Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have pain in this joint I'm touching? Play Button oona maa-oomeevoo kaateekaa kee-oongo heekee neenaachogoosa? una maumivu katika kiungo hiki ninachogusa?
Play Button Do you have pain in any other joint? Play Button oona maa-oomeevoo kaateekaa kee-oongo kingeeney chochotey? una maumivu katika kiungo kingine chochote?
Play Button Which joint hurts the most? Play Button keyoongo gaanee keenaa-ooma zaa-eedee? kiungo gani kinauma zaidi?
Play Button Do you have pain in this muscle I'm touching? Play Button oona maa-oomeevoo kaateekaa moosoolee hee neenaayogoosaa? una maumivu katika musuli hii nineogusa?
Play Button Do you have pain in any other muscle? Play Button oona maa-oomeevoo kaateekaa moosoolee neengeene yoyote? una maumivu katika musuli nyingine yoyote?
Play Button Where is the muscle pain? Play Button maa-oomeevoo yaa moosoolee yaako waapee? maumivu ya musuli yako wapi?
Play Button Is this muscle cramping? Play Button moosoolee hee eenabaanaa? musuli hii inabana?
Play Button Have you ever had any broken bones? Play Button oomewaahee koovoonjeeka meefoopa? umewahi kuvunjika mifupa?
Play Button What bones have you broken? Play Button oomevoonjaa meefoopa gaanee? umevunja mifupa gani?
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button oonaseekeeya maa-oomeevoo neenaapofaanya hivee? unasikia maumivu ninapofanya hivi?
Play Button Do this. Play Button faanyaa hivee fanya hivi
Play Button You need an X-ray of your bone. Play Button oonaheetaajee eksRey yaa mfoopaa waako unahitaji eksirei ya mfupa wako
Play Button I will examine the X-ray and tell you what I see. Play Button neetaachoongooza eksRey naa kookwaambeeya neenaachonaa nitachunguza eksirei na kukwambia ninachoona
Play Button The bone is broken here. Play Button mfoopaa oomevoonjeekaa haapaa mfupa umevunjika hapa
Play Button The bone is not broken here. Play Button mfoopaa hawjaavoonjeekaa haapaa mfupa haujavunjika hapa
Play Button You need a cast to help the bone heal. Play Button oonaheetaajee plaasta koosaaydeeya mfoopaa koopona unahitaji plasta kusaidia mfupa kupona
Play Button Do not remove the cast. Play Button ooseeto-ee plaasta usitoe plasta
Play Button Do not get the cast wet. Play Button ooseelowey plaasta usilowe plasta
Play Button You need a splint to help the injury heal. Play Button oonaheetaajee baanzee koosaaydeeya jeRaahaa kooponaa unahitaji banzi kusaidia jeraha kupona
Play Button You may take the splint off to clean yourself. Play Button oonaweyzaa kooto-aa baanzee eelee koojeesaafeesha unaweza kutoa banzi ili kujisafisha
Play Button The splint must be replaced after you have cleaned yourself. Play Button laazeema baanzee leeRoodeeshwe maahaalee paake ba-adaa yaa wewe koojeesaafeesha lazima banzi lirudishwe mahali pake baada ya wewe kujisafisha
Play Button You need a metal plate and screws to help the healing of your bone. Play Button oonaheetaajee choomaa naa skRooboo koosaaydeeyaa kooponaa kwaa mfoopaa waako unahitaji chuma na skrubu kusaidia kupona kwa mfupa wako
Play Button We need to take you to the Operating Room to perform an operation on you. Play Button toonaheetaajee kookoopelekaa choombaa chaa opaaReysheni kookoopaasoowa tunahitaji kukupeleka chumba cha operesheni kukupasua
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page