Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button meemee see msemaajee Raasmee mimi si msemaji rasmi
Play Button Please wait for the public affairs representative. Play Button tafaaThaalee mngoojeeRee mjoombe waa shooghoolee zaa nchee tafadhali mngoje mjumbe wa shughuli za nchi
Play Button I can only tell you what I know. Play Button naawezaa kookwaambeeyaa too yaale neenaayoyaajowaa naweza kukuambia tu yale ninayojua
Play Button The situation is under control. Play Button haalee eemeTheebeeteewaa hali imedhibitiwa
Play Button We are doing everything we can to restore order. Play Button toonaafaaneeyaa keelaa keetoo toonaachowezaa kooRoodeeshaa ootaaRaateeboo tunafanya kila kitu tunachoweza kurudisha utaratibu
Play Button We are doing everything we can to protect lives. Play Button toonaafaaneeyaa keelaa keetoo toonaachowezaa kooleendaa maayeeshaa tunafanya kila kitu tunachoweza kulinda maisha
Play Button We are doing everything we can to save lives. Play Button toonaafaaneeyaa keelaa keetoo toonaachowezaa koo-okowaa maayeeshaa tunafanya kila kitu tunachoweza kuokoa maisha
Play Button There was an incident. Play Button kooleekoowaa naatookeeyo kulikuwa na tukio
Play Button The incident is under investigation. Play Button tookeeyo leeko cheenee yaa oopelelezee tukio liko chini ya upelelezi
Play Button We are taking this matter very seriously. Play Button toonaaleeleeteeleeyaa jambo heelee maanaanee tunalitilia jambo hili maanani
Play Button People have been injured. Play Button waato waamejeRooheewaa watu wamejeruhiwa
Play Button Civilians have been injured. Play Button Rayeeyaa waamejeRoohewaa raia wamejeruhiwa
Play Button Police have been injured. Play Button poleesee waamejeRooheewaa polisi wamejeruhiwa
Play Button Service members have been injured. Play Button waanaajeeshee waamejeRooheewaa wanajeshi wamejeruhiwa
Play Button Service members have been killed. Play Button waanaajeshee waame-oowaawaa wanajeshi wameuawa
Play Button People have been killed. Play Button waato waame-oowaawaa watu wameuawa
Play Button Civilians have been killed. Play Button Rayeeyaa waame-oowaawaa raia wameuawa
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button maajeenaa haayaawezee kootolewaa mpaakaa jamaa waa waahaangaa waamejooleeshowaa majina hayawezi kutolewa mpaka jamaa wa wahanga wamejulishwa
Play Button The official spokesman is expected here soon. Play Button msemaajee Raasmee aanaataaRaajeewaa haapaa heevee kaaReeboonee msemaji rasmi anatarajiwa hapa hivi karibuni
Play Button Appropriate action will be taken. Play Button haatwaa yaa koofaa eetaachookooleewaa hatua ya kufaa itachukuliwa
Play Button We take every report of wrongdoing very seriously. Play Button toonaateeleeyaa maanaanee keelaa ReepoRtee yaa ootendaajee maa-ovoo tunatilia maanani kila ripoti ya utendaji maovu
Play Button We have secured the area where the incident occurred. Play Button toomeheefThee mahaalee paa tookeeyo tumehifadhi mahali pa tukio
Play Button I am sorry, but you have to wait for the report. Play Button samahaanee laakeenee laazeemaa oongoje ReepoRtee samahani lakini lazima ungojee ripoti
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page