Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is a United States Navy war ship. Play Button yo amereekan no senaako yooddaa pot ho यो अमेरिकन नौसेना को युद्ध पोत हो
Play Button Do you speak English? Play Button ke tapaay angreyzee bolnu huncha? के तपाई अंग्रेजी बोल्नु हुन्छ?
Play Button Who in your group speaks English? Play Button tapaayko dalma kasle angreyzee bolcha? तपाई को दलमा कसले अंग्रेजी बोल्छ?
Play Button Stay calm. Play Button saantee poorvaak baasnus शांति पूर्वक बस्नुस
Play Button Do not move! Play Button naa chaalaa! न चल!
Play Button We are United States Sailors. Play Button hamee amereekaa kaa naabeek haau हामी अमेरिका का नाविक हौ
Play Button Who is the captain of this vessel? Play Button yo jahaazko kaaptan ko ho? यो जहाज को कप्तान को हो?
Play Button Where is the captain of the vessel? Play Button yo jahaazko kaaptan kaahaa cha? यो जहाज को कप्तान कहा छ?
Play Button Who is the engineer? Play Button eengeeneer ko ho? एंजिनीर को हो?
Play Button Who is the supply officer? Play Button beetaran gaarne adeekaaree ko ho? वितरण गर्ने अधिकारी को हो?
Play Button Who is the communications officer? Play Button saanchar aadeekaaree ko ho? संचार अधिकारी को हो?
Play Button Who is the master of this vessel? Play Button yo jahaazko maaleek ko ho? यो जहाज को मालिक को हो?
Play Button What is your name? Play Button teemro nam ke ho? तिम्रो नाम के हो?
Play Button What are the names of your crew? Play Button tapaayko jahaazee tolee harooko nam ke ho? तपाई को जहाजी टोलीहरु को नाम के हो?
Play Button What is your citizenship? Play Button tapaay kaahaako naagareek hunuhuncha? तपाई कहाको नागरिक हुनुहुन्छ?
Play Button What are the citizenships of the crew? Play Button ee jahaazee tolee kaahaa kaa naagaareek hoon? इ जहाजी टोली कहा का नागरिक हुन?
Play Button Show me your passport. Play Button afno rahaadaanee deKhaaunus आफ्नो राहदानी देखाउनुस
Play Button Show me your seaman papers. Play Button afno naaveek kaagajaat haru deKhaaunus आफ्नो नाविक कागजातहरु देखाउनुस
Play Button Direct me to your cabin. Play Button malaay afno kota teeraa laagnus मलाई आफ्नो कोठा तीर लग्नुस
Play Button What is the name of your vessel? Play Button tapaayko jahaazko nam ke ho? तपाईको जहाजको नाम के हो?
Play Button What other names has this vessel used? Play Button yo jahaazle aroo koon namharoo prayogma lyaako cha? यो जहाज ले अरु कुन नामहरु प्रयोग मा ल्याएको छ?
Play Button Has this vessel been modified? Play Button ke yo jahaaz ko roopaantaran vaayeko cha? के यो जहाज को रुपान्तरण भएको छ?
Play Button What is the draft of your vessel? Play Button tapaayko jahaazko masaauda ke ho? तपाईको जहाजको मसौदा के हो?
Play Button Lead me to your engine room. Play Button afno eenjeen kota teera malaay laagaa आफ्नो इंजन कोठा तिर मलाई लग
Play Button Lead me to your stateroom. Play Button afno state room teeraa malaay laagaa आफ्नो स्टेटरूम तिर मलाई लग
Play Button Show me your manifest. Play Button afno meneefest dekaau आफ्नो मैनिफ़ेस्ट देखाऊ
Play Button Show me your shipping documents. Play Button afno jahaazko kaagajaat dekaau आफ्नो जहाज को कागजात देखाऊ
Play Button Show me your shipping schedule. Play Button afno jahaazko anoosoochee dekaau आफ्नो जहाज को अनुसूची देखाऊ
Play Button Who is your employer? Play Button tapaayko neeyokta ko ho? तपाईको नियोक्ता को हो?
Play Button Who is your supervisor? Play Button tapaayko prabandaak ko ho? तपाईको प्रबन्धक को हो?
Play Button What is your destination? Play Button tapaayko gaantaabye staan ke ho? तपाईको गंतव्य स्थान के हो?
Play Button What is your next port of call? Play Button tapaayko aaune bandargaaha koon ho? तपाईको आउने बंदरगाह कुन हो?
