Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button sarak maramat gaaraaune praamu ko ho? सडक मर्मत गराउने प्रमुख को हो?
Play Button Do you have a map of this area? Play Button ke tapaay saangaa yo chetraako naksaa cha? के तपाई संग यो क्षेत्रको नक्शा छ?
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button hameele yo staanma sarak banaaunama sahaayataa pradan gaarchau हामीले यो स्थानमा सड़क बनाउनमा सहायता प्रदान गर्छौ
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button ke tapaayle yo chetraa ko naksaa praadan gaarnaa saaknu huncha? के तपाईले यो क्षेत्र को नक्सा प्रदान गर्न सक्नु हुन्छ?
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button ke tapaay saangaa sarak banaune masheenareeharu cha? के तपाई संग सड़क बनाउने मशिनरीहरू छ?
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button ke tapaay saangaa sarak marammata gaarne masheenaree(entraharu) cha? के तपाईसंग सड़क मर्मत गर्ने मशिनरी (यंत्रहरू) छ?
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button yo chetrama hameele saamagreeko aapurteeko laagee yutaa godaam staapanaa gaarnu paarchaa यो क्षेत्रमा हामीले सामग्रीको आपूर्तिको लागी एउटा गोदाम स्थापना गर्नु पर्छ .
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button ke yo chetrama kuney reelko trek cha? के यो क्षेत्रमा कुनै रेलको ट्रैक छ?
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button ke yo chetrama kuney pareevahanko subeeda cha? के यो क्षेत्रमा कुनै परिवहनको सुबिधा छ?
Play Button Are there any airports nearby? Play Button ke yahaa naajeek kuney hawaaee aadda cha? के यहाँ नाजिक कुनै हवाई अड्डा छ?
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button ke yahaa naajeek kuney syano hawaaeejahaaz utaarn meelne chetraa cha? के यहाँ नाजिक कुनै स्यानों हवाईजहाज उतार्न मिल्ने क्षेत्र छ?
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button ke yo chetrama kuney paayplaaynharu cha? के यो क्षेत्रमा कुनै पाइपलाइनहरु छ?
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button ke yo chetrama paayplaaynharu gereeyekaa chaan? के यो क्षेत्रमा पाइपलाइनहरु घेरिएका छन?
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button ke yo chetrama derey yatayat cha? के यो क्षेत्रमा धेरै यातायात छ?
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button ke yahaa ek stan bataa arko stanma jaanko lagee bas aatvaa relharu chaan? के यहाँ एक स्थान बाट अर्को स्थानमा जानको लागी बस अथवा रेलहरु छन्?
Play Button Are there taxis? Play Button ke yahaa takseeharu cha? के यहाँ टैक्सीहरु छ?
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button ke jadoma ee batoharuma heeu paarchaa? के जाडोमा यि बाटोहरुमा हिंउ पर्छ?
Play Button How many people own motor vehicles in this area? Play Button yo chetrama kaateejanaa saangaa afno motor cha? यो क्षेत्रमा कतिजना संग आफ्नो मोटर छ?
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button ke yahaa naajeekaay traakeeng kaampaneeharu cha? के यहाँ नजिकै ट्रकिंग कंपनीहरु छ?
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button ke tapaayko aaru chetrakaa mancheyharu saangaa redeeyo saamparka cha? के तपाईको अरु क्षेत्रका मान्छेहरु संग रेडियो संपर्क छ?
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button ke jadoma tapaayharu yo bato praayog gaarnu huncha? के जाडोमा तपाईहरु यो बाटो प्रयोग गर्नु हुन्छ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page