Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Your child is sick. Play Button jetzko yest Hore Dzecko jest chore.
Play Button Your child is hurt. Play Button jetzko ma ooraz Dziecko ma uraz.
Play Button We need to care for your child. Play Button moosheeme she zayonch washem jetzkem Musimy się zająć waszym dzieckiem.
Play Button You need to let us keep your child here. Play Button moosheeche zgojeech she na zostavyenye jetzka oo nas Musicie zgodzić się na zostawienie dziecka u nas.
Play Button You may stay with your child. Play Button mozheche zostach styetzkem Możecie zostać z dzieckiem.
Play Button Let us examine your child in private. Play Button mooshe zbadach jetzko bez vashey obetznoshchee Muszę zbadać dziecko bez waszej obecności.
Play Button Your child will get better soon. Play Button jetzko vezdroveyeye shebko Dziecko wyzdrowieje szybko.
Play Button This medicine will help your child. Play Button to lekarstfo pomozhe vashemoo jetzkoo To lekarstwo pomoże waszemu dziecku.
Play Button Did your child eat today? Play Button che jetzko yadwo tzosh jeeshey? Czy dziecko jadło coś dzisiaj?
Play Button Did your child eat yesterday? Play Button che jetzko yadwo tzosh fchoray? Czy dziecko jadło coś wczoraj?
Play Button Has your child passed urine today? Play Button che jetzko oddavawo moch jeeshey? Czy dziecko oddawało mocz dzisiaj?
Play Button Has your child passed any stool today? Play Button che vashe jetzko oddavawo jeesh kawo? Czy wasze dziecko oddawało dziś kał?
Play Button Did your child pass any stool yesterday? Play Button che vashe jetzko oddavawo fchoray kawo? Czy wasze dziecko oddawało wczoraj kał?
Play Button Has your child had any diarrhea? Play Button che jetzko ma byegoonke? Czy dziecko ma biegunkę?
Play Button Has your child been vomiting? Play Button che jetzko vemeeyotovawo? Czy dziecko wymiotowało?
Play Button Your child looks healthy. Play Button jetzko veglonda zdrovo Dziecko wygląda zdrowo.
Play Button Your child will be fine. Play Button jettzko nyeetz nye benje Dziecku nic nie będzie.
Play Button Your child will be ill for a long time. Play Button jettzko benje Hore doshch doowogo Dziecko będzie chore dość długo.
Play Button This illness will pass slowly, but your child's health will return completely. Play Button Horoba benje oostenpovach povolee, ale jetzko vezdroveyeye tzawokoveeche Choroba będzie ustępować powoli, ale dziecko wydrowieje całkowicie.
Play Button Feed the child small portions every few hours. Play Button proshe karmeech jetzko maweemee portzyamee tzo keelka gojeen Proszę karmić dziecko małymi porcjami co kilka godzin.
Play Button Help your child drink this every few hours. Play Button proshe pomootz jetzkoo peech to tzo keelka gojeen Proszę pomóc dziecku pić to co kilka godzin.
Play Button Feed this medicine to your child every four hours. Play Button podavayche to lekarstfo jetzkoo tzo keelka gojeen Podawajcie to lekarstwo dziecku co kilka godzin.
Play Button Allow your child to sleep. Play Button pozvoolche jetzkoo spach Pozwólcie dziecku spać.
Play Button You need to sleep as much as the child does. Play Button potshebooyeche doozho snoo tak samo yak jetzko Potrzebujecie dużo snu tak samo jak dziecko.
Play Button Bring your child back here tomorrow. Play Button proshe vroocheech zjetzkem too yootro Proszę wrócić z dzieckiem tu jutro.
Play Button Bring your child back if there is no improvement by tomorrow. Play Button proshe vroocheech zjetzkem, yeshlee stan jetzka she nye popravee Proszę wrócić z dzieckiem, jeśli stan dziecka się nie poprawi.
Play Button We will continue to follow the health of your child with you. Play Button benjeme razem observovach zdrovye jetzka Będziemy razem obserwować zdrowie dziecka.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page