Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button The name of the village Play Button gaauko nam ho गाऊको नाम हो
Play Button The location of the village Play Button gaauko staan ho गाऊको स्थान हो
Play Button Is there road access for cars? Play Button ke tyahaa gaaree jane bato cha? के त्यहाँ गाड़ी जाने बाटो छ?
Play Button Is there a road access for four-wheel drive? Play Button ke tyahaa for weel draayv jane bato cha? के त्यहाँ फोर वील ड्राइभ जाने बाटो छ?
Play Button Is there a road access for trucks? Play Button ke tyahaa traak jane bato cha? के त्यहाँ ट्रक जाने बाटो छ?
Play Button Is the road accessible in the winter? Play Button ke yo batoma jadoma janaa sakeencha? के यो बाटोमा जाडोमा जान सकिन्छ?
Play Button What is the number of the current population? Play Button yahaa aaheeleko janasankeya kaatee hola? यहाँ अहिलेको जनसंख्या कती होला?
Play Button How many children are there? Play Button kaateejanaa bachchaaharu chaan? कतीजना बच्चाहरु छन?
Play Button How many men are there? Play Button kaateejana lognemaancheyharu chaan? कतिजना लोग्नेमान्छेहरु छन?
Play Button How many women are there? Play Button kaateejana swasneemancheyharu chaan? कतिजना स्वास्नीमान्छेहरु छन?
Play Button How many locals are there? Play Button kaateejanaa staaneeye chaan? कतिजना स्थानीय छन?
Play Button How many refugees are there? Play Button kaateejanaa saranaarteeharu chaan? कतिजना शरणार्थीहरु छन?
Play Button How many returnees are there? Play Button kaateejana reeterneeharu chaan? कतिजना रिटर्नीहरु छन?
Play Button Who is the community leader? Play Button yo samudaayeko mukeeyaa ko ho? यो समुदायको मुखिया को हो?
Play Button Who is responsible for food distribution? Play Button kaanaa beetaaranko jeemmevaaree kasko ho? खाना वितरणको जिम्मेवारी कसको हो?
Play Button Where is the local warehouse? Play Button staaneeye godaam kahaa cha? स्थानीय गोदाम कहाँ छ?
Play Button Is there a storage facility? Play Button ke yahaa vandaarko subeeda cha? के यहाँ भंडारको सुविधा छ?
Play Button Is this village used for secondary distribution? Play Button ke yo gaau maadyameek beetaranko laagee praayog gareeyko cha? के यो गाऊ माध्यमिक वितरणको लागि प्रयोग गरिएको छ?
Play Button Which villages receive assistance from this village? Play Button kun gaauharule yo gaaubataa sahaayata praapta gaarchaan? कुन गाऊहरुले यो गाऊबाट सहायता प्राप्त गर्छन?
Play Button How many damaged houses in this village? Play Button yo gaauma kaateevataa chaeyateegraastaa gaarharu chaan? यो गाऊमा कतीवटा क्षतिग्रस्त घरहरु छन?
Play Button How many unfinished houses in this village? Play Button yo gaaumaa kaateevataa aaduro gaarharu chaan? यो गाऊमा कतीवटा अधुरो घरहरु छन?
Play Button Was there any new war damage to buildings since before the conflict? Play Button vedentaa vaandaa paheele yuddaabataa ke baavaanharu nayaa chyetee vaaheeko teeyo? भिडन्त भन्दा पहिले युद्धबाट के भवनहरुमा नयाँ क्षति भएको थियो?
Play Button Is there a school in the village? Play Button ke gaauma beedaaleyharu chaan? के गाउमा विद्यालयहरु छन?
Play Button Is there a mosque / church in the village? Play Button ke yo gaauma maandeer cha? के यो गाऊमा मन्दिर छ?
Play Button Is there a bakery? Play Button ke tyahaa bekeree cha? के त्यहाँ बेकरी छ?
Play Button Is there a health facility? Play Button ke tyahaa swaste subeeda cha? के त्यहाँ स्वास्थ्य सुविधा छ?
Play Button Is there any source of food available in the village? Play Button ke teeyo gaaumaa vojankaa srotaharu upalabdaa chaan? के त्यो गाऊमा भोजनका स्रोतहरु उपलब्ध छन?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page