Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Can I do anything to help you? Play Button ke maa tapaayko kuney sahaayetaa gaarnaa sakchu? के म तपाईको कुनै सहायता गर्न सक्छु?
Play Button Come with me. Play Button maa saangaa aaunus मसंग आउनुस
Play Button I will try not to hurt you. Play Button maa koshesh gaarula kee tapaaylaay naa duKhos म कोशिश गरुला कि तपाईलाई नदुखोस
Play Button I am going to lift you. Play Button maa tapaaylaay uchaaldey chu म तपाईलाई उचाल्दै छु
Play Button I am going to put a needle in your arm to give you medication. Play Button maa tapaaylaay aushadee deenlaaee baahulaama sheeyo haaldey chu म तपाईलाई औषधि दिनलाई बाहुलामा सियो हाल्दै छु
Play Button I am sorry I hurt you. Play Button maalaaee maaf gaarnu hoola, maayle tapaaylaay duKhaaye मलाई माफ गर्नु होला मैले तपाईलाई दुखाए
Play Button I must adjust the tube in your chest. Play Button maayle tapaayko chateema nalee meelaunu paarcha मैले तपाईको छातीमा नली मिलाउनु पर्छ
Play Button I must change your dressings. Play Button maalaaee tapaayko pattee fernu cha मलाई तपाईको पट्टि फेर्नु छ
Play Button I must cut your hair. Play Button maalaaee tapaay ko kapaal kaatnu cha मलाई तपाईको कपाल काट्नु छ
Play Button I must give you a shave. Play Button maalaaee tapaae ko daadee banaaydeenu cha मलाई तपाईको दाढी बनाइदिनु छ
Play Button I must give you a suppository into your rectum. Play Button maayle tapaayko malaashyamaa sapozeetoree halnu cha मैले तपाईको मलाशयमा सपोजिटरी हाल्नु छ
Play Button I must give you an injection with a needle. Play Button maa tapaaylaay sheeyole sheeu deendey chu म तपाईलाई सियोले सुइ दिदै छु
Play Button I must make your bed. Play Button maalaaee tapaayko ochayn banaunu cha मलाई तपाइको ओछ्यान बनाउनु छ
Play Button I must wash your hair. Play Button maalaaee tapaaeko kapaal dunu cha मलाई तपाइको कपाल धुनु छ
Play Button I will help you dress. Play Button maa tapaaylaay luga ferna sahayataa gaarchu म तपाईलाई लुगा फेर्न सहायता गर्छु
Play Button I will help you undress. Play Button maa tapaaylaay luga fukaalnamaa sahayataa gaarchu म तपाईलाई लुगा फुकाल्नमा सहायता गर्छु
Play Button Put the gown on. Play Button gaaun lagaaunus गाउन लगाउनुस
Play Button Put your arms around my shoulders. Play Button mero kandko charey teera haat raaKhanus मेरो काँधको चारैतिर हात राख्नुस
Play Button This medicine will take the pain away. Play Button yo aushadeele tapaaylaay dukeko neeko gaarcha यो औषधिले तपाईलाई दुखेको निको गर्छ
Play Button This will help you feel better. Play Button easle tapaaylaay neeko parna sahaayetaa garcha यसले तपाईलाई निको पार्न सहायता गर्छ
Play Button Would you like more? Play Button ke tapaaylaay aajaay chaheencha? के तपाईलाई अझ चाहिन्छ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page