Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I need to give you some medicine. Play Button naaheetaajee kookoopaa daawa nahitaji kukupa dawa
Play Button This medicine is for pain. Play Button daawa hee nee yaa maa-oomeevoo dawa hii ni ya maumivu
Play Button This medicine will fight infection. Play Button daawa hee eetaapaambaanaa naa ma-ambookeezo dawa hii itapambana na maambukizo
Play Button Avoid alcohol while taking medicine. Play Button epookaa pombe waakaatee oonapotoomeaa daawa epuka pombe wakati unapotumia dawa
Play Button Take until finished. Play Button mezaa haadee eemekoo-eesha meza hadi imekwisha
Play Button Take with food. Play Button mezaa naa chaakoolaa meza na chakula
Play Button Take on an empty stomach (one hour before or two hours after a meal). Play Button mezaa kwaa toombo toopoo( saa mojaa kaablaa aaoo saaaa mbeelee ba-adaa yaa chaakoolaa) meza kwa tumbo tupu (saa moja kabla au saa mbili baada ya chakula)
Play Button Drink plenty of fluids. Play Button koonywaa weenwaajee weengee kunywa vinywaji vingi
Play Button Avoid taking at the same time as dairy products. Play Button epookaa kootoomeeyaa waakaatee mojaa naa viyaakoola viyaa mazeewaa epuka kutumia wakati mmoja na vyakula vya maziwa
Play Button This medicine may change the color of urine or stool. Play Button daawa hee eenaawezaa koobaadeeleeshaa Raangee yaa mkojo aa-oo maawee dawa hii inaweza kubadilisha rangi ya mkojo au mavi
Play Button Avoid sunlight. Play Button epookaa mwaangaa waa joo-aa epuka mwanga wa jua
Play Button Shake well. Play Button teekeesaa weezooRee tikisa vizuri
Play Button Refrigerate (do not freeze). Play Button wekaa kaateekaa fReejee (ooseegaandeeshe) weka katika friji (usigandishe)
Play Button May cause heat injury. Play Button eenaawezaa koosaabaabeeshaa jeRaahaa laa joto inaweza kusababisha jeraha la joto
Play Button May cause drowsiness (avoid using dangerous machinery). Play Button eenaawezaa koosaabaabeeshaa oochowoo (ooseetoomeeye masheenee haataaRee) inaweza kusababisha uchovu (usitumie mashine hatari)
Play Button Take by mouth. Play Button mezaa kwaa mdomo meza kwa mdomo
Play Button Place drops in affected ear. Play Button teeyaa matone kaateekaa seekeeyo leenaaloo-omaa tia matone katika sehemu linalouma
Play Button Inject subcutaneously. Play Button peegaa seendaano cheenee yaa ngozee piga sindano chini ya ngozi
Play Button Unwrap and insert one suppository rectally. Play Button foongoo-aa naa oo-eengeeze keedonge keemodyaa kaateekaa sehemoo yaa haajaa koobaa fungua na uingize kidonge kimoja katika sehemu ya haja kubwa
Play Button Spray in nose. Play Button nee-ooneezaa kaateekaa poo-aa nyunyizia katika pua
Play Button Inhale by mouth. Play Button wootaa poomzee kwaa mdomo vuta pumzi kwa mdomo
Play Button Insert vaginally. Play Button eengeezaa kwaa ookeh ingiza kwa uke
Play Button Place in affected eye. Play Button teeyaa kaateekaa dyeecho leeleeloaatheeReewaa tia katika jicho lililoathiriwa
Play Button Apply to skin. Play Button paakaa kwaangozee paka kwa ngozi
Play Button Allow to dissolve under tongue without swallowing (sublingual). Play Button aachaa eeyeyooke cheenee yaa ooleemee beelaa koomehzaa acha iyeyuke chini ya ulimi bila kumeza (chini ya ulimi)
Play Button Tablet Play Button tembe tembe
Play Button Capsule Play Button kapsool kapsuli
Play Button Teaspoonful Play Button keejeeko keemojaa chaa chaa-ee kijiko kimoja cha chai
Play Button Ounce Play Button awnsee aunsi
Play Button Puff Play Button pooleezaa puliza
Play Button Spray Play Button newneezee-aa nyunyizia
Play Button Patch Play Button teeyaa keeRaakaa tia kiraka
Play Button Drop Play Button tone tone
Play Button Suppository Play Button keedonge kidonge
Play Button Once daily Play Button maaRaa mojaa keelaa seekoo mara moja kila siku
Play Button Twice daily Play Button maaRaa mbeelee keelaa seekoo mara mbili kila siku
Play Button Three times daily Play Button maaRaa taatoo keelaa seekoo mara tatu kila siku
Play Button Four times daily Play Button maaRaa oone keelaa seekoo mara nne kila siku
