Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Be quiet. Play Button tolong deeyaam Tolong diam.
Play Button Come with me. Play Button maaree eekoot saayaa Mari ikut saya.
Play Button Describe it with gestures. Play Button turaang-kaan dengaan guraak eeshaaraat Terangkan dengan gerak isyarat.
Play Button Do not get excited. Play Button jaangaan turlaaloo suronok Jangan terlalu seronok.
Play Button Do what I ask. Play Button buwaat aapaa yaang saayaa soorooh Buat apa yang saya suruh.
Play Button Do you mean "no"? Play Button maaksood aandaa "teedaak"? Maksud anda "tidak"?
Play Button Do you mean "yes"? Play Button maaksood aandaa "yaa"? Maksud anda "ya"?
Play Button Hold up the number of fingers. Play Button toonjook-kaan joomlaah jaaree taangaan Tunjukkan jumlah jari tangan.
Play Button I will get an interpreter. Play Button saayaa aakaan daapaatkaan jooroo baahaasaa Saya akan dapatkan jurubahasa.
Play Button Is this it? Play Button inee bendaanyaa? Ini bendanya?
Play Button No. Play Button teedaak Tidak (for verb and adj.)
Play Button Point to it. Play Button toonjook ke aaraah eetoo Tunjuk ke arah itu.
Play Button Relax. Play Button burtenaang Bertenang.
Play Button Show me. Play Button toonjook-kaan saayaa Tunjukkan saya.
Play Button Squeeze my hand once for "yes." Play Button geng-gaam taangaan saaya sekaalee oontook "yaa" Genggam tangan saya sekali untuk "ya."
Play Button Squeeze my hand twice for "no." Play Button geng-gaam taangaan saaya doowaa kaalee oontook "teedaak" Genggam tangan saya dua kali untuk "tidak."
Play Button Write your answer here. Play Button toolis jaawaapaan aandaa dee sinee Tulis jawapan anda di sini.
Play Button Yes. Play Button yaa Ya.
Play Button I know first aid. Play Button saayaa taahoo kaa-eydaah purtolongaan chemaas Saya tahu kaedah pertolongan cemas.
Play Button Don't move. Play Button jaangaan burguraak Jangan bergerak.
Play Button We need to move you. Play Button kaamee purloo peendaah-kaan aandaa Kami perlu pindahkan anda.
Play Button I need to clean your wounds. Play Button saayaa purloo burseyh-kaan lookaa aanda Saya perlu bersihkan luka anda.
Play Button I am here to help you. Play Button saayaa sidyaa membaantoo aandaa Saya sedia membantu anda.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page