Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button kay tapaay angreyzee bolnu huncha? के तपाई अंग्रेजी बोल्नु हुन्छ?
Play Button I do not speak Nepali. Play Button maa nepalee boldeeno म नेपाली बोल्दिन.
Play Button What is your name? Play Button tapaay ko nam kay ho? तपाई को नाम के हो?
Play Button When is your birthday? Play Button tapaay ko janamdeen kaheeley parcha? तपाई को जन्मदिन कहिले पर्छ?
Play Button Where were you born? Play Button tapaay kaahaa janamnu vaa teeyo? तपाई काहा जन्मनु भा थियो?
Play Button What is your rank / title? Play Button tapaay ko pada / padavee kay ho? तपाई को पद / पदवी के हो?
Play Button What is your nationality? Play Button tapaay ko naagareektaa kay ho? तपाई को नागरिकता के हो?
Play Button Do you have any identification papers? Play Button ke tapaay sanga kuney pareechaypatra cha? के तपाई संग कुनै परिचयपत्र छ?
Play Button Do you have a passport? Play Button tapaay sanga raahadaanee cha? तपाई संग राहदानी छ?
Play Button What is your job? Play Button tapaay ko kam kay ho? तपाई को काम के हो?
Play Button Who is in charge? Play Button haakeem ko ho? हाकिम को हो?
Play Button Where do you serve? Play Button tapaay kaahaa kam garnu huncha? तपाई काहा काम गर्नु हुन्छ?
Play Button Which group are you in? Play Button tapaay kun pakchamaa hunuhuncha? तपाई कुन पक्षमा हुनुहुन्छ?
Play Button Answer the questions. Play Button raashno ko jwaaf deenus प्रश्न को जबाफ दिनुस.
Play Button Where are you from? Play Button tapaay kaahaa bataa? तपाई काहा बाट?
Play Button Do you understand? Play Button kay tapaay le bujhanu baayo? के तपाईले बुझ्नु भयो?
Play Button I don't understand. Play Button maayle bujheena मैले बूझीन.
Play Button How much? Play Button katee? कति?
Play Button How many? Play Button kateeota? कतिओटा?
Play Button Repeat it. Play Button eslaaee feree baannus. यसलाई फेरी भन्नुस्.
Play Button Where is ___? Play Button ___ kahaa cha? ___ काहा छ?
Play Button What direction? Play Button kun deesa maa? कुन दिशा मा?
Play Button Is it far? Play Button tada cha kee? टाढा छ की?
Play Button Are there armed men near here? Play Button kay yeha hatheeyaarbanda mancheyharu chan? के यहाँ नजिकमा हथियारबंद मान्छेहरु छन्?
Play Button Where did they go? Play Button uneeharu kataa gaye chan? उनीहरु कता गए छ्न?
Play Button What weapons? Play Button kasto hateeyaar? कस्तो हथियार?
Play Button Speak slowly. Play Button beestaarae bolnus बिस्तारै बोल्नुस्.
Play Button Where is your unit? Play Button tapaay ko yuneet kahaa cha? तपाई को यूनिट काहा छ?
Play Button Where did you see them? Play Button tapaayle uneeharu laay kahaa deknu vaa teeyo? तपाई ले उनिहरुलाई कहा देख्नु भा थियो?
Play Button Where is your family? Play Button tapaay ko pareevaar kaahaa cha? तपाई को परिवार काहा छ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page