Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button ___ will be here soon. Play Button ___ hu mashang lai Jer de. ___ 会马上来这儿的。
Play Button I will call on you to speak. Play Button wo hui jiao ni fayan de. 我会叫你发言的。
Play Button He will call on you to speak. Play Button ta hui jiao ni fayan de. 他会叫你发言的。
Play Button She will call on you to speak. Play Button ta hui jiao ni fayan de. 她会叫你发言的。
Play Button Please ask only one question each time you are called on. Play Button meitsi jiao ni, Ching Ji huida yige wenti. 每次叫你,请只问一个问题。
Play Button You may ask one legitimate follow-up question per turn. Play Button meihui ni ke wen yige houShu wenti. 每回你可问一个后续问题。
Play Button Please wait for the interpreter to translate your question. Play Button Ching deng fanyi fanyi ni de wenti. 请等翻译翻译你的问题。
Play Button Please wait for the interpreter to translate your answer. Play Button Ching deng fanyi fanyi ni de dafu. 请等翻译翻译你的答复。
Play Button That is a separate question; there may be time to address it later. Play Button Jeshi yige butong de wenti, yeShu deng yihuir you shijian lai tanlun Jege wenti. 这是一个不同的问题,也许等一会儿有时间来谈论这个问题。
Play Button We ran out of time. Play Button women meiyou shijian le. 我们没时间了。
Play Button If he promised you information, be sure to give your contact information to ____. Play Button Rugwo ta baoJen wei ni tigong Chingkwang, yidingyao ba nimen de lianShi fangshi gaoshu _______. 如果他保证为你提供情况,一定要把你的联系方式告诉 ____。
Play Button If she promised you information, be sure to give your contact information to her. Play Button Rugwo ta baoJen wei ni tigong Chingkwang, yidingyao ba ni de lianShifangshi gaoshu ta. 如果她保证为你提供情况,一定要把你的联系方式告诉她。
Play Button If I promised you information, be sure to give your contact information to me. Play Button Rugwo wo baojen wei ni tigong Chingkwang, yidingyao ba ni de lianShi fangshi gaoshu wo. 如果我保证为你提供情况,一定要把你的联系方式告诉我。
Play Button Another session will take place later today. Play Button jinian wanShie shihou haiyou yig huiyi. 今天晚些时候还有一个会议。
Play Button Thanks for your cooperation. Play Button ShieShie ni de hedzuo. 谢谢你的合作。
Play Button Thanks for your understanding. Play Button ShieShie ni de lijie. 谢谢你的理解。
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page