Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been hurt. Play Button tapaay gaayte hunuvaa cha तपाई घाइते हुनु भा छ
Play Button We are all working to help you. Play Button hameeharu tapaaylaay maddat gaarne koshesha gardey chau हामीहरु तपाईलाई मद्दत गर्ने कोशिश गर्दै छौ
Play Button Help us take care of you. Play Button hameelaaee tapaayko herbeechaar gaarna maddat gaarnus हामीलाई तपाईको हेरविचार गर्न मद्दत गर्नुस
Play Button We have to remove your clothes. Play Button hameele tapaayko kapadaaharu kolnu paarcha हामीले तपाईको कपडाहरु खोल्नु पर्छ
Play Button Do you have any bad reactions to any medicine? Play Button ke kuney ausaadee bataa tapaaylaay naramro prateekreeyaa huncha? के कुनै औषधि बाट तपाईलाई नराम्रो प्रतिक्रियाहुन्छ?
Play Button Have you eaten food in the past six hours? Play Button ke tapaayle beegat cha gaantaama kehee kaanu vaa cha? के तपाईले विगत छ घंटामा केही खानु भा छ?
Play Button Is this injury from a landmine? Play Button ke yo chot baarudee suraang bataa vaa ho? के यो चोट बारूदी सुरंग बाट भा हो?
Play Button Were you shot? Play Button ke tapaaylaay golee laageko teeyo? के तपाईलाई गोली लागेको थियो?
Play Button Is this from a knife? Play Button ke yo churaa bataa ho? के यो छुरा बाट हो?
Play Button Is this from a rock? Play Button ke yo pattaar bataa ho? के यो पत्थर बाट हो?
Play Button Is this from a vehicle crash? Play Button ke yo baahan takkaraaunaa le gaardaa ho? के यो वाहन टक्कराउना ले गर्दा हो?
Play Button Did a person do this to you? Play Button ke koee maancheyle tapaaylaay esto gaareko ho? के कोई मान्छेले तपाईलाई यस्तो गरेको हो?
Play Button Did you lose consciousness after this happened? Play Button ke tapaay esto vaaye paachee behos hunuvaa teeyo? के तपाई यस्तो भए पछि बेहोस हुनु भा थियो?
Play Button Did you lose more than this much blood? Play Button ke tapaayle yo vandaa baadhee raagaat gumaaunu vaa teeyo? के तपाईले यो भन्दा बढी रगत गुमाउनु भा थियो?
Play Button Point to all the parts of your body that hurt. Play Button aafno saareerko prateyk dukekaa vaagharu teera dekaaunus आफ्नो शारीरको प्रत्येक दुखेका भागहरु तीर देखाऊनुस
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button ke maayle esto gaarda dukcha? के मैले यस्तो गर्दा दुख्छ?
Play Button Move this like this. Play Button eslaaee esaree chalaunus यसलाई यसरी चलाउनुस
Play Button Turn over this way. Play Button etaa teera paaltaanus यतातीर पल्टनुस
Play Button Did you inhale any smoke or very hot air? Play Button ke tapaayle duvaa aatvaa kuney taato hawaamaa saas leenu vaa teeyo? के तपाईले धुवा अथवा कुनै तातो हावामा सास लिनु भा थियो?
Play Button Do your lungs hurt? Play Button ke tapaayko fokso dukcha? के तपाईको फोक्सो दुख्छ?
Play Button Are you having trouble breathing? Play Button ke tapaaylaay saas ferna gaarho hundey cha? के तपाईलाई सास फेर्न गाह्रो हुँदै छ?
Play Button This will help avoid infection. Play Button esale tapaaylaay hun saknee saruvaa roglaaee tarcha यसले तपाईलाई हुन सक्ने सरूवा रोगलाई टार्छ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page