Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This will help you. Play Button to vam pomozhe To wam pomoże.
Play Button I have to put a small needle in you here. Play Button mooshe vam fkooch too mawon eegwe Muszę wam wkłuć tu małą igłę.
Play Button We need to give you fluid. Play Button moosheeme podach vam pwen Musimy podać wam plyn.
Play Button We need to give you blood. Play Button moosheeme podach vam kref Musimy podać wam krew.
Play Button I need to put a tube into your throat. Play Button moosheeme vam fstaveech roorken v gardwo Musimy wam wstawić rurkę w gardło.
Play Button This tube will help you breathe better. Play Button ta roorka pomozhe vam oddeHach Ta rurka pomoże wam oddychać.
Play Button This tube may feel uncomfortable. Play Button ta roorka mozhe beech troHe nyeveegodna Ta rurka może być trochę niewygodna.
Play Button I need to put a tube through your nose to your stomach. Play Button mooshe fprovajeech roorke do zhowondka pshez nos Muszę wprowadzić rurkę do żołądka przez nos.
Play Button You need to swallow while I put this tube in your nose. Play Button moosheeche psheweekach, kede bende fprovadzach roorke pshez nos Musicie przełykać, kiedy będę wprowadzać rurkę przez nos.
Play Button Drink this while I gently place the tube into your nose. Play Button proshe to peech, kede bende fprovadzach roorke pshez nos Proszę to pić, kiedy będę wprowadzać rurkę przez nos.
Play Button This tube will drain your stomach. Play Button ta roorka pozvolee pshepookach vash zhowondek Ta rurka pozwoli przepłukać wasz żołądek.
Play Button I have to put a small tube into your neck to give you fluid. Play Button mooshe fprovajeech vam roorke vsheye abe podach vam pwen Muszę wprowadzić wam rurkę w szyję, aby podać wam płyn.
Play Button I need to put a tube in your chest. Play Button mooshe fprovajeech vam roorke fklatke peershevon Muszę wprowadzić wam rurkę w klatkę piersiową.
Play Button This needle will release the air from your chest. Play Button ta eegwa pozvolee oosoononch povyetshe zklatkee peershove Ta igła pozwoli usunąć powietrze z klatki piersiowej.
Play Button This will help your burns. Play Button to pomozhe na vashe opazhenya To pomoże na wasze oparzenia.
Play Button I need to cut your skin. Play Button mooshe nachonch vam skoore Muszę naciąć wam skórę.
Play Button We have to restrain you for your safety. Play Button moosheeme vas skrenpovach dla vashego bezpyechenstfa Musimy was skrępować dla waszego bezpieczeństwa.
Play Button You have been burned by a chemical. Play Button mache opazhenya od Hemeekalyoof Macie oparzenia od chemikaliów.
Play Button We need to wash the chemicals from your skin. Play Button moosheeme vam zmech Hemeekalya ze skoore Musimy wam zmyć chemikalia ze skóry.
Play Button You will need to be completely washed. Play Button moosheeche bech oomechee bardzo starannye Musicie być umyci bardzo starannie.
Play Button Hold this dressing and apply pressure. Play Button tchemayche ten opatroonek ee zroobche oocheesk Trzymajcie ten opatrunek i zróbcie ucisk.
Play Button I need to splint your arm. Play Button mooshen oonyerooHomeech vam ramye fshenaH Muszę unieruchomić wam ramię w szynach.
Play Button I need to splint your leg. Play Button mooshe oonyerooHomeech vam noge fshenaH Muszę unieruchomić wam nogę w szynach.
Play Button I am applying a tourniquet to stop the bleeding. Play Button robye vam oocheesk abe zatamovach krfotok Robię wam ucisk aby zatamować krwotok.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2008 previous page PagePage Total next page