Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Put your hands on the steering wheel and do not move them. Play Button weyka meekono yaako joo yaa oosookaanee naa ooseesogezey weka mikono yako juu ya usukani na usiisogeze
Play Button You are breaking the curfew. Play Button oonaavoonja kaafyoo unavunja kafyu
Play Button You were speeding. Play Button ooleekoowa ookeezideesha kaasee ulikuwa ukizidisha kasi
Play Button The curfew is in effect. Play Button kaafyoo eenateykelezwa kafyu imetekelezwa
Play Button Did you know there is a curfew? Play Button ooleejoowa kwaamba koona kaafyoo? ulijua kwamba kuna kafyu?
Play Button The streets are not safe right now. Play Button baaRabaaRa see salaama saasaa heevee barabara si salama sasa hivi
Play Button We will escort you to your relatives. Play Button tootakoosindeekeeza kwaa jamaa zaako tutakusindikiza kwa jamaa zako
Play Button The police station will give you information about curfew. Play Button steyshenee yaa poleesee eetakoopa habaaRee joo yaa kaafyoo stesheni ya polisi itakupa habari juu ya kafyu
Play Button Turn off the engine. Play Button zeema eenjin zima injin
Play Button Get out of your vehicle. Play Button shooka kootoka kwaa gaaRee laako shuka kutoka kwa gari lako
Play Button May I see your ID, please? Play Button naaweyza kuwona keetaabooleesho chaako taafaThaalee? naweza kuona kitambulisho chako, tafadhali?
Play Button Where are you going? Play Button oonaa-enda waapee? unaenda wapi?
Play Button Are you carrying any weapons? Play Button oomeybeyba seelaaha zozotey? umebeba silaha zozote?
Play Button How much money are you carrying? Play Button oomeybeyba peysa ngaapee? umebeba pesa ngapi?
Play Button Who gave you the money? Play Button naanee aaleekoopaateeya peysa? nani alikupatia pesa?
Play Button Do you have a gun under the seat? Play Button oona boondookee cheenee yaa keetee? una bunduki chini ya kiti?
Play Button Are you hiding anything illegal? Play Button oonafeecha keetoo cho chotey haRaamoo? unaficha kitu cho chote haramu?
Play Button Since you broke the law, we have to arrest you. Play Button kwaa sabaaboo oomeyvoomja sheReeya, laazeema tookookamaatey kwa sababu umevunja sheria, lazima tukukamate
Play Button We have to take you to the police station. Play Button laazeema tookoopelekey kwenyey steyshenee yaa poleesee lazima tukupeleke kwenye stesheni ya polisi
Play Button You will ride with us to the police station. Play Button ootapaanda gaaRee naasee kweynda steyshenee yaa poleesee utapanda gari nasi kwenda stesheni ya polisi
Play Button We detained this man at ___. Play Button tooleemweyka bwaana hooyoo keezoo-eezeenee ___ tulimweka bwana huyu kizuizini ___
Play Button He broke the curfew. Play Button aleevoonja kaafyoo aliivunja kafyu
Play Button Can you help verify the man's identity? Play Button oonaaweyza koosaaydeeya koothibeeteesha sooRa yaa bwaana hooyoo? unaweza kusaidia kuthibitisha sura ya bwana huyu?
Play Button He was hiding a gun. Play Button aaleekoowa aameyfeecha boondookee alikuwa ameficha bunduki
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page