Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Antibiotics Play Button aantaaybaayoteeks antaybayotiks
Play Button Bandage Play Button bendaa benda
Play Button Blood Play Button doogo dugo
Play Button Burn Play Button soonog sunog
Play Button Clean Play Button maaleenees malinis
Play Button Dead Play Button paataay patay
Play Button Doctor Play Button doktor doktor
Play Button Fever Play Button laagnaat lagnat
Play Button Hospital Play Button ospeetaal ospital
Play Button Infection Play Button eempeykseeyon impeksiyon
Play Button Injured Play Button naasoogaataan nasugatan
Play Button Malnutrition Play Button koolang saa soostaanseeyaa kulang sa sustansiya
Play Button Medic Play Button meydeek medik
Play Button Medicine Play Button gaamot gamot
Play Button Nurse Play Button naars nars
Play Button Poison Play Button laason lason
Play Button Sick Play Button maaysaaskeet maysakit
Play Button Vitamins Play Button beetaameenaa bitamina
Play Button Wound Play Button soogaat sugat
Play Button I am a doctor. Play Button Doktor aako. Doktor ako.
Play Button I am not a doctor. Play Button Heendee aako doktor. Hindi ako doktor.
Play Button I am going to help. Play Button Tootoolong aako. Tutulong ako.
Play Button Can you walk? Play Button Naakaakaalaakaad baa kaayo? Nakakalakad ba kayo?
Play Button Can you sit? Play Button Naakaakaaoopo baa kaayo? Nakakaupo ba kayo?
Play Button Can you stand? Play Button Naakaakaataayo baa kaayo? Nakakatayo ba kayo?
Play Button Are you in pain? Play Button Maay maasaakeet baa saa eenyo? May masakit ba sa inyo?
Play Button You will get a shot. (injection) Play Button Eeeeneekseeyoonaan kaayo. Iiniksiyunan kayo.
Play Button I will take you to the hospital. Play Button Daadaalheen ko kaayo saa ospeetaal. Dadalhin ko kayo sa ospital.
Play Button What is wrong? Play Button Aano'ng deepeyreynseeyaa? Ano'ng diperensiya?
Play Button Are you injured? Play Button Soogaataan baa kaayo? Sugatan ba kayo?
Play Button Can you feed yourself? Play Button Naakaakaakaaeen baa kaayo naang maag-eesaa? Nakakakain ba kayo nang mag-isa?
Play Button Open your mouth. Play Button Eebookaas neenyo aang beebeeg neenyo. Ibukas ninyo ang bibig ninyo.
Play Button Are you pregnant? Play Button Boontees baa kaayo? Buntis ba kayo?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page