Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not stop if the convoy is attacked! Play Button mseeseemaamey msafaaRa ookeeshaamboolee-wa msisimame msafara ukishambuliwa
Play Button Drive a minimum of 3 kms before stopping. Play Button endeysha kwaa aangalaw keelomeeta taatoo kabla yaa kooseemaama endesha kwa angalau kilomita tatu kabla ya kusimama
Play Button Following distance is 100m on open highway. Play Button oombaalee waa koofuwaateeya nee meeta meeya moja kaateeka baaRabaaRa waazee umbali wa kufuatia ni mita mia moja katika barabara wazi
Play Button Following distance is 50m in towns. Play Button oombaalee waa koofuwaateeya nee meeta haamseenee mijeenee umbali wa kufuatia ni mita hamsini mijini
Play Button When stopped on the road, keep enough space between vehicles to drive around if required. Play Button oonaposeemaama njiyaanee, aacha nafaasee yaa kootosha kaatee yaa magaaRee eelee kuzoongooka kaama eenaaheetaadyeeka unaposimama njiani, acha nafasi ya kutosha kati ya magari ili kuzunguka kama inahitajika
Play Button If you lose sight of the convoy, slow down and wait for a military truck to pass you, and follow it. Play Button ooseepoweyza koowona msafaaRa teyna, endeysha poleypoley naa oongojey loRee laa keedyeshee kookoopeeta, halaafoo oofoo-aatey usipoweza kuuona msafara tena, endesha polepole na ungojee lori la kijeshi kukupita, halafu uifuate
Play Button No weapons. Play Button haakoona seelaaha hakuna silaha
Play Button No cell phone use. Play Button haakoona maatoomeezee yaa seemoo yaa mkono hakuna matumizi ya simu ya mkono
Play Button Do not throw food or water to the locals. Play Button ooseewaatoopeeyey wenyejee chaakoola aw maajee usiwatupie wenyeji chakula au maji
Play Button No littering or dumping trash on military camps or staging areas. Play Button ooseetoopey taakataaka kaateeka kaambee zaa keedyeshee aw seheymoo zaa ooleengo usitupe takataka katika kambi za kijeshi au sehemu za ulingo
Play Button Go around any broken down truck in the convoy. Play Button zoongooka loRee yoyotey eeliyohaaReebeeka kaateeka msafaaRa zunguka lori yoyote iliyoharibika katika msafara
Play Button No flashing beacons. Play Button haakoona taa yeyotey yaa koota haaThaReesha hakuna ta yoyote ya kuta hadharisha
Play Button Fuel vehicle every time vehicle stops. Play Button weyka maafoota kwenyey gaaRee wakaatee wowotey gaaRee leenaposeemaama weka mafuta kwenye gari wakati wowote gari linaposimama
Play Button Food is provided at some military camps when available. Play Button chaakoola keenatoleywa kaateeka kaambee nyingeeney zaa keedyeshee kaama keenapaateekaana chakula kinatolewa katika kambi nyingine za kijeshi kama kinapatikana
Play Button Bring plenty of food and water with you. Play Button letey chaakoola kingee naa maajee lete chakula kingi na maji
Play Button If you have to stop for any reason and the convoy continues, wait for help from the military. Play Button kaama nee laazeema ooseemaamey kwaa saabaaboo yoyotey, naa msafaaRa oonaa-endeleya, ngojeya msaada kootoka kwaa jeshee kama ni lazima usimame kwa sababu yoyote, na msafara unaendelea, ngojea msaada kutoka kwa jeshi
Play Button They will escort you back into position. Play Button wataakoosindikeeza kuRoodee kaateeka nafaasee yaako watakusindikiza kurudi katika nafasi yaku
Play Button No fighting or arguing with any other driver over position in convoy. Play Button haakoona koopeegaana aw koobeeshaana naa dReyva mwingeeney yeyotey joo yaa nafaasee kaateeka msafaaRa hakuna kupigana au kubishana na dereva mwingine yeyote juu ya nafasi katika msafara
Play Button Drive in a single file. Play Button endeyshaa saanjaaRee endesha sanjari
Play Button Be prepared to stop and assist broken down trucks. Play Button koowaa tayaaRee kooseemaama naa koosaaydeeya loRee zeeleezohaaRibeeka kuwa tayari kusimama na kusaidia lori zilizoharibika
Play Button Report any problems with other drivers to the convoy commander. Play Button towa Reepotee kuhoosoo maataateezo naa maadReyva wengeeney kwaa kamaanda waa msafaaRa toa ripoti kuhusu matatizo na madereva wengine kwa kamanda wa msafara
Play Button No drug or alcohol use while driving. Play Button haakoona maatoomeezee yaa madaawa aw pombey wakaatee waa kuwendeyshaa gaaRee hakuna matumizi ya madawa au pombe wakati wa kuendesha gari
Play Button Know how to change tires and have proper tools. Play Button joowa naamna yaa koobaadileesha taayRee naa koowa naa zaana zeenaazofaa jua namna ya kubadilisha tairi na kuwa na zana zinazofaa
Play Button Loads, straps, chains, and tires are the drivers' responsibility. Play Button meezeego, kaanda, meenyoRoRo, naa taayRee nee waajeeboo waa dReyva mizigo, kanda, minyororo, na tairi ni wajibu wa dereva
Play Button Check every time the convoy stops. Play Button kaagoowaa keela maaRa msafaaRa oonaposeemaama kagua kila mara msafara unaposimama
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page