Get Instructions
main picture
Go To Main Menu Print Page
LIKE AS IN
Ch Play Button Chingkwang or huaChing
dz Play Button dzaishuo or dzai
gw Play Button gwanJiChu or gwai
J Play Button Jaolu or guJang
kw Play Button Chingkwang or kwan
R Play Button Ranliao
Sh Play Button Shuke or huaShing
ts Play Button tsyii or tsegaoyi
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007