Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button tapaayko nam ke ho? तपाईको नाम के हो?
Play Button What is your family name? Play Button tapaayko taar ke ho? तपाईको थर के हो?
Play Button What is your nationality? Play Button tapaayko naagereektaa ke ho? तपाईको नागरिकता के हो?
Play Button What country were you born in? Play Button tapaay kun desmaa jaanmeko ho? तपाई कुन देशमा जन्मेको हो?
Play Button How old are you? Play Button tapaay katee barso ko hunuhuncha? तपाई कती बर्ष को हुनुहुन्छ?
Play Button Do you have an identity card? Play Button ke tapaay saanga paareechaye paatraa cha? के तपाई संग परिचय पत्र छ?
Play Button Show me your identification. Play Button maalaaee aafno paareechaye deKhaaunus मलाई आफ्नो परिचय देखाउनुस
Play Button Do you have any bad reactions to medications? Play Button ke tapaaylaay kuney paanee ausaadee bataa naramro preteekreeya huncha? के तपाईलाई कुनै पनी औषधि बाट नराम्रो प्रतिक्रिया हुन्छ?
Play Button What is the name of the medication that causes bad reactions? Play Button naramro preteekreeyaa hune ausaadee ko nam ke ho? नराम्रो प्रतिक्रिया हुने औषधिको नाम के हो?
Play Button Do you have any allergies to medicines? Play Button ke tapaaylaay kuney paanee ausaadee bataa elerjee cha? के तपाईलाई कुनै पनी औषधि बाट एलर्जी छ?
Play Button What is your religion? Play Button tapaayko daarmaa ke ho? तपाईको धर्मं के हो?
Play Button Do you smoke tobacco? Play Button ke tapaay surtee kanu huncha? के तपाई सुर्ती खानु हुन्छ?
Play Button How many packs of cigarettes do you smoke per day? Play Button ek deenma katee paaket churot peeunu huncha? एक दिनमा कती पाकेट चुरोट पिउनु हुन्छ?
Play Button Are you married? Play Button ke tapaay veevaahet hunuhuncha? के तपाई विवाहित हुनुहुन्छ?
Play Button Do you have any children? Play Button ke tapaaykaa bachchaharu chaan? के तपाईका बच्चाहरु छन?
Play Button Do you have high blood pressure problems? Play Button ke tapaaylaay uchcha raaktaachapko samaaseeya cha? के तपाईलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ?
Play Button Do you have diabetes?(rural / urban) Play Button ke tapaaylaay maadumeehe / daaybeetees cha? के तपाईलाई मधुमेह / डायबिटीज छ?
Play Button Do you have blood sugar control problems? Play Button ke tapaaylaay ragatmaa cheeneeko neeyentrn gaarne samaaseeya cha? के तपाईलाई रगतमा चीनीको नियंत्रण गर्ने समस्या छ?
Play Button Do you drink alcohol? Play Button ke tapaay raaksee peeunu huncha? के तपाई रक्सी पिउनु हुन्छ?
Play Button How much do you weigh? Play Button tapaayko vojaan kaatee cha? तपाईको वजन कती छ?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page