Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Everything will be done to make you feel better again. Play Button segaalaanyaa aakaan dee laakookaan soopaayaa aandaa kembaalee pooleeh Segalanya akan di lakukan supaya anda kembali pulih.
Play Button You are only slightly wounded. Play Button aandaa haanyaa cheduraa sedeekeet saahaajaa Anda hanya cedera sedikit sahaja.
Play Button You will soon be up again. Play Button aandaa boleyh baangoon semoola teedaak laamaa laagee Anda boleh bangun semula tidak lama lagi.
Play Button Your condition is serious, but you will get better. Play Button ke-aadaa-aan aandaa aagaak sereeyoos, taapee aandaa aakaan pooleeh Keadaan anda agak serius, tapi anda akan pulih.
Play Button You will get better if you let us take care of you. Play Button aandaa aakaan burtaambaah baayik jeekaa aandaa benaarkaan kaamee muraawaat aandaa Anda akan bertambah baik jika anda benarkan kami merawat anda.
Play Button You are seriously hurt. Play Button kecheduraa aan aandaa aadaalaah sereeyoos Kecederaan anda adalah serious.
Play Button You are seriously ill. Play Button aandaa saakeyt turok Anda sakit teruk.
Play Button It will probably take a long time for you to get better. Play Button iyaa moong-keen aakaan mengaambayl maasaa yaang laamaa oontook aandaa pooleeh Ia mungkin akan mengambil masa yang lama untuk anda pulih.
Play Button The surgery was successful. Play Button pembedaahaan inee burjaayaa Pembedahan ini berjaya.
Play Button We were able to help you. Play Button kaamee burjaayaa membaantoo aanda Kami berjaya membantu anda.
Play Button We had to remove this. Play Button kaamee turpaaksaa mengeloowaarkaan inee Kami terpaksa mengeluarkan ini.
Play Button We tried, but we could not save this. Play Button kaamee telaah choobaa tetaapee kaamee gaagaal oontook menyelaamaatkaanya Kami telah cuba, tetapi kami gagal untuk meyelamatkannya.
Play Button You were hurt very badly. Play Button aandaa chedura paaraah Anda cedera parah.
Play Button You will be fine. Play Button aandaa teedaak aapaa aapaa Anda tidak apa-apa.
Play Button You will need time to heal. Play Button aandaa purloo maasaa oontook pooleeh Anda perlu masa untuk pulih.
Play Button We will arrange for your transport back to your country. Play Button kaamee aakaan mengoorooskaan pengaang-kootan oontook aandaa poolaang ke negaaraa aandaa Kami akan menguruskan pengangkutan untuk anda pulang ke negara anda.
Play Button We will send you to another place. Play Button kaamee aakaan haantaar aandaa ke tempaat laayin Kami akan hantar anda ke tempat lain.
Play Button You need more care. Play Button aandaa purlookaan raawaataan laanjoot Anda perlukan rawatan lanjut.
Play Button You will return to your Unit when you are better. Play Button aandaa aakaan kembaalee ke yooneet aandaa setelaah aandaa pooleeh Anda akan kembali ke Unit anda setelah anda pulih.
Play Button I will be back soon. Play Button saayaa aakaan daataang segura Saya akan datang segera.
Play Button I will check back later to see how you are doing. Play Button saayaa aakaan pureyksaa laagee naantee oontook meleehaat ke-aadaa-aan aandaa Saya akan periksa lagi nanti untuk melihat keadaan anda.
Play Button Return tomorrow so we can be sure you get better. Play Button daataang semoolaa eysok soopaayaa keetaa boleyh paasteekaan yaang aaanda pooleeh sepenooh-nyaa Datang semula esok supaya kita boleh pastikan yang anda pulih sepenuhnya.
Play Button Return in one week so we can be sure you get better. Play Button daataang semoolaa daalaam maasaa semeeng-goo soopaayaa keetaa boleyh paasteekaan yaang aaanda pooleeh sepenooh-nyaa Datang semula dalam masa seminggu supaya kita boleh pastikan yang anda pulih sepenuhnya.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page