Play Button What was your last port of call? Play Button tapaayle chornoo vaayeko bandargaaha koon teeyo? तपाईले छोड्नु भएको बन्दरगाह कुन थियो?
Play Button Where is your homeport? Play Button tapaayko greeha bandargaaha koon ho? तपाईको गृह बन्दरगाह कुन हो?
Play Button How much fuel do you have? Play Button tapaay saangaa kaatee eenden cha? तपाईसंग कति इन्धन छ?
Play Button Do you have any illegal contraband? Play Button ke tapaay saangaa aabaayd barjeet kehee cha? के तपाईसंग अवैध वर्जित केहि छ?
Play Button Do you have any weapons on board? Play Button ke tapaay saangaa yahaa hateeyaar haru chaan? के तपाईसंग यहाँ हथियारहरु छन?
Play Button Do you have any drugs on board? Play Button ke tapaay saangaa yahaa drugsoharu cha? के तपाईसंग यहाँ ड्रग्सहरु छ?
Play Button Do you have any females on board? Play Button ke tapaay saangaa yahaa aymay haru chaan? के तपाईसंग यहाँ आईमाईहरु छन?
Play Button Do you have any children on board? Play Button ke tapaay saangaa yahaa bachaaharu chaan? के तपाईसंग यहाँ बच्चाहरु छन?
Play Button Are you trafficking humans? Play Button ke tapaay mancheharuko aabaayd byaapar gaardaay hunuhuncha? के तपाई मान्छेहरु को अवैध व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ?
Play Button Are you trafficking weapons? Play Button ke tapaay hateeyaarharuko aabaayd byaapar gaardaay hunuhuncha? के तपाई हथियारहरु को अवैध व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ?
Play Button Are you trafficking illegal drug? Play Button ke tapaay aabaayd drug haruko byaapar gaardaay hunuhuncha? के तपाई अवैध ड्रगहरु को व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ?
Play Button Move to the stern of the vessel. Play Button jahaazko pachaadeeko vaag teeraa baarnus जहाजको पछाडिको भाग तिर बढनुस
Play Button Move to the bow of the vessel. Play Button jahaazko agaadeeko vaag teeraa baarnus जहाजको अगाडिको भाग तिर बढनुस
Play Button Raise your hands above your head. Play Button afno haat taauko maatee ootaau आफ्नो हात टाउको माथि उठाउ
Play Button Keep your hands above your head. Play Button afno haat taauko maatee utaayrakaa आफ्नो हात टाउको माथि उठाईराख
Play Button Sit! Play Button baasaa! बस!
Play Button Stand! Play Button ootaa! उठ!
Play Button Stop talking! Play Button naa bola! नबोल!
Play Button I will be taking your fingerprints. Play Button ma tapaayko aaulaako chaap leedey choo म तपाईको औलाको छाप लिदै छु
Play Button We must search you. Play Button hamee tapaayko talaashee leenchaau हामी तपाईको तलाशी लिन्छौ
Play Button We must search the vessel. Play Button hamee jahaazko talaashee leenchaau हामी जहाजको तलाशी लिन्छौ
Play Button What is in this compartment? Play Button yo compaartmentma ke cha? यो कम्पार्टमेंट मा के छ?
Play Button What is in this container? Play Button yo contenarma ke cha? यो कन्टेनर मा के छ?
