Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have pain in this joint I'm touching? Play Button ke tapaaylaay maayle choeyeko yo jod dukcha? के तपाईलाई मैले छोएको यो जोड दुख्छ?
Play Button Do you have pain in any other joint? Play Button ke tapaaylaay aru kuney jodmaa dukhcha? के तपाईलाई अरु कुनै जोडमा दुख्छ?
Play Button Which joint hurts the most? Play Button kun jod baadhee dukhcha? कुन जोड बढी दुख्छ?
Play Button Do you have pain in this muscle I'm touching? Play Button maayle choyeko yo manspesee dukhcha? मैले छोएको यो मांसपेशी दुख्छ?
Play Button Do you have pain in any other muscle? Play Button tapaaylaay aru kuney manspeseema dukhcha? तपाईलाई अरु कुनै मांसपेशीमा दुख्छ?
Play Button Where is the muscle pain? Play Button manspeseema kahaa dukhcha? मांसपेशीमा कहाँ दुख्छ?
Play Button Is this muscle cramping? Play Button ke yo manspeseema eytan cha? के यो मांसपेशीमा ऐठन छ?
Play Button Have you ever had any broken bones? Play Button tapaayko haaddee kaaheele vacheeyeko teeyo? तपाईको हड्डी कहिले भांचिएको थियो?
Play Button What bones have you broken? Play Button tapaayko kun haddeeharu vachcheeyeko teeyo? तपाईको कुन हड्डीहरु भांचिएको थियो?
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button ke maayle esto gaardaa dukhcha? के मैले यस्तो गर्दा दुख्छ?
Play Button Do this. Play Button esto gaarnus यस्तो गर्नुस
Play Button You need an X-ray of your bone. Play Button tapaaylaay aafno haddeeko eksrey garaaunu paarcha तपाईलाई आफ्नो हड्डीको एक्सरे गराउनु पर्छ
Play Button I will examine the X-ray and tell you what I see. Play Button maelaey eksrey jaache pachee maayle dekeko tapaaylaay bataaulaa मैले एक्सरे जांचे पछी मैले देखेको तपाईलाई बताउला
Play Button The bone is broken here. Play Button haaddee yahaa vachcheeyeko cha हड्डी यहाँ भांचिएको छ
Play Button The bone is not broken here. Play Button haaddee yaahaa vacheeyeko chaaynaa हड्डी यहाँ भांचिएको छैन
Play Button You need a cast to help the bone heal. Play Button haddeelaaee teek parnaa dhachaama haalnu paarchaa हड्डीलाई ठिक पार्न ढाचामा हाल्नु पर्छ
Play Button Do not remove the cast. Play Button dhachalaaee naa neekaalnu ढाचालाई न निकाल्नु
Play Button Do not get the cast wet. Play Button dhachalaaee geelo naa paraa ढाचालाई गिलो न पार
Play Button You need a splint to help the injury heal. Play Button tapaayko chotlaaee teek parnaa kamro chaaheencha तपाईको चोटलाई ठिक पार्न काम्रो चाहिंन्छ
Play Button You may take the splint off to clean yourself. Play Button aafulaaee safaa garn tapaay kamro jeegna saknu huncha आफुलाई सफा गर्न तपाई काम्रो झिग्न सक्नु हुन्छ
Play Button The splint must be replaced after you have cleaned yourself. Play Button aafulaaee safaa gaare paachee tapaayle kamrolaaee feree lagaunu paarcha आफुलाई सफा गरे पछी तपाईले काम्रोलाई फेरी लगाउनु पर्छ
Play Button You need a metal plate and screws to help the healing of your bone. Play Button tapaaylaay aafno haaddee neeko parnaa daatu ko plet raa skruharu chaaheencha तपाईलाई आफ्नो हड्डी निको पार्न धातु को प्लेट र स्क्रूहरु चाहिन्छ
Play Button We need to take you to the Operating Room to perform an operation on you. Play Button hameelaaee tapaayko aapreshn garnako neemeetta, tapaaylaay aapreshn roommaa lagnu paarcha हामीलाई तपाईको अप्रेसन गर्नको निमित्त, तपाई लाई अप्रेसन रुममा लग्नु पर्छ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page