Play Button Five times daily Play Button maaRaa taano keelaa seekoo mara tano kila siku
Play Button Every twelve hours Play Button keelaa maasaa koomee naa mbeelee kila masaa kumi na mbili
Play Button Every eight hours Play Button keelaa maasaa maanaane kila masaa manane
Play Button Every four hours Play Button keelaa maasaa maa-ne kila masaa manne
Play Button Every two hours Play Button keelaa maasaa maaweelee kila masaa mawili
Play Button Every hour Play Button keelaa saa kila saa
Play Button Every morning Play Button keelaa aasooboohee kila asubuhi
Play Button Every night Play Button keelaa ooseekoo kila usiku
Play Button For one week Play Button kwaa week mojaa kwa wiki moja
Play Button For one month Play Button kwaamwezee mojaa kwa mwezi mmoja
Play Button Today Play Button leo leo
Play Button Now Play Button saasaa sasa
Play Button Tomorrow Play Button kesho kesho
Play Button As needed Play Button kaamaa eenaaweeoheetaajeekaa kama inavyohitajika
Play Button Pain Play Button maa-oomeevoo maumivu
Play Button Fever Play Button homaa homa
Play Button Infection Play Button ma-ambookeezo maambukizo
Play Button Difficulty breathing Play Button sheedaa koopoomoo-aa shida kupumua
Play Button Blood pressure Play Button sheeneekeezo laa daamoo shinikizo la damu
Play Button High cholesterol Play Button cholesteRol neengee cholesterol nyingi
Play Button Allergies Play Button meezeeyo mizio
Play Button Allergic reaction Play Button woopaataa meezeeyo vupata mizio
Play Button Upset stomach, nausea, vomiting Play Button toombo leenaaloo-omaa, keechefoochefoo, kootaapeekaa tumbo linalouma, kichefuchefu, kutapika
Play Button Depression, sadness Play Button ooneeongeh, hoozoonee unyonge, huzuni
Play Button Congestion Play Button koojaa mafoo-aa kuja mafua
Play Button Cough Play Button keekohozee kikohozi
Play Button Chest pressure Play Button sheneekeezo laa keefoowa shinikizo la kifua
Play Button Seizure Play Button keefaafaa kifafa
Play Button Insomnia Play Button kookosaa ooseengeezee kukosa usingizi
Play Button Discard remainder when finished. Play Button toopaa maabaakee ba-adaa yaa koomaaleezaa tupa mabaki baada ya kumaliza
Play Button Apply a thin layer to skin. Play Button paakaa saafoo nyembaambaa kooyenengoozee paka safu nyembamba kwenye ngozi
Play Button Do you understand? Play Button oona-eleywa? unaelewa?
Play Button 1 Play Button moja moja
Play Button 2 Play Button mbeelee mbili
Play Button 3 Play Button taatoo tatu
Play Button 4 Play Button in-ney nne
Play Button 5 Play Button taano tano
Play Button 6 Play Button seeta sita
Play Button 7 Play Button saaba saba
Play Button 8 Play Button naaney nane
Play Button 9 Play Button teesa tisa
Play Button 10 Play Button koomee kumi
Play Button 11 Play Button koomee naa moja kumi na moja
Play Button 12 Play Button koomee naa mbeelee kumi na mbili
Play Button 13 Play Button koomee naa taatoo kumi na tatu
Play Button 14 Play Button koomee naa in-ney kumi na nne
Play Button 15 Play Button koomee naa taano kumi na tano
Play Button 16 Play Button koomee naa seeta kumi na sita
Play Button 17 Play Button koomee naa saaba kumi na saba
Play Button 18 Play Button koomee naa naaney kumi na nane
Play Button 19 Play Button koomee naa teesa kumi na tisa
Play Button 20 Play Button eeshiReenee ishirini
Play Button 30 Play Button thelaatheenee thelathini
Play Button 40 Play Button aaRobaa-eenee arobaini
Play Button 50 Play Button haamseenee hamsini
Play Button 60 Play Button seeteenee sitini
Play Button 70 Play Button saabeenee sabini
Play Button 80 Play Button themaaneenee themanini
Play Button 90 Play Button teeseenee tisini
Play Button 100 Play Button meeya moja mia moja
Play Button 500 Play Button meeya taano mia tano
Play Button 1,000 Play Button elfoo elfu
Play Button 10,000 Play Button elfoo koomee elfu kumi
Play Button 100,000 Play Button laakee moja laki moja
Play Button 1,000,000 Play Button meelyon moja milioni moja
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page