Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you speak English? Play Button maaroonong kaayong maag-eengleys Marunong kayong mag-Ingles?
Play Button I do not speak (target language). Play Button heendee aako maaroonong maagsaaleetaa naang Taagaalog Hindi ako marunong magsalita ng Tagalog.
Play Button What is your name? Play Button aanong paangaalaan neenyo Ano'ng pangalan ninyo?
Play Button When is your birthday? Play Button kaaeelaan aang kaaaaraawaan neenyo Kailan ang kaarawan ninyo?
Play Button Where were you born? Play Button saaaan kaayo eepeenaangaanaak Saan kayo ipinanganak?
Play Button What is your rank / title? Play Button aanong raangko/teetoolo neenyo Ano'ng rangko/titulo ninyo?
Play Button What is your nationality? Play Button aanong naasyonaaleedaad neenyo Ano'ng nasyonalidad ninyo?
Play Button Do you have any identification papers? Play Button maay paapeyleys naa kaakaakaapaag-aaydee baa saa eenyo May papeles na makakapag-"ID" ba sa inyo?
Play Button Do you have a passport? Play Button maay paasaaportey baa kaayo May pasaporte ba kayo?
Play Button What is your job? Play Button aanong traabaaho neenyo Ano'ng trabaho ninyo?
Play Button Who is in charge? Play Button seenong naamaamaahaalaa Sino'ng namamahala?
Play Button Where do you serve? Play Button saaaan kaayo naagseeseelbee Saan kayo nagsisilbi?
Play Button Which group are you in? Play Button saaaang groopo kaayo kaasaamaa Saang grupo kayo kasama?
Play Button Answer the questions. Play Button saagooteen neenyo aang maangaa taanong Sagutin ninyo ang mga tanong.
Play Button Where are you from? Play Button taagaa-saaaan kaayo Taga-saan kayo?
Play Button Do you understand? Play Button naaeeeenteendeehaan baa neeno Naiintindihan ba ninyo?
Play Button I don’t understand. Play Button heendee ko naaeeeenteendeehaan Hindi ko naiintindihan.
Play Button How much? Play Button maagkaano Magkano?
Play Button How many? Play Button eelaan Ilan?
Play Button Repeat it. Play Button ooleeteen neenyo Ulitin ninyo.
Play Button Where is ___? Play Button saaaan aang Saan ang ___?
Play Button What direction? Play Button aanong deereykshon Anong direksiyon?
Play Button Is it far? Play Button maalaayo baa Malayo ba?
Play Button Are there armed men near here? Play Button maay maangaa aarmaadong laalaakee baang maalaapeet deeto May mga armadong lalaki bang malapit dito?
Play Button Where did they go? Play Button saaaan seelaa naagpoontaa Saan sila nagpunta?
Play Button What weapons? Play Button aanong maangaa saandaataa Anong mga sandata?
Play Button Speak slowly. Play Button daahaan-daahaan aang paagsaasaaleetaa Dahan-dahan ang pagsasalita.
Play Button Where is your unit? Play Button naasaaaan aang yooneet neenyo Nasaan ang yunit ninyo?
Play Button Where did you see them? Play Button saaaan neenyo seelaa naakeetaa Saan ninyo sila nakita?
Play Button Where is your family? Play Button naasaaaan aang paameelyaa neenyo Nasaan ang pamilya ninyo?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page