Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Open your eyes. Play Button aafno aka kolnus आफ्नो आखा खोल्नुस
Play Button Close your eyes. Play Button aafno aka baandaa gaarnus आफ्नो आखा बन्द गर्नुस
Play Button Do you have any pain in your eyes? Play Button ke tapaayko aKhama dukheko cha? के तपाईको आखामा दुखेको छ?
Play Button Do you wear corrective glasses? Play Button ke tapaay sachyaune chaasma lagaaunu huncha? के तपाई सच्याउने चस्मा लगाउनु हुन्छ?
Play Button Do you wear contact lenses? Play Button ke tapaayko kaantakt lens lagaaunu huncha? के तपाईको कन्ट्याक्ट लेंस लगाउनु हुन्छ?
Play Button Is your vision clear in both eyes? Play Button ke tapaayko dubey akako dreeshtee spasta cha? के तपाईको दुबै आखाको दृष्टि स्पष्ट छ?
Play Button Which eye has a new problem? Play Button kun aKhama nayaa samasyaa cha? कुन आखामा नयाँ समस्या छ?
Play Button Do you see my fingers? Play Button ke tapaay meraa aulaaharu dekenaa saknu huncha? के तपाई मेरा औलाहरु देख्न सक्नुहुन्छ?
Play Button Are they clear? Play Button ke teeneeharu spashta chaan? के तीनीहरु स्पष्ट छन्?
Play Button How many fingers do you see right now? Play Button tapaay aheely kaateevoataa aulaaharu dekna saknu huncha? तपाई अहिले कतिवटा औलाहरु देख्न सक्नुहुन्छ?
Play Button I am going to be looking into your eyes with this. Play Button yo dwaaraa tapaayko aKhamaa herne vaalaa chu यो द्वारा तपाईको आखामा हेर्ने वाला छु
Play Button Keep your head still. Play Button aafno taauko steer raakhnus आफ्नो टाउको स्थिर राख्नुस
Play Button Look straight ahead and focus on an object. Play Button seedaa aagaadee hera raa kuney ek vastu maatee dyan kendreet gaara सीधा अगाडी हेर र कुनै एक वस्तु माथी ध्यान केंद्रित गर
Play Button While I am looking into your eyes, continue to focus on that object. Play Button maayle tapaayko aka jaachunjel samma tapaay tyo vastu maatee dyan kendreet garee raaknu holaa मैले तपाईको आखा जाचुन्जेल सम्म तपाई त्यो वस्तु माथी ध्यान केंद्रित गरि राख्नु होला
Play Button I am going to put some drops into your eye. Play Button maa tapaayko akama kehee topaaharu halchu म तपाईको आखामा केहि थोपाहरु हाल्छु
Play Button I am going to blow a puff of air into your eye. Play Button maa tapaayko akama haawaako eyutaa swas phukdey chu म तपाईको आखामा हावाको एउटा श्वास फुक्दै छु
Play Button Hold very still while I remove the foreign body in your eye. Play Button maayle akama vaayeko baaheeree cheezlaaee neekaaldaa tapaay eykdam steer vaayer basnu holaa मैले आखामा भएको बाहिरी चीजलाई निकाल्दा तपाई एकदम स्थिर भएर बस्नु होला
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page