Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where is my customs declaration? Play Button Naasaaaan aang aakeeng deeklaaraasyon paaraa saa aadwaanaa? Nasaan ang aking deklarasyon para sa adwana?
Play Button I do not have anything to declare. Play Button Waalaa aakong eedeydeyklaaraa. Wala akong idedeklara.
Play Button These goods are personal. Play Button Paampeyrsonaal aang maanga baagaay naa eeto. Pampersonal ang mga bagay na ito.
Play Button Not for sale. Play Button Heendee peenaagbeebeelee. Hindi pinagbibili.
Play Button Can you help me fill out the forms? Play Button Pooweydey mo baa aakong tooloongaang maagpeel-aap naang maangaa pormoolaaryo? Puwede mo ba akong tulungang magpil-ap ng mga pormularyo?
Play Button Is this correct? Play Button Taamaa baa eeto? Tama ba ito?
Play Button Here is my passport. Play Button Heyto aang aakeeng paasaaportey. Heto ang aking pasaporte.
Play Button Here is my visa. Play Button Heyto aang aakeeng beesaa. Heto ang aking bisa.
Play Button I have no (target) money. Play Button Waalaa aakong peysos. Wala akong pesos.
Play Button Ad valorem Play Button aad baaloreym ad balorem
Play Button Ammunition Play Button mooneesyon munisyon
Play Button Baggage Play Button baagaahey bagahe
Play Button Bill of lading Play Button leestaahaan naang maangaa eepaadaadaalaa listahan ng mga ipadadala
Play Button Cargo Play Button kaargo kargo
Play Button Customs Play Button aadwaana adwana
Play Button Customs declaration Play Button deyklaaraasyon saa aadwaanaa deklarasyon sa adwana
Play Button Customs tax Play Button boowees saa aadwaanaa buwis sa adwana
Play Button Customs worker Play Button traabaahaador saa aadwaanaa trabahador sa adwana
Play Button Damaged Play Button seeraa sira
Play Button Delivery Play Button paaghaateed paghahatid
Play Button Duty Play Button toonkooleen tungkulin
Play Button Expenditures Play Button gaastos gastos
Play Button Export Play Button kaalaakaal paanloowaas kalakal panluwas
Play Button False Play Button maalee mali
Play Button Foreign currency Play Button peyraang baanyaagaa perang banyaga
Play Button Form (document) Play Button dokoomeynto dokumento
Play Button Holding Play Button aaree-aareeaan ari-arian
Play Button Import Play Button laalaakaal paang-aangkaat kalakal pang-angkat
Play Button Insurance Play Button seygooro seguro
Play Button Emirati Play Button eymeyraatee emirati
Play Button Loading Play Button paagsaasaakaay pagsasakay
Play Button Name of goods Play Button paangaalaan naang paaneendaa pangalan ng paninda
Play Button Narcotics Play Button naarkotiko narkotiko
Play Button National treasure Play Button paambaansaang yaamaan pambansang yaman
Play Button Nomenclature Play Button paangaalaan pangalan
Play Button On-board Play Button naakaasaakaay nakasakay
Play Button Origin Play Button peenaanggaaleengaan pinanggalingan
Play Button Owner Play Button maay-aaree may-ari
Play Button Packing list Play Button leestaahaan naang maangaa eepaadaadaalaa listahan ng mga ipadadala
Play Button Passport Play Button paasaaportey pasaporte
Play Button Permission Play Button paaheentoolot pahintulot
Play Button Personal use Play Button paampeyrsonaal naa gaameet pampersonal na gamit
Play Button Personnel Play Button taaoohaan tauhan
Play Button Prohibited Play Button baawaal bawal
Play Button Property Play Button paag-aaaaree pag-aari
Play Button Rate Play Button haalaagaa halaga
Play Button Rate of exchange Play Button paaleet palit
Play Button Receipt Play Button reyseebo resibo
Play Button Relics Play Button aalaaaalaa alaala
Play Button Restricted Play Button leemeetaado limitado
Play Button Souvenir Play Button aalaaaalaa alaala
Play Button Specification Play Button deytaalyey detalye
Play Button Storage Play Button paag-eeeembaak pag-iimbak
Play Button Tariff Play Button boowees buwis
Play Button Tax-free Play Button waalaang boowees walang buwis
Play Button To answer Play Button saagooteen sagutin
Play Button To be responsible for Play Button maanaagot managot
Play Button To export Play Button maagloowaas magluwas
Play Button To fill out Play Button maagpeel-aap magpil-ap
Play Button To present for customs inspection Play Button eepaakeetaa paaraa saa eenspeykseeyon saa aadwaanaa ipakita para sa inspeksiyon sa adwana
Play Button Transportation Play Button traansportaasyon transportasyon
Play Button Unloading Play Button paagbaabaabaa pagbababa
Play Button Valuables Play Button maangga maahaahaalaagaang baagaay mga mahahalagang bagay
Play Button Value Play Button haalaagaa halaga
Play Button Visa Play Button beesaa bisa
Play Button Weapons Play Button maangaa saandaataa mga sandata
Play Button X-ray machine Play Button maakeenaang paang-eyksrey makinang pang-eksrey
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page