Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button shkoon mes-ool 'la l-iSlaaH dyaal TuRqaan? شكون مسؤول على الا صلاح ديال الطرقان؟
Play Button Do you have a map of this area? Play Button 'endkum shee KhaReeTa dyaal haad lminTaqa? عندكم شي خريطة ديال هاد المنطقة؟
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button ghaadee nqadmoo leekum lmusa'aada baash nibniyoo TuRqaan fhaad lminTaqa غادي نقدمو ليكم المساعدة باش نبنيو الطرقان فهاد المنطقة؟
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button waash yimkin leekum te'Teewuna KhaReeTa dyaal haad lminTaqa? واش يمكن ليكم تعطيونا خريطة ديال هاد المنطقة؟
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button waash 'endkum shee maaken lebnee dyaal TuRqaan? واش عندكم شي مّاكن للّبني ديال الطرقان؟
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button waash 'endkum shee maaken lel-iSlaaH dyaal TuRqaan? واش عندكم شي مّاكن للاصلاح ديال الطرقان؟
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button KhaSna nibnyoo mKhaazen lelmaateRyeel fhaad lminTaqa خصنا نبنيو مخازن للماترييل فهاد المنطقة
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button waash kaayin shee ska dyaal tRaan fhaad lminTaqa? واش كاين شي سكة ديال التران فهاد المنطقة؟
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button waash 'endkum TRonspoR fhaad lminTaqa? واش عندكم الترونسبور فهاد المنطقة؟
Play Button Are there any airports nearby? Play Button waash kaayin shee maTaaRaat qReyba men hnaa? واش كاين شي مطارات قريبة من هنا؟
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button waash kaayin shee blaaSa qReyba feen yimkin leTiyaaRaat SughaaR tehbaT? واش كاين شي بلاصة قريبة فين يمكن للطيارات الصغار تهبط؟
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button waash kaayin shee qwaadis dyaal lmaa fhaad lminTaqa? واش كاين شي قوادس ديال الما فهاد المنطقة؟
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button waash leqwaadis daayeR beeha legRiyaaj? واش القوادس داير بها الكرياج؟
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button waash TuRqaan tatkoon 'aamRa beTonobeelaat fhaad lminTaqa? واش الطرقان تتكون عامرة بالطونوبيلات فهاد المنطقة؟
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button waash kaayin shee Tobeesaat wlaa tRaanaat lesfaR leblaayiS KhoReyn? واش كاين شي توبيسات ولا ترانات للسفر لبلايص خرين؟
Play Button Are there taxis? Play Button waash kaayin shee Taaksiyaat? واش كاين شي تاكسيات؟
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button waash teyTeeH tilj fhaad TuRqaan feshtaa? واش تيطيح التلج فهاد الطرقان فالشّتا؟
Play Button How many people own motor vehicles in this area? Play Button shHaal men waaHed 'endu Tonobeel fhaad lminTaqa? شحال من واحد عندو طونوبيل فهاد المنطقة؟
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button waash kaayin shee shaReeka dyaal lkamyoonaat qReyba men hnaa? واش كاين شي شركة ديال الكاميونات قريبة من هنا؟
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button waash yimkin leekum tetaaSlu beRaadyu benaas ilee saakneen feblaayiS KhuRa? واش يمكن ليكم تتصلو بالراديو بالناس اللي ساكنين فبلايص خرى؟
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button waash yimkin leekum testa'emlu haad TuRqaan fishtaa? واش يمكن ليكم تستعملو هاد الطرقان فالشتا؟
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page