Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where can we purchase meat? Play Button hamee maasu kahaa keenno saakchau? हामी मासु कहाँ किन्न सक्छौ?
Play Button Where can we purchase vegetables and fruit? Play Button hamee tarkaaree raa faalful kahaa keenna saakchau? हामी तरकारी र फलफुल कहाँ किन्न सक्छौ?
Play Button Where can we purchase bread and grains? Play Button hamee paaurotee raa aannaa kahaa keennaa saakchau? हामी पाऊरोटी र अन्नहरु कहाँ किन्न सक्छौ?
Play Button Where can we purchase dairy products? Play Button hamee dereekaa saamaanaharu kahaa keennaa saakchau? हामी डेरीका सामानहरु कहाँ किन्न सक्छौ?
Play Button Where can we purchase water? Play Button hamee paanee kahaa keennaa saakchau? हामी पानी कहाँ किन्न सक्छौ?
Play Button We need to examine the herd. Play Button hameele yahaakaa jhundaharulaaee jachnu cha हामीले यहाँका झुंडहरुलाई जाच्नु छ
Play Button We need to examine the animals on the farm. Play Button hameele yahaakaa ketkaa janaawarharu laaee jachnu cha हामीले यहाँका खेतका जनावरहरुलाई जाच्नु छ
Play Button We need to inspect the slaughterhouse for sanitation. Play Button hameele yahaako baadasaalaalaaee swachchataako laagee jachnu cha हामीले यहाँको बधशालालाई स्वच्छताको लागी जाच्नु छ
Play Button We need to inspect the bakery for sanitation. Play Button hameele yahaako bekareelaaee swachchataako laagee jachnu cha हामीले यहाँको बेकरीलाई स्वच्छताको लागी जाच्नु छ
Play Button We need to inspect the dairy plant. Play Button hameelaaee yo deree saamentraako jach gaarnaa aavaashek cha हामीलाई यो डेरी संयंत्रको जाच गर्न आवश्यक छ
Play Button We need to inspect the poultry plant. Play Button hameelaaee yo kuKhuraa paalan saanstaanko jaachgaarnaa aavaashek cha हामीलाई यो कुखुरा पालन संस्थानको जाच गर्न आवश्यक छ
Play Button When was the last time these animals were inoculated? Play Button ee janaavarharulaaee aaKheree patak kaheele kopeko teeyo? इ जनावरहरुलाई आखिरी पटक कहिले खोपेको थियो?
Play Button Do they need to be vaccinated? Play Button eneeharulaaee kop lagaauna aavaashek cha? इनिहरूलाई खोप लगाउन आवश्यक छ?
Play Button We can provide vaccinations. Play Button hamee Khoharu prdaan gaarchau हामी खोपहरु प्रदान गर्छौ
Play Button This food is spoiled; please do not eat it. Play Button yo kaanaa beegreko cha, kreepaayaa naa Khanu यो खाना बिग्रेको छ ,कृपया न खानु
Play Button Are the crops infested with insects? Play Button ke baaleeharulaaee keera lageko cha? के बालिहरुलाई किरा लागेको छ?
Play Button Are the animals infected with parasites? Play Button ke janaawarharulaaee parajeeveeharule asar gareko cha? के जनावरहरुलाई परजीविहरूले असर गरेको छ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page