Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Is there a medical facility nearby? Play Button koona keefaa chaa maateebaaboo kaaReeboo naa haapaa? kuna kifaa cha matibabu karibu na hapa?
Play Button Are there any doctors in the area? Play Button koona maadaaktaaRee wowotey mahaalee haapaa? kuna madaktari wowote mahali hapa?
Play Button How many beds do you have at the medical facility? Play Button mnaa veetaanda veengaapee kaateeka keefaa chaa teebaa? mna vitanda vingapi katika kifaa cha tiba?
Play Button How many people work at the hospital? Play Button waatoo waangaapee waanafaanya kaazee kaateeka hospeetaalee? watu wangapi wanafanya kazi katika hospitali?
Play Button How many nurses? Play Button koonaa maanesee waangaapee? kuna manesi wangapi?
Play Button Has there been any infectious disease in the area lately? Play Button koomey koowepo oogonjwa waa koo-aambookeeza haapaa heevee kaaReeboonee? kume kuwepo ugonjwa wa kuambukiza hapa hivi karibuni?
Play Button Is there a pharmacy? Play Button koona dooka laa daawa? kuna duka la dawa?
Play Button Is there a building where we could set up a medical facility? Play Button koona jeengo aambaapo toonaaweyza kuweyka keefaa chaa teeba? kuna jengo ambapo tunaweza kuweka kifaa cha tiba?
Play Button We would like to talk to people about immunization. Play Button toonataaka koozoongoomza naa waatoo joo yaa chaanjo yaa keenga tunataka kuzungumza na watu juu ya chanjo ya kinga
Play Button We would like to talk to people about sanitization. Play Button toonataaka koozoongoomza naa waatoo joo yaa oosaafee tunataka kuzungumza na watu juu ya usafi
Play Button Is there a medical emergency facility? Play Button koona keefaa chaa teeba yaa ThaaRooRa? kuna kifaa cha tiba ya dharura?
Play Button We have to establish a safe working environment. Play Button laazeema toowekey maazingeeRa salaama yaa koofaanya kaazee lazima tuweke mazingira salama ya kufanya kazi
Play Button We have to hire medical doctors for this facility. Play Button laazeema tuwaajeeRee maadaaktaaRee kwaa keefaa heekee lazima tuajiri madaktari kwa kifaa hiki
Play Button We have to hire nurses for this facility. Play Button laazeema tuwaajiRee maanesee kwaa keefaa heekee lazima tuajiri manesi kwa kifaa hiki
Play Button We have to hire office personnel for this facility. Play Button laazeema tuwaajiRee waatoomishee waa ofisee kwaa keefaa heekee lazima tuajiri watumishi wa ofisi kwa kifaa hiki
Play Button We have to hire a custodian for this facility. Play Button laazeema tuwaajiRee bawaaboo kwaa keefaa heekee lazima tuajiri bawabu kwa kifaa hiki
Play Button Are the local facilities and personnel able to care for the current casualties without U.S. aid? Play Button veefaa vyaa mahaalee haapaa naa waatoomeeshee waanaaweyza kuwatoonza maadyeRoohee waaliyopo beela msaada waa maaReykaanee? vifaa vya mahali hapa na watumishi wanaweza kuwatunza majeruhi waliopo bila msaada wa marekani?
Play Button Is the local drinking water potable? Play Button maadyee yaa koonywaa yaa mahaalee haapaa nee saafee? maji ya kunywa ya mahali hapa ni safi?
Play Button Who determined that the water is potable? Play Button naanee aaleethibeeteesha kwaamba maajee nee saafee? nani alithibitisha kwamba maji ni safi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page