Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Let me put you in contact with someone who can help you. Play Button waacha neekoowezeshey koowaaseeliyaana naa umtoo aambaayey aanaweyza kookoosaaydeeya wacha nikuwezeshe kuwasiliana na mtu ambaye anaweza kukusaidia
Play Button I will take you to him. Play Button neetaakoopeleyka kwaakey nitakupeleka kwake
Play Button The person in charge is ___. Play Button mseemaameezee nee ___ msimamizi ni ___
Play Button In order to be compensated for damages, you must talk to ___. Play Button eelee koofideewa kwaa hasaaRa, laazeema oozoongoomzey naa ___ ili kufidiwa kwa hasara, lazima uzungumze na ___
Play Button What is your name? Play Button jeena laako nee naanee? jina lako ni nani?
Play Button Where do you live? / What is your address? Play Button oonaakaa waapee? / aanwaanee yaako nee eepee? unakaa wapi? / anwani yako ni ipi?
Play Button What happened to your car? Play Button keetoo gaanee kileetokeya kwaa gaaRee laako? kitu gani kilitokea kwa gari lako?
Play Button What kind of car is it? (year, make, model) Play Button nee gaaRee laa aayna gaanee? (mwaaka, moo-oondo, mteendo) ni gari la aina gani? (mwaka, muundo, mtindo)
Play Button Show me your car registration. Play Button neeyonyeshey oosaajeelee waa gaaRee lako nionyeshe usajili wa gari lako
Play Button Where is your car right now? Play Button gaaRee laako leeko waapee saasaa heevee? gari lako liko wapi sasa hivi?
Play Button Is your car drivable? Play Button gaaRee laako leenaa-enda? gari lako linaenda?
Play Button Can you bring your car here? Play Button oonaaweyza kooleyta gaaRee laako haapaa? unaweza kuleta gari lako hapa?
Play Button Where did the accident happen? Play Button aajaalee ileetokeya waapee? ajali ilitokea wapi?
Play Button When did the accident happen? Play Button aajaalee ileetokeya leenee? ajali ilitokea lini?
Play Button What Civilian Forces' vehicle damaged your car? Play Button gaaRee gaanee laa keekoseechaa Raa-eeya leeleehaaReeboo motokaa yaako? gari gani la kikosi cha raia liliharibu motokaa yako?
Play Button What soldiers were involved in the accident? Play Button waanajeshee gaanee waaleehooseeka kaateeka aajaalee? wanajeshi gani walihusika katika ajali?
Play Button Thank you for your time. Play Button aasaantey kwaa mooda waako asante kwa muda wako
Play Button I appreciate your patience. Play Button neenaashukooRoo soobeeRa yaako ninashukuru subira yako
Play Button In order to be compensated for damages, you must fill out this document. Play Button eelee koofeedeewa kwaa hasaaRa, laazeema oodyaazey haatee hee ili kufidiwa kwa hasara, lazima ujaze hati hii
Play Button In order to be compensated for damages, you must see ___. Play Button eelee koofeedeewa kwaa hasaaRa, laazeema oomwoney ___ ili kufidiwa kwa hasara, lazima umwone ___
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page