
Play Button The bone is not broken here. Play Button toolaang aandaa teedaak paataah dee sinee Tulang anda tidak patah di sini.
Play Button You need a cast to help the bone heal. Play Button aandaa purlookaan seemen baagee memooleyhkaan toolaang aandaa Anda perlukan simen bagi memulihkan tulang anda.
Play Button Do not remove the cast. Play Button jangaan taang-gaalkaan seemen inee Jangan tanggalkan simen ini.
Play Button Do not get the cast wet. Play Button jangaan saampaay seemen inee baasaah Jangan sampai simen ini basah.
Play Button You need a splint to help the injury heal. Play Button aandaa purloo pengaandooh baagee memooleyh-kaan kecheduraa-aan inee Anda perlu penganduh bagi memulihkan kecederaan ini.
Play Button You may take the splint off to clean yourself. Play Button aandaa boleyh taang-gaalkaan pengaandooh eetoo beelaa hendaak maandee Anda boleh tanggalkan penganduh itu bila hendak mandi.
Play Button The splint must be replaced after you have cleaned yourself. Play Button pengaandooh inee mastee dee gaantee selepaas aandaa maandee Penganduh ini mesti di ganti selepas anda mandi.
Play Button You need a metal plate and screws to help the healing of your bone. Play Button aandaa purlookaan plaat logaam dan skroo oontook membaantoo pemooleyhaan toolaang aandaa Anda perlukan plat logam dan skru untuk membantu pemulihan tulang anda.
Play Button We need to take you to the Operating Room to perform an operation on you. Play Button kaamee aakaan membaawaa aandaa ke beelayk pembedaahaan oontook menjaalaankaan pembedaahaan ke aataas deeree aandaa Kami akan membawa anda ke Bilik Pembedahan untuk menjalankan pembedahan ke atas diri anda.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page