Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button eeloo loojee myeshka na tem terenye? Ilu ludzi mieszka na tym terenie?
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button eele stoodnyee mache na tem terenye? Ile studni macie na tym terenie?
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button che ten teren yest skanaleezovane? Czy ten teren jest skanalizowany?
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button yak daleko son oostenpe od stoodnee? Jak daleko są ustępy od studni?
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button yake zhvyezhenta vepasha shen na tem terenye? Jakie zwierzęta wypasa się na tym terenie?
Play Button Is there a veterinarian? Play Button che yest tam veterenash? Czy jest tam weterynarz?
Play Button Are there any factories in the area? Play Button che na tem terenye son yakeesh zakwade pshemeswove? Czy na tym terenie są jakieś zakłady przemysłowe?
Play Button Is there a river nearby? Play Button che yest too vpobleezhoo zheka? Czy jest tu w pobliżu rzeka?
Play Button Where do you get electricity from? Play Button skond mache prond? Skąd macie prąd?
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button che yest elektrovnya pobleezhoo? Czy jest elektrownia w pobliżu?
Play Button What kind of electrical appliances do people use? Play Button yakeeH oozhondzeny elektreetsnyeH oozhevayon to looje? Jakich urządzeń elektrycznych używają tu ludzie?
Play Button Do you use electric stoves? Play Button che ozhevache to kooHnyee elektreechneH? Czy używacie tu kuchni elektrycznych?
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button che bevawe na tem terenye pozhare lasoof? Czy bywały na tym terenie pożary lasów?
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button che son too yakeesh eenstalatsye gazove? Czy są tu jakieś instalacje gazowe?
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button che oozhevache too gazoo do ogzhevanya domoof? Czy używacie tu gazu do ogrzewania domów?
Play Button Is gas used for cooking? Play Button che oozheva shen gazoo do gotovanya? Czy używa się gazu do gotowania?
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button che oozhevache zbyornyeekov propanoo? Czy używacie zbiorników propanu?
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button gje zaopatrooyeche shen v bootle propanoo? Gdzie zaopatrujecie się w butle propanu?
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button che ktosh kontrolooye spravnosh oozhondzen gazoveeH? Czy ktoś kontroluje sprawność urządzeń gazowych?
Play Button Is there an electrician here? Play Button che yest too yakeesh elektreek? Czy jest tu jakiś elektryk?
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button che son too vodochongee? Czy są tu wodociągi?
Play Button Where is the facility located? Play Button gje yest ta platsoovka zlokaleezovana? Gdzie jest ta placówka zlokalizowana?
Play Button How many people operate the system? Play Button eeloo lujee obsoogooye ten seestem? Ilu ludzi obsługuje ten system?
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button che yest on powonchone z eennemee shechamee vodochongoof? Czy jest on połączony z innymi sieciami wodociągów?
Play Button Is it functional? Play Button che on iawa? Czy on działa?
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button gje yest ooyenche vodne dla vasheH vodochongoof? Gdzie jest ujęcie wodne dla waszych wodociągów?
Play Button Is it polluted? Play Button che voda yest zanyecheshchonya? Czy woda jest zanieczyszczona?
Play Button Is there a water treatment used? Play Button che voda yest oozdatnyana? Czy woda jest uzdatniana?
Play Button Is it chemical? Play Button che yest to oozdatnyane Hemichne? Czy jest to uzdatnianie chemiczne?
Play Button Is it through filtration? Play Button che yest to oozdatnyane feeltratseyn? Czy jest to uzdatnianie filtracyjne?
Play Button Is it by sedimentation? Play Button che yest to oozdatnyane sendeemntatsenyne? Czy jest to uzdatnianie sedymentacyjne?
Play Button Where is the pumping station? Play Button gje yest statsya pomp? Gdze jest stacja pomp?
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button eeloo tsheba loojee do ootshemanya foonktzeeonovanya seestemoo? Ilu trzeba ludzi do utrzymania funkcjonowania systemu?
Play Button We've heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button swesheleeshme, zhe bewe kwopote z kanaleezatsyon vtem reyonye Słyszeliśmy, że były kłopoty z kanalizacją w tym rejonie.
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button che washe dome son skanaleezovane? Czy wasze domy są skanalizowane?
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button che mache yakeekolvyek probleme z vodochongyem loob kanaleezatsyon? Czy macie jakiekolwiek problemy z wodociągiem lub kanalizacją?
Play Button Does your toilet work? Play Button che vashe toalete jawayon? Czy wasze toalety działają?
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button eele toalet mache vdomoo? Ile toalet macie w domu?
Play Button Do you have a septic tank? Play Button che mache shambo? Czy macie szambo?
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button che mache kogosh, kto mozhe napraveech kanaleezatsyon? Czy macie kogoś, kto może naprawić kanalizację?
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button che povyadomeeleeshche yoosh kogosh o tem problemye? yeshlee tak, to kogo? Czy powiadomiliście już kogoś o tym problemie? Jeśli tak, to kogo?
Play Button When did you contact them? Play Button kyede zgwasheeleeshche? Kiedy zgłosiliście?
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button zgwashen to vezhey ee zobachen, che mozheme tzosh zrobeech, abe napraveech kanaleezatzya Zgłoszę to wyżej i zobaczę, czy możemy coś zrobić, aby naprawić kanalizację.
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button skontaktooyeme shen zzakwadem kanaleezatsee ee zobacheme, tso shen robee abe rozvveeonzach ten problem. Skontaktujemy się z zakładem kanalizacji i zobaczymy, co się robi aby rozwiązać ten problem.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page