Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is the ___ public affairs office. Play Button Jeshi ___ gonggongshiwu bangongshi. 这是 ___ 公共事务办公室。
Play Button This is not the public affairs office. Play Button Je bushi gonggong shiwu bangongshi. 这不是公共事务办公室。
Play Button What is your name? Play Button ni jiao shenme mingdzi. 你叫什么名字?
Play Button What media organization do you represent? Play Button ni dabiao barge meiti jigou? 你代表哪个媒体机构?
Play Button Where is your organization based? Play Button nimen de jigou Judi shi nar? 你们的机构住地是哪儿?
Play Button What is your publication? Play Button nimen you shenme chubanwu? 你们有什么出版物?
Play Button What is your program? Play Button nimen you shenme jihua? 你们有什么计划?
Play Button What is the subject of this article? Play Button Jepian wenJang de uti shi shenme? 这篇文章的主题是什么?
Play Button What is your question? Play Button ni you shenme wenti? 你有什么问题?
Play Button Could you please ask the question in a different way? Play Button ni nengbuneng huan yiJong fangshi wen Jege wenti? 你能不能换一种方式问这个问题?
Play Button Could you please use simpler language? Play Button ni nengbuneng shiyong jiandan yiShie de yuyan? 你能不能适用简单一些的语言?
Play Button What is your deadline? Play Button nimen de ChiShan shi shenme shihou? 你们的期限是什么时候?
Play Button Tomorrow Play Button mingtian 明天
Play Button In two days Play Button gwo liangtian 过两天
Play Button In three days Play Button gwo santian 过三天
Play Button Next week Play Button Shiage ShinChi 下个星期
Play Button Next month Play Button Shageyue 下个月
Play Button What is your phone number? Play Button ni de dianhuahaoma shi shenme? 你的电话号码是什么?
Play Button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Play Button yi,er,san,si,wu,liu,Chi, ba, jiu,shi 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十
Play Button Please say one number at a time. Play Button Ching yitsi shuo yige shu. 请一次说一个数。
Play Button A press release on that subject is being prepared. Play Button Jendzai Junbei gwanyu nage Juti de Shinwen fabuhui. 正在准备关于那个主题的新闻发布会。
Play Button There will be a press conference on that subject. Play Button jiu nage Juti jiang Jaokai yige Shinwen fabuhui. 就那个主题将召开一个新闻发布会。
Play Button The time for the press release has not been decided yet. Play Button Shinewen fabuhui de shijian haimeiding. 新闻发布会的时间还没定。
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page