Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is the maximum weight the parking ramp can withstand? Play Button gaa-aano aang peenakaamaabeegat naa poowedeng eelaagaay saa Raampaa paaRa saa paaRaadaahan? Gaano ang pinakamabigat na puwedeng ilagay sa rampa para sa paradahan?
Play Button What is the total length of the runway? Play Button aano aang boo-ong haabaa nang laapaagan? Ano ang buong haba ng lapagan?
Play Button What is the width of the runway? Play Button aano aang laapad nang laapaagan? Ano ang lapad ng lapagan?
Play Button What is the maximum weight the runway can stand? Play Button gaa-aano aang peenakaamaabeegat naa kaayang soopoRtaahan nang laapaagan? Gaano ang pinakamabigat na kayang suportahan ng lapagan?
Play Button What are the operational hours of your tower? Play Button aano aang oRas nang opeRashyon nang eenyong toRey? Ano ang oras ng operasyon ng inyong tore?
Play Button What fees are we liable for? Play Button aanong mangaa mooltaang daapat naameeng baayaaRan? Anong mga multang dapat naming bayaran?
Play Button How much do we owe? Play Button magkaano aang baabaayaaRan naamin? Magkano ang babayaran namin?
Play Button Dollars Play Button dolyaaR dolyar
Play Button Peso Play Button peso peso
Play Button I am ___. Play Button aako ___ Ako ___.
Play Button the aircraft commander Play Button aang poono nang eyRoplaano ang puno ng eroplano
Play Button the flight engineer Play Button aang inheenyeRo nang eyRoplaano ang inhinyero ng eroplano
Play Button the navigator Play Button aang naabeegaadoR ang nabigador
Play Button the copilot Play Button aang kaatoolong naa peeloto ang katulong na piloto
Play Button the crew chief Play Button aang poono nang mangaa taa-oohan ang puno ng mga tauhan
Play Button the flight surgeon Play Button aang seeRoohaano nang eyRoplaano ang siruhano ng eroplano
Play Button the loadmaster Play Button aang tagaapamahaala saa mangaa kaaRgamento ang tagapamahala sa mga kargamento
Play Button the radio operator Play Button aang namamahaala saa pagRaaRaadyo ang namamahala sa pagraradyo
Play Button This is the flight crew. Play Button eeto aang mangaa taa-oohan nang eyRoplaano Ito ang mga tauhan ng eroplano.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page