Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many people live in this area? Play Button koleeko lyoodee zheevee oo ovoy oblaastee? Колико људи живи у овој области?
Play Button How many water wells do you have in this area? Play Button koleeko boonaaRaa postoyee oo ovoy oblaastee? Колико бунара постоји у овој области?
Play Button Do you have a sewage system in this area? Play Button daa lee postoyee kaanaaleezaatseeyaa oo ovoy oblaastee? Да ли постоји канализација у овој области?
Play Button How far are the latrines from the water wells? Play Button koleekaa ye oodaalyenost klozetaa od boonaaRaa? Колика је удаљеност клозета од бунара?
Play Button What type of herds graze in this area? Play Button kaakvaa ye stochnaa paashaa oo ovoy oblaastee? Каква је сточна паша у овој области?
Play Button Is there a veterinarian? Play Button postoyee lee veteReenaaR? Постоји ли ветеринар?
Play Button Are there any factories in the area? Play Button postoye lee faabReeke oo ovoy oblaastee? Постоје ли фабрике у овој области?
Play Button Is there a river nearby? Play Button postoyee lee Rekaa oo bleezeenee? Постоји ли река у близини?
Play Button Where do you get electricity from? Play Button odaakle dobeeyaate stRooyoo? Одакле добијате струју?
Play Button Is there a power plant nearby? Play Button postoyee lee elektReechnaa ???????? oo bleezeenee? Постоји ли електрична централа у близини?
Play Button What kind of electrical appliances do people use? Play Button kaakve elektReechne ooRedaayaaye koReeste lyoodee? Какве електричне уређаје користе људи?
Play Button Do you use electric stoves? Play Button daa lee koReesteete elektReechne shpoRete? Да ли користите електричне шпорете?
Play Button Have there been forest fires in the area? Play Button daa lee ye beelo shoomskeeh pozhaaRaa oo bleezeenee? Да ли је било шумских пожара у близини?
Play Button Are there any gas pipes around here? Play Button postoye lee gaasne tsevee oo bleezeenee? Постоје ли гасне цеви у близини?
Play Button Do you use gas to heat homes around here? Play Button daa lee koReesteete gaas zaa zaagRevaanye kootyaa ovde? Да ли користите гас за загревање кућа овде?
Play Button Is gas used for cooking? Play Button daa lee se gaas koReestee zaa koovaanye? Да ли се гас користи за кување?
Play Button Do you use propane gas tanks? Play Button daa lee choovaate pRopaan oo RezeRvoaaReemaa? Да ли чувате пропан у резервоарима?
Play Button Where do you get propane gas tanks supplied from? Play Button gde naabaavlyaate RezeRvoaaRe pRopaanaa? Где набављате резервоаре пропана?
Play Button Is there anyone to inspect home gas appliances? Play Button vRshee lee neko eenspektseeyoo kootyneesh ooRedyaayaa naa gaas? Врши ли неко инспекцију кућних уређаја на гас?
Play Button Is there an electrician here? Play Button potoyee lee elektReechaaR ovde? Постоји ли електричар овде?
Play Button Is there a water supply system to households? Play Button postoye lee zaaleehe vode oo domaatyeenstveemaa? Постоје ли залихе воде у домаћинствима?
Play Button Where is the facility located? Play Button gde se naalaazee postRoyenye? Где се налази постројење?
Play Button How many people operate the system? Play Button koleeko lyoodee oopRaavlyaa seestemom? Колико људи управља системом?
Play Button Is it connected to other water supply systems? Play Button daa lee ye povezaano saa dRoogeem zaaleehaamaa vode? Да ли је повезано са другим залихама воде?
Play Button Is it functional? Play Button daa lee ye oo eespRaavnom staanyoo? Да ли је у исправном стању?
Play Button Where are the sources of raw water? Play Button gde soo eezvoRee svezhe vode? Где су извори свеже воде?
Play Button Is it polluted? Play Button daa lee ye zaagaadyenaa? Да ли је загађена?
Play Button Is there a water treatment used? Play Button daa lee ye vodaa pRecheeshtyaavaanaa? Да ли је вода пречишћавана?
Play Button Is it chemical? Play Button daa lee ye hemyskee? Да ли је хемијски?
Play Button Is it through filtration? Play Button daa lee ye feeltReeRaanaa? Да ли је филтрирана?
Play Button Is it by sedimentation? Play Button daa lee ye sedeementaatseeyom? Да ли је седиментацијом?
Play Button Where is the pumping station? Play Button gde ye benzeenskaa poompaa? Где је бензинска пумпа?
Play Button How many people are needed to keep the system functional? Play Button koleeko ye lyoodee potRebno zaa odRzhaavaanye seestemaa? Колико је људи потребно за одржавање система?
Play Button We've heard that there have been some problems with sewage in this neighborhood. Play Button choolee smo daa ye beelo pRoblemaa oo vezee saa kaanaaleezaatseeyom oo ovom komsheelookoo Чули смо да је било проблема у вези са канализацијом у овом комшилуку.
Play Button Do you have indoor plumbing? Play Button daa lee postoye vodovodne tsevee oo kootyee? Да ли постоје водоводне цеви у кући?
Play Button Do you have any problems with your plumbing? Play Button eemaate lee pRoblemaa saa vodovodneem tseveemaa? Имате ли проблема са водоводним цевима?
Play Button Does your toilet work? Play Button daa lee vaash toaalet Raadee? Да ли Ваш тоалет ради?
Play Button How many toilets do you have in the house? Play Button koleeko toaaletaa eemaate oo kootyee? Колико тоалета имате у кући?
Play Button Do you have a septic tank? Play Button daa lee eemaate septeechkoo yaamoo? Да ли имате септичку јаму?
Play Button Is there anyone who can fix your sewer? Play Button postoyee lee neko ko vaam mozhe poRpaaveetee kaanaaleezaatseeyoo? Постоји ли неко ко Вам може поправити канализацију?
Play Button Have you contacted anyone regarding this problem? If so who? Play Button daa lee ste kontaakteeRaalee nekog oo vezee saa oveem pRoblemom? aako yeste, kogaa? Да ли сте контактирали неког у вези са овим проблемом? Ако јесте, кога?
Play Button When did you contact them? Play Button kaadaa ste eeh kontaakteeRaalee? Када сте их контактирали?
Play Button I will report this higher up and see if there is something we can do to fix the sewage problem. Play Button pReeyaaveetyoo kvaaR pRetpostaavlyeneemaa daa veedeemo daa lee mozhemo neshto daa ooRaadeemo daa popRaaveemo kaanaaleezaatseeyoo Пријавићу квар претпостављенима да видимо да ли можемо нешто да урадимо да поправимо канализацију.
Play Button We will contact the sewage company and find out what is being done to correct the problem. Play Button kontaakteeRaatyemo vodovod ee kaanaaleezaatseeyoo ee veedetyemo shtaa ye ooRaadyeno daa se pRoblem Reshee Контактираћемо водовод и канализацију и видећемо шта је урађено да се проблем реши.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page