Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where is my customs declaration? Play Button fomoo yaangoo yaa maalee yaa foRoTha eeko waapee? fomu yangu ya mali ya forodha iko wapi
Play Button I do not have anything to declare. Play Button seena cho chotey chaa kuwonyesha sina cho chote cha kuonyesha
Play Button These goods are personal. Play Button beeThaa heezee nee beenaafsee bidhaa hizi ni binafsi
Play Button Not for sale. Play Button see yaa koo-oozwaa si ya kuuzwa
Play Button Can you help me fill out the forms? Play Button oonaaweyza koonisaayideeya koojaaza fomoo? unaweza kunisaidia kujaza fomu?
Play Button Is this correct? Play Button hee nee saaheehee? hii ni sahihi?
Play Button Here is my passport. Play Button hee nee paaspotee yaangoo hii ni pasipoti yangu
Play Button Here is my visa. Play Button hee nee veesa yaangoo hii ni viza yangu.
Play Button I have no shilings. Play Button seena sheelingee sina shilingi.
Play Button Ad valorem Play Button thamaanee zaa taangaazo thamani za tangazo
Play Button Ammunition Play Button Reesaasee risasi
Play Button Baggage Play Button meezeegoo mizigo
Play Button Bill of lading Play Button haatee yaa meezeego hati ya mizigo
Play Button Cargo Play Button sheheynaa shehena
Play Button Customs Play Button eedaaRa yaa foRoTha idara ya forodha
Play Button Customs declaration Play Button kuwonyesha maalee oompyaa foRoThaanee kukagua mali forodhani
Play Button Customs tax Play Button ooshooRoo waa foRoTha ushuru wa forodha
Play Button Customs worker Play Button mfaanyakaazee waa foRoTha mfanyakazi wa forodha
Play Button Damaged Play Button eemehaaReebeeka imeharibika
Play Button Delivery Play Button kuwaaseeleeshaa kuwasilisha
Play Button Duty Play Button ooshooRoo ushuru
Play Button Expenditures Play Button maatoomeezee matumizi
Play Button Export Play Button oosaafiReeshaajee usafirishaji
Play Button False Play Button oowongo uwongo
Play Button Foreign currency Play Button feyTha zaa keegenee fedha za kigeni
Play Button Form (document) Play Button fomoo fomu (hati)
Play Button Holding Play Button maalee mali
Play Button Import Play Button uwingeezaajee uingizaji
Play Button Insurance Play Button beema bima
Play Button KiSwahili Play Button keeswaaheelee sisemi
Play Button Loading Play Button koopaakeeya kupakia
Play Button Name of goods Play Button jeenaa laa beeThaa jina la bidhaa
Play Button Narcotics Play Button madaawa yaa kooleyvya madawa ya kulevya
Play Button National treasure Play Button fahaaRee yaa taayfaa hazina ya taifa
Play Button Nomenclature Play Button mfoomo waa maajeena naa eesteelaahee mfumo wa majina na istilahi
Play Button On-Board Play Button meyleenee melini
Play Button Origin Play Button aaseelee asili
Play Button Owner Play Button mweynyey maalee mwenyewe
Play Button Packing list Play Button oRoTha yaa koofoonga meezeego orodha ya kufunga mizigo
Play Button Passport Play Button paasipotee pasipoti
Play Button Permission Play Button Ruhoosaa ruhusa
Play Button Personal use Play Button maatoomeezee beenaafsee matumizi binafsi
Play Button Personnel Play Button waatoomeeshee watumishi
Play Button Prohibited Play Button eemekataazwaa imekatazwa
Play Button Property Play Button maalee mali
Play Button Rate Play Button keemaa kiasi
Play Button Rate of exchange Play Button keemaa chaa mabaadeeleeshaano kima cha mabadilishano
Play Button Receipt Play Button Reeseetee risiti
Play Button Relics Play Button maakoomboosho makumbusho
Play Button Restricted Play Button eemezoo-eewa imezuiwa
Play Button Souvenir Play Button ookumboosho ukumbusho
Play Button Specification Play Button aayneesho ainisho
Play Button Storage Play Button uweykaajee uwekaji
Play Button Tariff Play Button ooshooRoo waa foRoTha ushuru wa forodha
Play Button Tax-free Play Button eesiyoleepeewa kodee isiyolipiwa kodi
Play Button To answer Play Button koojeeboo kujibu
Play Button To be responsible for Play Button kuwaajeebeekaa kuwajibikia
Play Button To export Play Button kusaafeeReesha kusafirisha nje
Play Button To fill out Play Button koojaaza kujaza
Play Button To present for customs inspection. Play Button kutaambooleesha Raasmee kwaa ookaagoozee foRoThaanee kukabidhi kwa ukaguzi forodhani
Play Button Transportation Play Button oosaafiReeshaajee usafirishaji
Play Button Unloading Play Button kooshoosha beeThaa kushusha bidhaa
Play Button Valuables Play Button veetoo vyaa thamaanee vitu vya thamani
Play Button Value Play Button thamaanee thamani
Play Button Visa Play Button veesaa viza
Play Button Weapons Play Button seelaaha silaha
Play Button X-ray machine Play Button maasheeney yaa eksRey mashine ya eksirei
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page