Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you feel sick? Play Button ke tapaay aaswastaa mahasus gaardaay hunuhuncha? के तपाई अस्वस्थ महशुस गर्दै हुनुहुन्छ?
Play Button Did you begin to feel sick today? Play Button ke tapaay ajaa dekee aswastaa mahasus gaardaay hunuhuncha? के तपाई आज देखि अस्वस्थ महशुस गर्दै हुनुहुन्छ?
Play Button How many days have you felt sick? Play Button tapaay kaatee deen dekee aaswastaa mahasus gaardaay hunuhuncha? तपाई कती दिन देखि अस्वस्थ महशुस गर्दै हुनुहुन्छ?
Play Button Is the sickness here? Play Button ke tapaaylaay yaahaa aaswastaataa vaa cha? के तपाईलाई यहाँ अस्वस्थता भा छ?
Play Button Do you feel nauseated? Play Button ke tapaay vaakvaak mahasus gaardaay hunuhuncha? के तपाई वाक्वाक महशुस गर्दै हुनुहुन्छ?
Play Button Did the nausea start today? Play Button ke vaakvaak aajaay bataa suru vaa ho? के वाक्वाक आजै बाट शुरू भा हो?
Play Button How many days have you had the nausea? Play Button tapaaylaay vaakvaak suru va kaatee deen vaayo? तपाईलाई वाक्वाक शुरू भा कती दिन भयो?
Play Button Have you been vomiting? Play Button ke tapaay ultee gaardaay hunuhuncha? के तपाई उल्टी गर्दै हुनुहुन्छ?
Play Button Is there any blood in your vomit? Play Button ke tapaayko ulteema raagaat teeyo? के तपाईको उल्टीमा रगत थियो?
Play Button Is there any black color in your vomit? Play Button ke tapaayko ulteema kehee kaalo teeyo? के तपाईको उल्टीमा केहि कालो थियो?
Play Button Have you had any diarrhea? Play Button ke tapaaylaay jadaa paKhaanaa vaayeko teeyo? के तपाईलाई झाडापखाला भएको थियो?
Play Button How many times have you had diarrhea today? Play Button ajaa kaatee paalta tapaaylaay jaadaapaKhaanaa vaayeko cha? आज कति पल्ट तपाईलाई झाडापखाला भएको छ?
Play Button Would your diarrhea today fill this? Play Button ke tapaayko aajako jaadaapaKhaanaale eslaaee vaaree deencha? के तपाईको आजको झाडापखालाले यसलाई भरि दिन्छ?
Play Button What color is the diarrhea? Play Button tapaayko jaadaapaKhaanaako raang kaasto teeyo? तपाईको झाडापखालाको रंग कस्तो थियो?
Play Button Is it red? Play Button yo raato ho? यो रातो हो?
Play Button Is it yellow? Play Button yo paahelo ho? यो पहेलो हो?
Play Button Is it green? Play Button yo hareeyo ho? यो हरियो हो?
Play Button Is it black? Play Button yo kaalo ho? यो कालो हो?
Play Button When was the last time you had a bowel movement? Play Button tapaaylaay aakeeree paalta kaaheele deesaa vaa teeyo? तपाईलाई आखिरी पल्ट कहिले दिसा भा थियो?
Play Button Has there been any blood in your stool? Play Button ke tapaayko deesaama kaheele raagaat aayeko teeyo? के तपाईको दिसामा कहिले रगत आएको थियो?
Play Button Are you bleeding from your rectum? Play Button ke tapaayko malaasey bataa raagaat bagdey cha? के तपाईको मलाशय बाट रगत बग्दैछ?
Play Button Have your stools been black? Play Button ke tapaayko deesaa kaalo raangko teeyo? के तपाईको दिसा कालो रंगको थियो?
Play Button Do you have fever? Play Button ke tapaaylaay joro aayeko cha? के तपाईलाई ज्वरो आएको छ?
Play Button For how many days have you had a fever? Play Button tapaaylaay kaatee deen dekee joro aayeko cha? तपाईलाई कति दिन देखि ज्वरो आएको छ?
Play Button Does it burn when you urinate? Play Button ke tapaaylaay peeshaaba ferda polcha? के तपाईलाई पिशाब फेर्दा पोल्छ?
Play Button Does it hurt when you urinate? Play Button ke tapaaylaay peeshaab ferda dukcha? के तपाईलाई पिशाब फेर्दा दुख्छ?
Play Button Are you urinating more than usual? Play Button ke tapaay saamaanya vaandaa badhee peeshaab ferdey hunuhuncha? के तपाई सामान्य भन्दा बढी पिशाब फेर्दै हुनुहुन्छ?
Play Button Is there blood in the urine? Play Button ke tapaayko peesabma raagaat aayko cha? के तपाईको पिशाबमा रगत आएको छ?
Play Button When did you eat last? Play Button tapaayle aakreepaalta kaheele kaanu vaa teeyo? तपाईले आखरीपल्ट कहिले खानु भा थियो?
Play Button Are you hungry? Play Button ke tapaaylaay vok laageko cha? के तपाईलाई भोक लागेको छ?
Play Button Do you have worms? Play Button ke tapaaylaay juka lageko cha? के तपाईलाई जुका लागेको छ?
Play Button Do you have malaria? Play Button ke tapaaylaay kaamjor / malereeyaa vaa cha? के तपाईलाई कामज्वर मलेरिया भा छ?
Play Button Do you have tuberculosis? Play Button ke tapaaylaay chayrog vaa cha? के तपाईलाई क्षयरोग भा छ?
Play Button Do you know what I mean by the term HIV? Play Button ke tapaay maayle prayog gaareko HIV saabda ko artaa bujhanu huncha? के तपाई मैले प्रयोग गरेको एचआईभि शब्दको अर्थ बुझनु हुन्छ?
Play Button Do you know what I mean by the term AIDS? Play Button ke tapaay maayle prayog gaareko eydz saabda ko artaa bujhanu huncha? के तपाई मैले प्रयोग गरेको एड्स शब्दको अर्थ बुझनु हुन्छ?
Play Button Are you infected with the HIV virus? Play Button ke tapaay HIV vaayres dwaaraa sankramet hunu huncha? के तपाई एचआईभि भाइरस द्वारा संक्रमित हुनु हुन्छ?
Play Button Do you have AIDS? Play Button ke tapaaylaay eydz cha? के तपाईलाई एड्स छ?
Play Button You need a blood test for the C virus. Play Button tapaaylaay HIV vaayrasko laagee raagaat jachaaunu paarcha तपाईलाई एचआईभि भाइरसको लागि रगत जचाउनु पर्छ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page