Play Button Open this hatch (Door). Play Button dokaako kaapa kolaa ढोकाको खापा खोल
Play Button Come to all stop. Play Button poorna beesraammaa aau पूर्ण विश्राममा आऊ
Play Button Turn off your engines. Play Button afno eenjeen haru baandda gaaraa आफ्नो इन्जिनहरु बन्द गर
Play Button Please present identification. Play Button afno paheechaan deKhaau आफ्नो पहिचान देखाऊ
Play Button Please remove any items from your pockets. Play Button kreepaayaa afno kaltee bataa sab saaman neekaalnus कृपया आफ्नो खल्तीबाट सब समान निकाल्नुस
Play Button I am going to conduct a search of your person. Play Button ma tapaaykaa mancheharuko talaashee leenchu म तपाईका मान्छेहरुको तलाशी लिन्छु
Play Button Please spread your feet and raise your arms. Play Button kreepaayaa afno kootaa faaylaau ra haat maatee gaaraa कृपया आफ्नो खुट्टा फैलाउ र हात माथि गर
Play Button Please turn around. Play Button kreepaayaa chaaray teeraa goomaa कृपया चारैतिर घुम
Play Button Please remove your coat / shoes / hat / etc. Play Button kreepaayaa afno kot / jootaa / topee / eetyaadee fookaalnus कृपया आफ्नो कोट / जुत्ता / टोपी / इत्यादी फुकाल्नुस्
Play Button I'm sorry, this is not authorized. Play Button malaay aafosoos cha yo adeekreet chaayno मलाई अफसोस छ ,यो अधिकृत छैन
Play Button You may proceed. Play Button tapaay agaadee barnaa saaknu huncha तपाई अगाडी बढ्न सक्नु हुन्छ
Play Button STOP! Do not proceed beyond this point until authorized by an appointed official. Play Button ruka! yahaa vaandaa aagaaree neeyooktee adeekaareeko aagyaa beena najaanu holaa रुक! यहाँ भन्दा अगाडी नियुत्ति अधिकारीको आज्ञा बिना नजानु होला
Play Button Please have identification ready to present. Play Button kreepaayaa afno poheechan dekaaunalay tayaar paarnus कृपया आफ्नो पहिचान देखाउनलाई तयार पार्नुस
Play Button Stop! Play Button ruka! रुक!
Play Button Stop or I will shoot! Play Button ruka atavaa maa golee hanee deenchu! रुक अथवा म गोली हानी दिन्छु
Play Button Follow our orders. Play Button hamro agyaharuko paalan gaaraa हाम्रो आज्ञाको पालन गर
Play Button Do not shoot! Play Button golee nahaana! गोली नहान!
Play Button Put your weapon down. Play Button afno hateeyaar bueema rakaa आफ्नो हथियार भुइँ मा राख
Play Button Move. Play Button heraa हिड
Play Button Come here. Play Button etaa aau यता आउ
Play Button Follow me. Play Button mero paachee aau मेरो पछि आउ
Play Button Stay here. Play Button etaa baasaa यता बस
Play Button Wait here. Play Button ehee paarkaa यहि पर्ख
Play Button Do not move. Play Button naaheeraa नहिंड
Play Button Stay where you are. Play Button jahaa chau tetay baasa जहाँ छौ त्यतै बस
Play Button Come with me. Play Button maa saangaa aau म संग आउ
Play Button Take me to ___. Play Button malaaee ___ laagaa मलाई ___ लग
Play Button Be quiet. Play Button chup lagaa चुप लाग
Play Button Slow down. Play Button beestaarey gaaraa बिस्तारै गर
Play Button Move slowly. Play Button beestaarey heeraa बिस्तारै हिड
Play Button Hands up. Play Button hat matee हात माथि
Play Button Lower your hands. Play Button hat taal हात तल
Play Button Lie down. Play Button buee maa sutaa भुइँमा सुत
Play Button Lie on your stomach. Play Button pet taalaa rakeraa sutaa पेट तल राखेर सुत
Play Button Get up. Play Button utaa उठ
Play Button We must search you. Play Button hameeley teemro talashee gaarney paarchaa हामीले तिम्रो तलाशी गर्नै पर्छ
Play Button Turn around. Play Button pura gumaa पुरा घुम
Play Button Walk forward. Play Button aagaaree baaraa अगाडी बढ
Play Button Form a line. Play Button laayn baanau लाइन बनाउ
Play Button One at a time. Play Button ek chotee ma ek jaana एक चोटी मा एक जना
Play Button You are next. Play Button es paachee teemee chau यस पछि तिमी छौ
Play Button Do not resist. Play Button praateerod naa gaaraa प्रतिरोध न गर
Play Button Calm down. Play Button saantaa शान्त
Play Button Do not touch. Play Button naa chou न छोऊ
Play Button Keep away. Play Button taaraa baasaa टाडा बस
Play Button Let us pass. Play Button hameelaaee janaa deu हामीलाई जान देऊ
Play Button Don't be frightened. Play Button naa daaraau न डराउ
Play Button You may leave. Play Button teemee janaa saakchau तिमि जान सक्छौ
Play Button Go. Play Button jaau जाऊ
Play Button Go home. Play Button gaar jaau घर जाऊ
Play Button Open. Play Button kolaa खोल
Play Button Close. Play Button baandaa बन्द
Play Button Beware. Play Button saavdaan सावधान
Play Button Show me. Play Button malaaee dekaau मलाई देखाऊ
Play Button Tell me. Play Button malaaee baana मलाई भन
Play Button Do not ___. Play Button naa ___ न ___
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page