Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This will help you. Play Button esale tapaaylaay saahaayetaa gaarch यसले तपाईलाई सहायता गर्छ
Play Button I have to put a small needle in you here. Play Button hameele ek syaano seeyo tapaaylaay yaahaa lagaaunu paarch हामीले एक स्यानो सियो तपाईलाई यहाँ लगाउनु पर्छ
Play Button We need to give you fluid. Play Button hameele tapaaylaay raas deenu paarch हामीले तपाईलाई रस दिनु पर्छ
Play Button We need to give you blood. Play Button hamee tapaaylaay raagaat deenu paarch हामीले तपाईलाई रगत दिनु पर्छ
Play Button I need to put a tube into your throat. Play Button maayle tapaayko gatee beetraa nalee halnu paarch मैले तपाईको घाटी भीत्र नली हाल्नु पर्छ
Play Button This tube will help you breathe better. Play Button yo naleele tapaaylaay ramraaree sas fernmaa maddat gaarcha यो नलीले तपाईलाई राम्ररी सास फेर्नमा मद्दत गर्छ
Play Button This tube may feel uncomfortable. Play Button yo nalee asaajeelo paanee lagno saakcha यो नली असजिलो पनी लाग्न सक्छ
Play Button I need to put a tube through your nose to your stomach. Play Button maalaaee tapaayko nak bataa peytma ek nalee haalnu paarch मलाई तपाईको नाक बाट पेटमा एक नली हाल्नु पर्छ
Play Button You need to swallow while I put this tube in your nose. Play Button maayle yo nalee nakma halne belama tapaayle neelnu paarcha मैले यो नली नाकमा हाल्ने बेलामा तपाईले निल्नु पर्छ
Play Button Drink this while I gently place the tube into your nose. Play Button maayle yo nalee nakma beestaaree halne belama tapaay le eslaaee peeunu hola मैले यो नली नाकमा बिस्तारै हाल्ने बेलामा तपाई ले यसलाई पिउनु होला
Play Button This tube will drain your stomach. Play Button yo naleele tapaayko peytlaaee kaalee gaarcha यो नलीले तपाईको पेटलाई खाली गर्छ
Play Button I have to put a small tube into your neck to give you fluid. Play Button tapaay lay taral podartaa deena lay maayle gateema syaano nalee raaknu paarcha तपाई लाई तरल पदार्थ दिन लाई मईले घाटिमा स्यानो नली राख्नु पर्छ
Play Button I need to put a tube in your chest. Play Button maayle tapaayko chatee beetraa nalee halnu paarcha मैले तपाईको छाती भीत्र नली हाल्नु पर्छ
Play Button This needle will release the air from your chest. Play Button yo naleele tapaayko chateeko hawaalaaee kalee gaarch यो नलीले तपाईको छातीको हावालाई खाली गर्छ
Play Button This will help your burns. Play Button esle tapaayko jalanma saahaayeta gaarcha यसले तपाईको जलनमा सहायता गर्छ
Play Button I need to cut your skin. Play Button maayle tapaayko chalaalaaee cheernu paarcha मैले तपाईको छालालाई चिर्नु पर्छ
Play Button We have to restrain you for your safety. Play Button hameele tapaayko aafno surakchaako neemeettaa rok lagaaunu paarcha हामीले तपाईको आफ्नो सुरक्षाको निमित्त रोक लगाउनु पर्छ
Play Button You have been burned by a chemical. Play Button tapaay kuney kemeekaal bataa jalnu baa cha तपाई कुनै केमिकल बाट जल्नु भा छ
Play Button We need to wash the chemicals from your skin. Play Button hameele tapaayko chalaa bataa kemeekallay dunu paarcha हामीले तपाईको छाला बाट केमिकललाई धुनु पर्छ
Play Button You will need to be completely washed. Play Button tapaaylaay purey seeta duna zaruree cha तपाईलाई पुरै सीत धुन जरुरी छ
Play Button Hold this dressing and apply pressure. Play Button yo patteelaaee taamera teechee raaknus यो पट्टीलाई थामेर थिची राख्नुस
Play Button I need to splint your arm. Play Button maayley tapaayko paaKhuraa maa kamro bandnu paarcha मैले तपाईको पखुरामा काम्रो बांधनु पर्छ
Play Button I need to splint your leg. Play Button maaley tapaayko kuttamaa kamro baandnu paarcha मैले तपाईको खुट्टामा काम्रो बांधनु पर्छ
Play Button I am applying a tourniquet to stop the bleeding. Play Button maa raagaat baagnaa naadeenaako neemeetta pattee baandee deenchu म रगत बग्न नदिनको निमित्त पट्टिबाँधी दिन्छु
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page