Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Food Play Button paagkaaeen pagkain
Play Button Can Play Button laataa lata
Play Button Cup Play Button taasaa tasa
Play Button Fork Play Button teeneedor tinidor
Play Button Knife Play Button kootseelyo kutsilyo
Play Button Plate Play Button plaato plato
Play Button Spoon Play Button kootsaaraa kutsara
Play Button Beans Play Button beens bins
Play Button Beer Play Button seyrbeysaa serbesa
Play Button Bread Play Button teenaapaay tinapay
Play Button Butter Play Button maanteykeelyaa mantekilya
Play Button Cheese Play Button keyso keso
Play Button Coffee Play Button kaapey kape
Play Button Fish Play Button eesdaa isda
Play Button Flour Play Button aareenaa arina
Play Button Fruit Play Button prootaas prutas
Play Button Meat Play Button kaarney karne
Play Button Milk Play Button gaataas gatas
Play Button Oil Play Button maanteeka mantika
Play Button Potatoes Play Button paataataas patatas
Play Button Rice Play Button beegaas bigas
Play Button Salt Play Button aaseen asin
Play Button Soup Play Button sopaas sopas
Play Button Sugar Play Button aasookaal tsaaaa asukal
Play Button Tea Play Button tsaaaa tsaa
Play Button Vegetables Play Button maangaa goolaay mga gulay
Play Button Water Play Button toobeeg tubig
Play Button Wine Play Button aalaak alak
Play Button Drink Play Button Oomeenom kaayo Uminom kayo.
Play Button Eat Play Button Koomaaeen kaayo Kumain kayo.
Play Button Don’t push! We have plenty of food. Play Button Hoowaag maanoolaak! Maaraamee taayong paagkaaeen. Huwag manulak! Marami tayong pagkain.
Play Button Give me your bowl. Play Button Aakeena aang taason neenyo. Akina ang tason ninyo.
Play Button Is the water safe to drink? Play Button Leegtaas baang eenoomeen aang toobeeg? Ligtas bang inumin ang tubig?
Play Button Boil the water. Play Button Paakoolooaan neenyo aang toobeeg. Pakuluan ninyo ang tubig.
Play Button Wash your hands. Play Button Hoogaasaan neenyo aang kaamaay neenyo. Hugasan ninyoo ang kamay ninyo.
Play Button Wash yourself here. Play Button Maaghoogaas kaayo reeto. Maghugas kayo rito.
Play Button We need ___ liters of potable water. Play Button Kaaeelaangaan naameen naang ___ leetrong toobeeg naa maaeeeenom. Kailangan namin ng ___ litro ng tubig na maiinom.
Play Button Where is the latrine? Play Button Naasaaaan aang eeheeaan? Nasaan ang ihian?
Play Button The latrine is to the ___. Play Button Naasaa ___ aang eeheeaan. Nasa ___ ang ihian.
Play Button left. Play Button kaaleewaa kaliwa.
Play Button right. Play Button kaanaan kanan.
Play Button straight ahead. Play Button deyreytso deretso.
Play Button Is the food fresh? Play Button Saareewaa baa aang paagkaaeen? Sariwa ba ang pagkain?
Play Button Is the food spoiled? Play Button Seeraa baa aang paagkaaeen? Sira ba ang pagkain?
Play Button Burn this ___. Play Button Soonoogeen neenyo eetong ___ naa eeto. Sunugin ninyo itong ___ na ito.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page