Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button jeena laako laa koozaaleewa nee naanee? jina lako la kuzaliwa ni nani?
Play Button What is your family name? Play Button jeena laa faameeliya yaako nee naanee? jina la familia yako ni nani?
Play Button What is your nationality? Play Button ooRaaya waako nee neenee? uraia wako ni nini?
Play Button What country were you born in? Play Button ooleezaaleewa nchee gaanee? ulizaliwa nchi gani?
Play Button How old are you? Play Button oonaa oomRee waa meeyaaka meengaapee? una umri wa miaka mingapi?
Play Button Do you have an identity card? Play Button oonaa keetaambooleesho? una kitambulisho?
Play Button Show me your identification. Play Button neeyonyeshey keetaambooleesho chaako nionyeshe kitambulisho chako
Play Button How many people live in this area? Play Button waatoo waangaapee wanaa-eeshee kaateeka seheymoo hee? watu wangapi wanaishi katika sehemu hii?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button naanee nee keeyongozee waa jumooyaa hee? nani ni kiongozi wa jumuiya hii?
Play Button What is his name? Play Button jeena laakey nee naanee? jina lake ni nani?
Play Button Please write down his name. Play Button taafaThaalee aandeeka jeena laakey tafadhali andika jina lake
Play Button Show us the leader. Play Button tuwonyeshey keeyongozee tuonyeshe kiongozi
Play Button How many men and women live in this community? Play Button waana-oomey naa waanawaakey waangaapee waanaa-eeshee kaateeka jumoo-eeya hee? wanaume na wanawake wangapi wanaishi katika jumuiya hii?
Play Button How many children live here? Play Button waatoto waangaapee waanaa-eeshee haapaa? watoto wangapi wanaishi hapa?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button koona shooley haapaa kwaa waatoto? kuna shule hapa kwa watoto?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button koona maajee saafee yaa koonywaa yaa kootosha kwaa waatoo? kuna maji safi ya kunywa ya kutosha kwa watu?
Play Button Is there a water well? Play Button koona keeseema chaa maajee? kuna kisima cha maji?
Play Button Is there a public fountain? Play Button koona chemeechemee yaa ooma? kuna chemichemi ya umma?
Play Button Are there any medics here? Play Button koona wasaaydeezee wowotey waa teeba haapaa? kuna wasaidizi wowote wa tiba hapa?
Play Button Are there any engineers? Play Button koona waahaandeesee wowotey? kuna wahandisi wowote?
Play Button Are there any teachers? Play Button koona waaleemoo wowotey? kuna walimu wowote?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button koona maajengo maatoopoo yoyotey haapaa? kuna majengo matupu yoyote hapa?
Play Button Is there a local police force? Play Button koona dyeshee laa poleesee laa mahaalee haapaa? kuna jeshi la polisi la mahali hapa?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button naanee aanaa waajeeboo waa oosalaama waa ooma haapaa? nani ana wajibu wa usalama wa umma hapa?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button koozeema moto nee waajeeboo waa naanee? kuzima wa moto ni wajibu wa nani?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button mnaa veefaa vyaa koozeema moto? mna vifaa vya kuzima moto?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button mnaa gaaRee laa zeemaamoto? mna gari la zimamoto?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button oonaayita naanee eewaapo koona ajaalee? unaita nani iwapo kuna ajali?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button koona magaaRee yaa ThaaRooRa yaanaa-yofaanya kaazee haapaa? kuna magari ya dharura yanayofanya kazi hapa?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button mnaa seemoo ngaapee kaateeka seheymoo hee? mna simu ngapi katika sehemu hii?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button nyoomba ngaapee haapaa zeena seemoo? nyumba ngapi hapa zina simu?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button koona steyshenee yaa poleesee eenaa-yofaanya kaazee? kuna stesheni ya polisi inayofanya kazi?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button waatoomishee waangaapee baado waako kaazeenee? watumishi wangapi bado wako kazini?
Play Button What's the means of communication? Play Button mnaa veefaa vyaa mawaaseeliyaano? mna vifaa vya mawasiliano?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button steyshenee yaa poleesee eenaaweza koofaanya kaazee beela msaada waa ameReeka? stesheni ya polisi inaweza kufanya kazi bila msaada wa amerika?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button maadyeshee yaa ameReeka yaanaaweza kuwaategemeya poleesee waa mahaalee haapaa koofaanya kaazee zaa-o kaama eenavotaakeekaana? majeshi ya amerika yanaweza kuwategemea polisi wa mahali hapa kufanya kazi zao kama inavyotakikana?
Play Button How many vehicles are available? Play Button magaaRee mangaapee yaanapaateekaana? magari mangapi yanapatikana?
Play Button What is the telephone number? Play Button naamba yaa seemoo nee neenee? namba ya simu ni nini?
Play Button Do you use radio communications? Play Button oonaatoomeeya mawaaseeliyaano yaa Redeeyo? unatumia mawasiliano ya redio?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page