Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This will help you. Play Button hee eetaakoosaaydeeya hii itakusaidia
Play Button I have to put a small needle in you here. Play Button laazeema neekwekey seendaano ndogo haapaa lazima nikuweke sindano ndogo hapa
Play Button We need to give you fluid. Play Button toonaheetaajee kookoopaateeya keetoo chaa maajee-maajee tunahitaji kukupatia kitu cha majimaji
Play Button We need to give you blood. Play Button toonaheetaajee kookoopaateeya daamoo tunahitaji kukupatia damu
Play Button I need to put a tube into your throat. Play Button naaheetaajee kooteeya tyooboo ndaanee yaa ko yaako nahitaji kutia tyubu ndani ya koo yako
Play Button This tube will help you breathe better. Play Button tyooboo hee eetaakoosaaydeeya koopoomoowa boRa tyubu hii itakusaidia kupumua bora
Play Button This tube may feel uncomfortable. Play Button tyooboo hee huwenda eekaakoosumboowa tyubu hii huenda ikakusumbua
Play Button I need to put a tube through your nose to your stomach. Play Button naaheetaajee kooweykaa tyooboo koopeeteeya poowa yaako kwenda toombo laako nahitaji kuweka tyubu kupitia pua yako kwenda tumbo lako
Play Button You need to swallow while I put this tube in your nose. Play Button oonaheetaajee koomeyzaa wakaatee neenaapoteeya tyooboo hee kaateekaa poowa yaako unahitaji kumeza wakati ninapotia tyubu hii katika pua yako
Play Button Drink this while I gently place the tube into your nose. Play Button koonywaa haaya wakaatee neenaapoteeya tyooboo kaateekaa poowa yaako kunywa hea wakati ninapotia tyubu katika pua yako
Play Button This tube will drain your stomach. Play Button tyooboo hee eetaasaafeesha toombo yaako tyubu hii itasafisha tumbo yako
Play Button I have to put a small tube into your neck to give you fluid. Play Button naaheetaajee kooweykaa tyooboo ndogo ndaanee yaa sheengo yaako kookoopaa keetoo chaa maajee-maajee nahitaji kuweka tyubu ndogo ndani ya shingo yako kukupa kitu cha majimaji
Play Button I need to put a tube in your chest. Play Button naaheetaajee kooweykaa tyooboo ndaanee yaa keefoowa chaako nahitaji kuweka tyubu ndani ya kifua chako
Play Button This needle will release the air from your chest. Play Button seendaano hee eetaafungoowa heywaa kootokaa keefoowa chaako sindano hii itafungua hewa kutoka kifua chako
Play Button This will help your burns. Play Button hee eetaasaaydeeya meechomo yaako hii itasaidia michomo yako
Play Button I need to cut your skin. Play Button naaheetaajee kookaata ngozee yaako nahitaji kukata ngozi yako
Play Button We have to restrain you for your safety. Play Button laazeema tookoozoo-eeye kwaa oosalaamaa waako lazima tukuzuie kwa usalama wako
Play Button You have been burned by a chemical. Play Button oomechomwaa naa kemeekaalee umechomwa na kemikali
Play Button We need to wash the chemicals from your skin. Play Button toonaheetaajee koo-oshaa kemeekaalee kootoka kwaa ngozee yaako tunahitaji kuosha kemikali kutoka kwa ngozi yako
Play Button You will need to be completely washed. Play Button oonaheetaajee koo-oshwa kaabeesa unahitajii kuoshwa kabisa
Play Button Hold this dressing and apply pressure. Play Button sheekaa hee bendejee yaa veedonda halaafoo kaaza shika hii bendeji ya vidonda halafu kaza
Play Button I need to splint your arm. Play Button naaheetaajee koofoonga mkono waako kwaa baanzee nahitaji kufunga mkono wako kwa banzi
Play Button I need to splint your leg. Play Button naaheetaajee koofoongaa mgoo waako kwaa baanzee nahitaji kufunga mguu wako kwa banzi
Play Button I am applying a tourniquet to stop the bleeding. Play Button neenaateeya keesongo kookomeysha koovooja daamoo ninatia kisongo kukomesha kuvuja damu
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page