Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Everything will be done to make you feel better again. Play Button tapaaylaay neeko paarnako neemeetta puraa prayaas gareenecha तपाइलाई निको पार्नको निमित्त पुरा प्रयास गरिने छ
Play Button You are only slightly wounded. Play Button tapaay aleekaatee matraa gaaytey hunu va cha तपाई अलिकति मात्र घाइते हुनु भा छ
Play Button You will soon be up again. Play Button tapaay chaado ney utnu huncha तपाई चाँडो नै उठ्नु हुन्छ
Play Button Your condition is serious, but you will get better. Play Button tapaayko steetee gambeer cha, taaraa tapaay cheetey neeko hunuhuncha तपाईको स्थिति गम्भीर छ, तर तपाई छिटै निको हुनुहुन्छ
Play Button You will get better if you let us take care of you. Play Button edee hameelaaee tapaayle aafno herbeechaar gaarnaa deenu vo vaane tapaay cheetey neeko hunuhuncha यदि हामीलाई तपाईले आफ्नो हेरविचार गर्न दिनु भो भने तपाई छिटै निको हुनुहुन्छ
Play Button You are seriously hurt. Play Button tapaay gamveer roopama gaytey hunu vaa cha तपाई गम्भीर रुपमा घाइते हुनु भा छ
Play Button You are seriously ill. Play Button tapaay gambeer roopama beeraamee parnu vaa cha तपाई गम्भीर रुपमा बिरामी पर्नु भा छ
Play Button It will probably take a long time for you to get better. Play Button tapaaylaay neeko hunama shaayed deray samaya laagla तपाईलाई निको हुनमा शायद धेरै समय लाग्ला
Play Button The surgery was successful. Play Button tapaayko serjeree safal vaayo तपाईको सर्जरी सफल भयो
Play Button We were able to help you. Play Button hamee tapaaylaay sahaayetaa deenamaa safal vaayo हामी तपाईलाई सहायता दिनमा सफल भयौ
Play Button We had to remove this. Play Button hameelaaee yo neekaalnu paryo हामीलाई यो निकाल्नु पर्यो
Play Button We tried, but we could not save this. Play Button hameele koshesh gaareu tara eslaaee bachaaun sakenaou हामीले कोशिश गर्यौ तर यसलाई बचाउन सकेनौ
Play Button You were hurt very badly. Play Button tapaay naaramraaree saanga gaayte hunu vaa teeyo तपाई नराम्ररी संग घाइते हुनु भा थियो
Play Button You will be fine. Play Button tapaaylaay teek huncha तपाईलाई ठीक हुन्छ
Play Button You will need time to heal. Play Button tapaaylaay neeko huna somaaye laaglaa तपाईलाई निको हुन समय लाग्ला
Play Button We will arrange for your transport back to your country. Play Button hamee tapaaylaay aafno desh faarkeene vyavastaa garee deenchu हामी तपाईलाई आफ्नो देश फर्किने व्यवस्था गरी दिन्छौ
Play Button We will send you to another place. Play Button tapaaylaay aarko tauma pataau chu तपाईलाई अर्को ठाउँमा पठाऊ छौ
Play Button You need more care. Play Button tapaaylaay badee herneechaarko zarurat cha तपाईलाई बढी हेरविचारको जरुरत छ
Play Button You will return to your Unit when you are better. Play Button tapaay neeko vaaye paachee aafno yuneetma farkeenu huncha तपाई निको भए पछी आफ्नो युनिटमा फर्किनु हुन्छ
Play Button I will be back soon. Play Button maa cheetaay aauchu म छिटै आउछु
Play Button I will check back later to see how you are doing. Play Button maa paachee ayeraa, tapaayko praagaatee jaachchu म पछी आएर, तपाईको प्रगति जांच्छु
Play Button Return tomorrow so we can be sure you get better. Play Button volee faarkeenu holaa, taakee hamee neeshcheet huna sakaou kee tapaaylaay ramro hundeycha भोलि फर्किनु होला, ताकि हामी निश्चित हुन सकौ कि तपाईलाई राम्रो हुँदैछ
Play Button Return in one week so we can be sure you get better. Play Button ek haftaama faarkeenu hola, taakee hamee neeshcheet huna sakaou kee tapaaylaay raamro hundaeycha एक हफ्तामा फर्किनु होला, ताकी हामी निश्चित हुन सकौ कि तपाईलाई राम्रो हुँदैछ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page