Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button wo bushi gwanfang fayanRen. 我不是官方发言人。
Play Button Please wait for the public affairs representative. Play Button Ching dengdeng gonggongshiwu daibiao. 请等等公共事务代表。
Play Button I can only tell you what I know. Play Button wo Jineng gaosu ni wo suo Jidao de Chingkwang. 我只能告诉你我所知道的情况。
Play Button The situation is under control. Play Button jushi yi bei kongJi. 局势已被控制。
Play Button We are doing everything we can to restore order. Play Button women jin yiChie nulu huifu JiShu. 我们尽一切努力恢复秩序。
Play Button We are doing everything we can to protect lives. Play Button women jin yiChie nuli baohu shenming. 我们尽一切努力保护生命,
Play Button We are doing everything we can to save lives. Play Button women jin yiChie nuli Chiangjiu shenming. 我们尽一切努力抢救生命。
Play Button There was an incident. Play Button fasheng le yige shir. 发生了一个事儿。
Play Button The incident is under investigation. Play Button Jejianshi Jendzai diaocha Jong. 这件事正在调查中。
Play Button We are taking this matter very seriously. Play Button women dui Jejianshi hen Jongshi. 我们对这件事很重视。
Play Button People have been injured. Play Button youRen shoushang le. 有人受伤了。
Play Button Civilians have been injured. Play Button laobaiShing shoushang le. 老百姓受伤了。
Play Button Police have been injured. Play Button jingcha shoushang le. 警察受伤了。
Play Button Service members have been injured. Play Button gongtsuoRenyuan shoushang le. 工作人员受伤了。
Play Button Service members have been killed. Play Button gongtsuoRenyuan bei sha le. 工作人员被杀了。
Play Button People have been killed. Play Button youRen bei sha le. 有人被杀了。
Play Button Civilians have been killed. Play Button laobaiShing bei sha le. 老百姓被杀了。
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button tongJi shouhaiRen jiashu yiChian women buneng toulu shouhaiRen de mingtsi. 通知受害人家属以前我们不能透露受害人的名字。
Play Button The official spokesman is expected here soon. Play Button gwanfang fayanRen henkwai jiuyao lai le. 官方发言人很快就要来了。
Play Button Appropriate action will be taken. Play Button jiang tsaiChi shidang de tsuoshi. 将采取适当的措施。
Play Button We take every report of wrongdoing very seriously. Play Button women dui meige tsuowu Shingwei de baodao dou hen Jongshi. 我们对每个错误行为的报道都很重视。
Play Button We have secured the area where the incident occurred. Play Button women yijing ba chushi de didian jingjie Chilai le. 我们已经把出事的地点警戒起来了。
Play Button I am sorry but you have to wait for the report. Play Button duibuChi, dan ni dei deng baogao. 对不起,但你得等报告。
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page