Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Who is in charge of repairing roads? Play Button kto yest odpoveejalne za ootshmanye drog? Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg?
Play Button Do you have a map of this area? Play Button che mache mapen teH okoleets? Czy macie mapę tych okolic?
Play Button We will provide assistance in building roads at this location. Play Button zapevnyeeme pomots vboodovye droog ftey okoleets Zapewnimy pomoc w budowie dróg w tej okolicy.
Play Button Can you provide a road map of this area? Play Button che mozheche dostarteech mapen drogovon teeH okoleets? Czy możecie dostarczyć mapę drogową tych okolic?
Play Button Do you have any machinery for road building? Play Button che mache spshent do boodove drog? Czy macie sprzęt do budowy dróg?
Play Button Do you have any machinery for road repairs? Play Button che mache spshent do remontoo drog? Czy macie sprzęt do remontu dróg?
Play Button We have to set up storage locations for supply materials in the area. Play Button moosheeme na teem terenye zawozheech skwade na matereeawe zawopatshenya Musimy na tym terenie założyć składy na materiały zaopatrzenia.
Play Button Are there any railroad tracks in this area? Play Button che doHozon do tey okoleetse yakeesh leenye koleyowe? Czy dochodzą do tej okolicy jakieś linie kolejowe?
Play Button Do you have transportation facilities in this area? Play Button che mache too yakeesh baze transportove vteem reyonye? Czy macie tu jakieś bazy transportowe w tym rejonie?
Play Button Are there any airports nearby? Play Button che son vteem ololeetsaH yakeesh lotnyiska? Czy są w tych okolicach jakieś lotniska?
Play Button Are there any landing fields for smaller aircraft nearby? Play Button che son vpobleezhoo yakeesh londoviska dla maweeH samolotoof? Czy są w pobliżu jakieś lądowiska dla małych samolotów?
Play Button Are there any pipelines in the area? Play Button che pshes ten teren psheHozon yakeesh roorochongee? Czy przez ten teren przechodzą jakieś rurociągi?
Play Button Is the pipeline fenced off in this area? Play Button che roorochong yest ogrodzone na teem terenye? Czy rurociąg jest ogrodzony na tym terenie?
Play Button Is the traffic heavy in this area? Play Button che yest too doozhe rooH kowove? Czy jest tu duży ruch kołowy?
Play Button Are there bus lines or trains to travel to other places? Play Button che mache too leenye aootoboosove loob koleykee doyazdove? Czy macie tu linie autobusowe lub kolejki dojazdowe?
Play Button Are there taxis? Play Button che son too taksoovkee? Czy są tu taksówki?
Play Button Do these roads get snowed in during the winter? Play Button che te drogee beevayon zasepane shnyegem vzheemye? Czy te drogi bywają zasypane śniegiem w zimie?
Play Button How many people own motor vehicles in this area? Play Button eeloo loojee ma vooasne samoHode vteem reyonye? Ilu ludzi ma własne samochody w tym rejonie?
Play Button Are there trucking companies nearby? Play Button che son too yakeesh feerme pshevozove? Czy są tu jakieś firmy przewozowe?
Play Button Do you have radio contact with people in other places? Play Button che mache too wanchnoshch radiovon z eennemee reyonamee? Czy macie tu łączność radiową z innymi rejonami?
Play Button Can you use these roads during the winter? Play Button che te drogee son psheyezdne zheemye? Czy te drogi są przejezdne w zimie?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page