Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not stop if the convoy is attacked! Play Button nye zatshemevats shen yeshlee konvoy zostanye zatakovane! Nie zatrzymywać się jeśli konwój zostanie zaatakowany!
Play Button Drive a minimum of 3 kms before stopping. Play Button yetche meeneemoom tshee keelometre zanyeem shen zatshemache Jedźcie minimum trzy kilometry zanim się zatrzymacie.
Play Button Following distance is 100m on open highway. Play Button na otfarteH shosaH ootshemevaH deestans stoo metrov Na otwartych szosach utrzymywać dystans stu metrów.
Play Button Following distance is 50m in towns. Play Button vterenye zaboodovanem ootshemevaH deestans peedyeesheentsoo metrov W terenie zabudowanym utrzymywać dystans pięćdziesięciu metrów.
Play Button When stopped on the road, keep enough space between vehicles to drive around if required. Play Button pshe zatshemanyo vroHoo ootshemevach veestarchayontse deestans myendze poyazdamee, abe mootz omeenonch eenne poyazde vrazhe konyechnoshchee Przy zatrzymaniu w ruchu utrzymywać wystarczający dystans między pojazdami, aby móc ominąć inne pojazdy w razie konieczności.
Play Button If you lose sight of the convoy, slow down and wait for a military truck to pass you, and follow it. Play Button yeshlee stracheeche kontakt vzrokove skonvoyem, zvolneeche, chekayche na poyazd voystkove ee yeche za neem Jeśli stracicie kontakt wzrokowy z konwojem, zwolnijcie, czekajcie na pojazd wojskowy i jedźcie za nim.
Play Button No weapons. Play Button zhadne bronyee Żadnej broni.
Play Button No cell phone use. Play Button nye oozhevach telefonoof komoorkove Nie używać telefonów komórkowych.
Play Button Do not throw food or water to the locals. Play Button nye rozdavach zhevnoshche loob vode vshrood loodnoshche Nie rozdawać żywności lub wody wśród ludności.
Play Button No littering or dumping trash on military camps or staging areas. Play Button nye shmecheech na terenye voyskovem loob obozoveeska Nie śmiecić na terenie wojskowym lub obozowiskach.
Play Button Go around any broken down truck in the convoy. Play Button omeeyach vshelkye zepsoote chenzarovkee vkonvoyoo Omijać wszelkie zepsute ciężarówki w konwoju.
Play Button No flashing beacons. Play Button nye vowanchech shvatow meegayontse Nie włączać świateł migających.
Play Button Fuel vehicle every time vehicle stops. Play Button tankovach poyazd na kazhdem postoyoo Tankować pojazd na każdym postoju.
Play Button Food is provided at some military camps when available. Play Button poshoolkee son servovane na nyektooreH obozoveeskaH voyskoveH Posiłki są serwowane na niektórych obozowiskach wojskowych.
Play Button Bring plenty of food and water with you. Play Button zabrach ze sobon doozho yedzenya ee vode Zabrać ze sobą dużo jedzenia i wody.
Play Button If you have to stop for any reason and the convoy continues, wait for help from the military. Play Button yeshlee moosheeche shen zatshemach zyakeegokolvek povodoo, a konvoy yedye dale, chekayche na pomots ze strone voyska Jeśli musicie się zatrzymać z jakiegokolwiek powodu, a konwój jedzie dalej, czekajcie na pomoc ze strony wojska.
Play Button They will escort you back into position. Play Button onyee poprovadzon vas zpovrotem na vashe stanoveesko Oni poprowadzą was z powrotem na wasze stanowisko.
Play Button No fighting or arguing with any other driver over position in convoy. Play Button nye kwoochech shen zeeneeme kyerovtskamee o meeste vkonvoyoo Nie kłócić się z innymi kierowcami o miejsce w konwoju.
Play Button Drive in a single file. Play Button posovayche shen yeden za droogeem (genshego) Posuwajcie się jeden za drugim (gęsiego).
Play Button Be prepared to stop and assist broken down trucks. (Note: This is an instruction for bobtail drivers.) Play Button bonche gotovee zatshemach shen ee pomoots zepsootem chenzarovkoom Bądźcie gotowi zatrzymać się i pomóc zepsutym ciężarówkom.
Play Button Report any problems with other drivers to the convoy commander. Play Button zgwshayche dovootsee konvoyoo vshelke probleme z eenneemee ketovtsamee Zgłaszajcie dowódcy konwoju wszelkie problemy z innymi kierowcami.
Play Button No drug or alcohol use while driving. Play Button zakas oozhevanya narkotekoof ee alkoholoo vshashe yazde Zakaz używania narkotyków i alkoholu w czasie jazdy.
Play Button Know how to change tires and have proper tools. Play Button oopevnyeeche shen, zhe mache vwashcheeve nazhenyja ee oomeeyche zmeeynach kowa Upewnijcie się, że macie właściwe narzędzia i umiecie zmieniać koła.
Play Button Loads, straps, chains, and tires are the drivers' responsibility. Play Button keerovtse odpovyadayon za wadoonek leene, wayntsooHe ee opone Kierowcy odpowiadają za ładunek, liny, łańcuchy i opony.
Play Button Check every time the convoy stops. Play Button spravzayche na kazhdem postoyoo konvoyoo Sprawdzajcie na każdym postoju konwoju.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page