Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button shHaal dyaal naas tey'eeshu fhaad lminTaqa? شحال ديال الناس تيعيشو فهاد المنطقة؟
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button shHaal men beeR dyaal lmaa kaayin fhaad lminTaqa? شحال من بير ديال المال كاين فهاد المنطقة؟
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button waash 'endkum shee qwaades wmajaaRi fhaad lminTaqa? واش عندكم شي قوادس ومجاري فهاد المنطقة؟
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button beshHaal b'eeda TwaaleeT men lbeeRaan dyaal lmaa? بشحال بعيدة التواليت من البيران ديال الما؟
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button shnoo noo' dyaal lmaasheeya ilee tateR'a hnaa? شنو النوع ديال الماشية اللي تترعى هنا؟
Play Button Is there a veterinarian? Play Button waash kaayin shee Tbeeb bayTaaRee? واش كاين شي طبيب بيطري؟
Play Button Are there any factories in the area? Play Button waash kaayin shee wzeenaat fhaad lminTaqa? واش كاين شي وزينات فهاد المنطقة؟
Play Button Is there a river nearby? Play Button waash kaayin shee waad qReyb? واش كاين شي واد قريب؟
Play Button Where do you get electricity from? Play Button mneyn tatjeebu Do? منين تتجيبو الضو؟
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button waash kaayin shee maRkez dyaal Do qReyb? واش كاين شي مركز ديال الضو قريب؟
Play Button What kind of electric appliances do people use? Play Button shnoo noo' dyaal lemaasheen iliktReek ilee naas teysta'emlo? شنو النوع ديال ليماشين اليكتريك اللي الناس تيستعملو؟
Play Button Do you use electric stoves? Play Button waash tatste'emlo boTa dyaal Do? واش تتستعملو بوطة ديال الضو؟
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button waash kaanet shee 'aafya felghaaba fhaad lminTaqa? واش كانت شي عافية فالغابة فهاد المنطقة؟
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button waash kaayin shee anaabeeb dyaal lgaaz fhaad jwaayeh? واش كاين شي انابيب ديال الغاز فهاد الجوايه؟
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button waash tatste'emlu lgaaz feshoofaaj dyaal dyooR fhaad lminTaqa? واش تتستعملو الغاز فالشوفاج ديال الديور فهاد المنطقة؟
Play Button Is gas used for cooking? Play Button waas tatste'emlu lgaaz leTyaab? واش تتستعلو الغاز للطياب؟
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button waash tatste'eml lboTa dyaal lgaaz? واش تتستعملو البوطة ديال الغاز؟
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button mneyn tatjeebu lboTa dyaal lgaaz? منين تتجيبو البوطة ديال الغاز؟
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button waash kaayin shee waaHed ilee teyqaleb leemaasheen dyaal lgaaz fedyoR? واش كاين شي واحد اللي تيقلب ليماشين ديال الغاز فالديور؟
Play Button Is there an electrician here? Play Button waash kaayin shee tReesyaan hnaa? واش كاين شي تريسيان هنا؟
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button waash kaayin shee seestem dyaal lmaa ilee kayweSel lmaa ledyoR? واش كاين شي سيستام ديال الما اللي كيوصل الما للديور؟
Play Button Where is the facility located? Play Button feen kaayna daaR lmaa? فين كاينة دار الما؟
Play Button How many people operate the system? Play Button shHaal men waaHed Khedaam fdaaR lmaa? شحال من واحد خدام فدار الما؟
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button waash metaSla bidyoR dyaal lmaa lKhoReyn? واش متصلة بالديور ديال الما الاخرين؟
Play Button Is it functional? Play Button waash Khedaama? واش خدامة؟
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button feenaahiya lmaaSaadiR dyaal lmaa? فيناهي المصادر ديال الما؟
Play Button Is it polluted? Play Button waash mloowat? واش ملوت؟
Play Button Is there a water treatment used? Play Button waash kaayin shee mu'aalaja dyaal lmaa? واش كاين شي معالجة ديال الما؟
Play Button Is it chemical? Play Button waash keemaawiya? واش كيماوية؟
Play Button Is it through filtration? Play Button waash 'an TaReyq taSfeeya? واش عن طريف التصفية؟
Play Button Is it by sedimentation? Play Button waash 'an TaReyq taRseeb? واش عن طريق الترسيب؟
Play Button Where is the pumping station? Play Button feen kaayin maRkaz iD DaKh dyaal lmaa? فين كاين مركز الضخ ديال الما؟
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button shHaal men waaHed KhaaS baash daaR lmaa weshabaka lmaa-eeya yebqaaw Khedaameen? شحال من واحد خاص باش دار الما والشبكة المائية يبقاو خدامين؟
Play Button We’ve heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button sme'na beli kaayin shee mashaakeel fleqwaades fhaad lHooma? سمعنا باللِّي كاين شي مشاكل فالقوادس فهاد الحومة؟
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button waash 'endkum ansTalasyon dyaal leqwaadis fedaaR? واش عندكم انستلاسين ديال القوادس فالدار؟
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button waash 'endkum shee mashaakil felqwaades? واش عندكم شي مشاكل فالقوادس؟
Play Button Does your toilet work? Play Button waash TwaaleeT Khedaama? واش التواليت خدامة؟
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button shHaal men TwaaleeT 'endkum fedaaR? شحال من تواليت عندكم فالدار؟
Play Button Do you have a septic tank? Play Button waash 'endkum shee shaaReej Khaaniz? واش عندكم شي شاريج خانز؟
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button waash kaayin shee waaHed ilee yimkin ySaayeb leqwaadis? واش كاين شي واحد اللي يمكن يصايب القوادس؟
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button waash 'ayeToo lshee waaHed baash yjee yHul haad lmooshkeel? shkoon haad seeyed? واش عيطتو لشي واحد باش يجي يحل هاد المشكل؟ شكون هاد السيد؟
Play Button When did you contact them? Play Button weqtaash taSeltoo beyh? وقتاش اتصلتو به؟
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button ghaadee nweSel haad lma'loomaat lelmes-ooleen wenshoof eela kaan mumkin baash nSaaybu leqwaadis غادي نوصل هاد المعلومات للمسؤولين ونشوف يلا كان ممكن باش نصايبو القوادس
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button ghaadee n'ayTu leshaReeka dyaal taplumbeet baash n'aRfu shnoo yimkin yedaaR baash haad lmooshkeel yitHal غادي نعيطو للشركة ديال التبلومبيت باش نعرفو شنو يمكن يدار باش هاد المشكل يتحل
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page