Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button May I see your ID? Play Button ke maa tapaayko pareechaypaatraa hernaa saakchu? के म तपाईको परिचयपत्र हेर्न सक्छु?
Play Button Where do you live? Play Button tapaay kahaa baasnu huncha? तपाई कहाँ बस्नु हुन्छ?
Play Button Where is the farm located? Play Button khet kahaa cha? खेत कहाँ छ?
Play Button What was produced on the farm? Play Button ketma ke utpaadeet huncha? खेतमा के उत्पादित हुन्छ?
Play Button Who confiscated the land? Play Button khet kasle jaaft gaareo? खेत कसले जफ्त गर्यो?
Play Button Who now occupies your farm? Play Button tapaayko ketma aaheele kasko kaabja cha? तपाईको खेतमा अहिले कसको कब्जा छ?
Play Button Have you talked with them? Play Button ke tapaayle uneeharu saangaa kura gaaree saknu va cha? के तपाईले उनीहरु संग कुरा गरि सक्नु भा छ?
Play Button Do you have documentation? Play Button tapaay saangaa aaveelekeekaran cha? तपाई संग अभिलेखिकरण छ?
Play Button Do you think it's dangerous? Play Button tapaayko beecharma yo kaatrnaak ho? तपाईको विचारमा यो खतरनाक हो?
Play Button I will contact the appropriate authorities to investigate this matter. Play Button ma yo maamlaamaa jaachako neemeettaa upeeyuktaa aadeekaareeharu saangaa sampaarkaa gorulaaa म यो मामलामा जाचको निम्मित्त उपयुक्त अधिकारिहरु संग सम्पर्क गरुला
Play Button Please know we will assist you. Play Button kreepaaya yo tahaa paaunu hola hamee tapaaylaaee sahaayataa gaarchau कृपया यो थाहा पाउनु होला हामी तपाईलाइ सहायता गर्छौ
Play Button You must allow the local authorities to conduct their investigation. Play Button tapaayharule staaneeye adeekaareeharulaaee afno jaach sanchaaleet gaarnaa aanumatee aavashy paanee deenu paarchaa तपाईहरुले स्थानीय अधिकारीहरुलाई आफ्नो जाच संचालित गर्न अनुमति अवश्य पनि दिनु पर्छ
Play Button You must go to the base and speak with an interpreter. Play Button tapaay afno besama gaaee aanubaadak saangaa kura gaarnus तपाई आफ्नो बेसमा गई अनुवादक संग कुरा गर्नुस्
Play Button The name of the owner Play Button daanee ko nam ho धनि को नाम हो
Play Button The name of the property Play Button yo saampaatteeko nam ho यो सम्पत्तिको नाम हो
Play Button Location of the property Play Button yo saampaatteeko staan यो सम्पत्तिको स्थान
Play Button Present use of the property Play Button aaheele yo saampaatteeko praayog अहिले यो सम्पत्तिको प्रयोग
Play Button What is the condition of the property? Play Button yo saampaatteeko halata kasto cha? यो सम्पत्तिको हालत कस्तो छ?
Play Button Who has the title? Play Button kasko namama cha? कसको नाममा छ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page