Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button tapaayko yo chetrama kaateejanaa maancheyhharu baaschaan? तपाईको यो क्षेत्रमा कतीजना मान्छेहरु बस्छन?
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button tapaayko yo chetrama kaateevataa paneekaa kuaaharu chaan? तपाईको यो क्षेत्रमा कतिवटा पानीका कुआहरु छन?
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button tapaayko chetrama daalko pranaalee cha? तपाईको क्षेत्रमा ढलको प्रणाली छ?
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button soauchaaly haru paneekaa kuaaharu vandaa kaatee taadaa chaan? शौचालयहरु पानीका कुआहरु भन्दा कति टाढा छन्?
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button kastaa jundharule yo chetrama charchaan? कस्ता झुंडहरुले यो क्षेत्रमा चर्छन?
Play Button Is there a veterinarian? Play Button yahaa janaawarharukaa daaktr chaan? यहाँ जनावरहरुका डाक्टर छन्?
Play Button Are there any factories in the area? Play Button yo chetrama kaarkaanaaharu chaan? यो क्षेत्रमा कारखानाहरु छन्?
Play Button Is there a river nearby? Play Button ke nadee naajeekaay cha? के नदि नजिकै छ?
Play Button Where do you get electricity from? Play Button tapaayharule afno beejulee kahabataa paaunu huncha? तपाईहरुले आफ्नो बिजुली कहाँबाट पाउनु हुन्छ?
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button ke yahaa naajeekaay beejulee saamentraa cha? के यहाँ नजिकै बिजली संयंत्र छ?
Play Button What kind of electrical appliances do people use? Play Button beejuleekaa kaastaa upakaranaharu mancheyharule praayog gaarchaan? बिजुलीका कस्ता उपकरणहरु मान्छेहरुले प्रयोग गर्छन?
Play Button Do you use electric stoves? Play Button ke tapaayharu beejuleeko stov praayog gaarnu huncha? के तपाईहरु बिजुलीको स्टोव प्रयोग गर्नु हुन्छ?
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button ke yo chetraako jaangelma kaaheele ago lageko cha? के यो क्षेत्रको जंगलमा कहिले आगो लागेको छ?
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button yo staanko oreepaaree gasko paayp cha? यो स्थानको वरिपरी ग्यासको पाइप छ?
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button ke yahaa oreepaaree gaar nano parnlaaee tapaayharu gasko praayog gaarnu huncha? के यहाँ वरिपरी घर न्यानो पार्नलाई तपाईहरु ग्यासको प्रयोग गर्नुहुन्छ?
Play Button Is gas used for cooking? Play Button ke kaana paakaaunalaaee gasko praayog gaareen cha? के खाना पकाउनलाई ग्यासको प्रयोग गरिन्छ?
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button ke tapaayharu propen gas tank praayog gaarnu huncha? के तपाईहरु प्रोपन ग्यास ट्यान्क प्रयोग गर्नु हुन्छ?
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button tapaayharulaaee propen gas tank kahaa bataa upalabdaa huncha तपाईहरुलाई प्रोपन ग्यास ट्यान्क कहाँ बाट उपलब्ध हुन्छ?
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button ke gaarko gas upaakaaren neereekchaan gaarne koee cha? के घरको ग्यास उपकरण निरीक्षण गर्ने कोई छ?
Play Button Is there an electrician here? Play Button ke yahaa elektreeshyen cha? के यहाँ एलेक्ट्रिसियन छ?
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button ke gaar gaarma jal beetaran pranaalee cha? के घर घरमा जल वितरण प्रणाली छ?
Play Button Where is the facility located? Play Button yo subeeda kahaa steet cha? यो सुविधा कहाँ स्थित छ?
Play Button How many people operate the system? Play Button yo pranaleelaaee kaateejanaale sanchaaleet gaarchaan? यो प्रणालीलाई कतिजनाले संचालित गर्छन?
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button ke yo aane jaal beetaran pranaalee saangaa jodeeyeko cha? के यो अन्य जल वितरण प्रणालीसंग जोडीएको छ?
Play Button Is it functional? Play Button ke yo kam gaarcha? के यो काम गर्छ?
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button kachchaa paneeko sorot haru kahaa chaan? कच्चा पानीको श्रोतहरु कहाँ छन्?
Play Button Is it polluted? Play Button ke yo pradusheet cha? के यो प्रदूषित छ?
Play Button Is there a water treatment used? Play Button ke jaal upaachar praayog gaareench? के जल उपचार प्रयोग गरिन्छ?
Play Button Is it chemical? Play Button ke yo rasaayeneek ho? के यो रासायनिक हो?
Play Button Is it through filtration? Play Button ke feelter gaareraa ho? के फिल्टर गरेर हो?
Play Button Is it by sedimentation? Play Button ke yo aavasaaden dwaaraa gareencha? के यो अवसादन द्वारा गरिन्छ?
Play Button Where is the pumping station? Play Button pampeeng stayshen kahaa ch? पम्पिंग स्टेशन कहाँ छ?
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button yo pranaalee kaaryaatmak raaKhnalaaee kaatee janaa chaheencha? यो प्रणाली कार्यात्मक राख्नलाई कतिजना चाहिन्छ?
Play Button We've heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button hameele suneko chau kee yahaa cheemekma daalko kehee samasheeyaaharu chaan हामीले सुनेको छौ कि यहाँ छिमेकमा ढलको केहि समस्याहरु छन्
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button ke tapaayko veetree plaambeeng ho? के तपाईको भित्रि प्लमबींग हो?
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button ke tapaay kuney plaambeeng ko samasheeyaa cha? के तपाईलाई कुनै प्लमबींग को समस्या छ?
Play Button Does your toilet work? Play Button ke tapaayko shauchaalay kam gaarcha? के तपाईको शौचालय काम गर्छ?
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button yo gaarma kaatee souchaalayaharu chaan? यो घरमा कति शौचालयहरु छन्?
Play Button Do you have a septic tank? Play Button ke tapaay kahaa septeek tank cha? के तपाई कहाँ सेप्टिक ट्यान्क छ?
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button ke yahaa daal teek gaarnaa saaknee koee cha? के यहाँ ढल ठिक गर्न सक्ने कोइ छ?
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button ke tapaayle yo samasheeyaako samaadanko laagee kaseysaangaa sampaarka gaarnu vaa cha? cha vaane kaslaaee? के तपाइले यो समस्याको समाधानको लागी कसैसंग सम्पर्क गर्नु भा छ? छ भने कसलाई?
Play Button When did you contact them? Play Button uneeharu saangaa kaheeley sampaarka gaarnu va teeyo? उनीहरु संग कहिले सम्पर्क गर्नु भा थियो?
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button maayle yo daalko samasheeyaa ko smaadaana baare mateeko starmaa reeport gaarchu ra heru ke gaarnaa meelch? मैले यो ढलको समस्या को समाधान बारे माथिको स्तरमा रिपोर्ट गर्छु र हेरु के गर्न मिल्छ?
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button hameele daal kampanee saangaa sampaarka raakee pattaa lagaaulaa kee yo samasheeyaa ko samaadan kaasaree gaareendey cha हामीले ढल कम्पनी संग सम्पर्क राखी पत्ता लगाउला कि यो समस्या को समाधान कसरी गरीदै छ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page