Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have an intrauterine device (birth control device)? Play Button ke tapaay saanga entraayutereeyan (praajaanan neeyojan saadaan) cha? के तपाईसंग इंट्रायुटेरिन (प्रजनन नियोजन साधन) छ?
Play Button Have you had missed periods of menstruation recently? Play Button ke haleymaa tapaayko rajasvalaa sareko cha? के हालैमा तपाईको रजस्वला सरेको छ?
Play Button Do you use pills for birth control? Play Button ke tapaay praajaanan neeyojan ko neemeetta golee prayog gaarnu huncha? के तपाई प्रजनन नियोजनको निमित्त गोली प्रयोग गर्नु हुन्छ?
Play Button Are you pregnant? Play Button ke tapaay garbaabaatee hunuhuncha? के तपाई गर्भ वती हुनुहुन्छ?
Play Button Could you be pregnant? Play Button ke tapaay garbaabaatee hun saknu huncha? के तपाई गर्भवती हुन सक्नु हुन्छ?
Play Button When was your last period? Play Button tapaay aakeeree paalta maaynaavaaree kaheele hunu vaa teeyo? तपाई आखिरी पल्ट महिनावारी कहिले हुनु भा थियो?
Play Button How many pregnancies have you had? Play Button tapaayle kaatee chotee pyet boknu va cha? तपाईले कति चोटी पेट बोक्नु भा छ?
Play Button Are you having any vaginal discharge? Play Button ke tapaayko yonee bataa taral padartaa aaucha? के तपाईको योनि बाट तरल पदार्थ आउछ?
Play Button Are you having vaginal bleeding? Play Button ke tapaayko yonee bataa raagaat bagcha? के तपाईको योनि बाट रगत बग्छ?
Play Button How long have you had vaginal bleeding? Play Button kaheele dekee tapaayko yonee bataa raagaat bagdaay cha? कहिले देखी तपाईको योनि बाट रगत बग्दै छ?
Play Button Does the vaginal bleeding come and go? Play Button ke tapaayko yonee bataa raagaat kaheele bagcha ta kaheele baagdaay naa? के तपाईको योनि बाट रगत कहिले बग्छ त कहिले बग्दैन?
Play Button Is the vaginal bleeding constant? Play Button ke tapaayko yonee bataa sandaay raagaat baagcha? के तपाईको योनि बाट सधै रगत बग्छ?
Play Button Do you feel dizzy? Play Button ke tapaaylaay chakkar aaucha? के तपाईलाई चक्कर आउछ?
Play Button How many months have you been pregnant? Play Button tapaay katee maheenaa dekee garbaavatee hunuhuncha? तपाई कती महिना देखि गर्भवती हुनुहुन्छ?
Play Button How many children do you have? Play Button tapaaykaa kaateevotaa bachchaaharu chan? तपाईका कतिवता बच्चाहरु छन?
Play Button Have you been raped? Play Button ke tapaayko balaatkaar va cha? के तपाईको बलात्कार भा छ?
Play Button We need to examine you carefully. Play Button hameele tapaaylaay ramraaree jaachnu paarch हामीले तपाईलाई राम्ररी जाच्नु पर्छ
Play Button We will protect your privacy as much as we can. Play Button hamee tapaayko gupttaalaaee etaasambaav rakaulaa हामी तपाईको गुप्ततालाई यथासंभव राखौला
Play Button Does this hurt? Play Button ke yo dukhcha? के यो दुख्छ?
Play Button Do not push yet. Play Button abaa daakkaa na deenus अब धक्का न दिनुस
Play Button Push now. Play Button abaa daakkaa deenus अब धक्का दिनुस
Play Button Push now as hard as you can. Play Button jaatee jor lagayera dkelna saknu hunch daakelnus जती जोर लगाएर धकेल्न सक्नु हुन्छ धकेल्नुस
Play Button The baby is here. Play Button bachchaa paayo बच्चा पायो
Play Button It is a boy. Play Button chora vaayo छोरा भयो
Play Button It is a girl. Play Button choree vaaee छोरि भई
Play Button The baby looks healthy. Play Button bachchaa swastaa dekeencha बच्चा स्वस्थ देखिन्छ
Play Button We will take good care of the baby. Play Button hamee bachchaako ramraaree herbeechaar garaulaa हामी बच्चाको राम्ररी हेरबिचार गरौला
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page