Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where can we purchase meat? Play Button toonaaweyza koonunoowa nyaama waapee? tunaweza kununua nyama wapi?
Play Button Where can we purchase vegetables and fruit? Play Button toonaaweyza koonunoowa mboga naa maatoonda waapee? tunaweza kununua mboga na matunda wapi?
Play Button Where can we purchase bread and grains? Play Button toonaaweyza koonunoowa meekaatey naa naafaaka waapee? tunaweza kununua mikate na nafaka wapi?
Play Button Where can we purchase dairy products? Play Button toonaaweyza koonunoowa mazaa-o yaa maazeewa waapee? tunaweza kununua mazao ya maziwa wapi?
Play Button Where can we purchase water? Play Button toonaaweyza koonunoowa maajee waapee? tunaweza kununua maji wapi?
Play Button We need to examine the herd. Play Button toonaaheetaadyee koochungooza koondee laa waanyaama tunahitaji kuchunguza kundi la wanyama
Play Button We need to examine the animals on the farm. Play Button toonaaheetaadyee koochungooza waanyaama waa shaambaanee tunahitaji kuchunguza wanyama wa shambani
Play Button We need to inspect the slaughterhouse for sanitation. Play Button toonaaheetaadyee kookaagoowa maacheenjonee kwaa oosaafee naa ooTheebeetee waa aafyaa tunahitaji kukagua machinjoni kwa usafi na udhibiti wa afya
Play Button We need to inspect the bakery for sanitation. Play Button toonaaheetaadyee kookaagoowa bekaaRee kwaa oosaafee naa ooTheebeetee waa aafyaa tunahitaji kukagua beikari kwa usafi na udhibiti wa afya
Play Button We need to inspect the dairy plant. Play Button toonaaheetaadyee kookaagoowa mtaambo waa mazaa-o yaa maazeewa tunahitaji kukagua mtambo wa mazao ya maziwa
Play Button We need to inspect the poultry plant. Play Button toonaaheetaadyee kookaagoowa mtaambo waa kookoo tunahitaji kukagua mtambo wa kuku
Play Button When was the last time these animals were inoculated? Play Button maaRaa yaa mweesho yaa waanyaama haawa koochaanjwaa eeleekoowa leenee? mara ya mwisho ya wanyama hawa kuchanjwa ilikuwa lini?
Play Button Do they need to be vaccinated? Play Button wanaheetaajee koochaanjwa? wanahitaji kuchanjwa?
Play Button We can provide vaccinations. Play Button toonaweyza kootowa chaanjo tunaweza kutoa chanjo
Play Button This food is spoiled; please do not eat it. Play Button chaakoola keemey haaReebeeka; taafaThaalee oosikeeley chakula kimeharibika; tafadhali usikile
Play Button Are the crops infested with insects? Play Button mazaa-o yaamey-aambookeezwa naa waadoodoo? mazao yameambukizwa na wadudu?
Play Button Are the animals infected with parasites? Play Button waanyaama waamey-aambookeez-wa naa veemeyleya? wanyama wameambukizwa na vimelea?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page